Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Bilismen

politiska förslag/beslut som påverkar småföretagare

Småföretagarnas Riksförbund kommer under nästkommande sex veckor bevaka och presentera de regelförändringar som regeringen redan genomfört eller är på gång och som kan påverka småföretagande i Sverige.

DETTA ÄR EN GRANSKNING AV POLITISKA FÖRSLAG GÄLLANDE BILISMEN SOM MÅNGA INTE UPPMÄRKSAMMAT OCH SOM SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND VILL PÅVERKA.

Bilismen – Politiska förslag/beslut som påverkar småföretagare

Fordonsbeskattning

Klicka här för att läsa mer om fordonsbeskattning och senaste pressrelease

LÄS MER

Bilismen – Politiska förslag/beslut som påverkar småföretagare

Användning av arbetsfordon/tjänstefordon

Klicka här för att läsa mer om användningen av arbetsfordon/tjänstefordon och senaste mediebevakning

LÄS MER

Bilismen – Politiska förslag/beslut som påverkar småföretagare

Förmånsbilar

Klicka här för att läsa om mer om förmånsbilar och senaste pressrelease


LÄS MER

Bilismen – Politiska förslag/beslut som påverkar småföretagare

VI INTERVJUAR

Vad får de höjda fordonsskatterna för konsekvenser? Hur ser en småföretagare på dagens förslag och de beslut som redan trätt i kraft?

SE INTERVJUN

Bilismen – Politiska förslag/beslut som påverkar småföretagare

ENKÄTUNDERSÖKNING

Se svaren från vår enkätundersökning. Vänligen observera att undersökningen är inte vetenskaplig, men kan fungera mer som en fingervisning.

SE SVAREN

Bilismen – Politiska förslag/beslut som påverkar småföretagare

VI INTERVJUAR

Vad får de höjda fordonsskatterna för konsekvenser? Hur ser en småföretagare på dagens förslag och de beslut som redan trätt i kraft?

SE INTERVJUN

Bilismen – Politiska förslag/beslut som påverkar småföretagare

Arbetspendling

Klicka här för att läsa om mer om arbetspendling och senaste pressrelease på MyNewsDesk

LÄS MER

Bilismen – Politiska förslag/beslut som påverkar småföretagare

Tillträde till storstäder och centralorter

Klicka här för att läsa mer om tillträde till storstäder och centralorter och senaste mediebevakning.

LÄS MER

Bilismen – Politiska förslag/beslut som påverkar småföretagare

Slutord

Klicka här för att läsa förbundets slutord i serien Bilismen och det senaste bevakningen i media om ämnet.

LÄS MER

här listar vi några av källorna som vi har använt

HUR KAN DU STÖTTA VÅRT ARBETE?

Småförtagarnas Riksförbund är en politiskt obunden aktör som kämpar för småföretagarnas villkor för att kunna driva sin verksamhet på ett enkelt, tryggt och lönsamt sätt.

"Nedan finner du information kring ikraftträdande och var i processen de ligger."
Bilismen – Politiska förslag/beslut som påverkar småföretagare
Sten Lindgren
Förbundssekreterare
Småföretagarnas Riksförbund

Förändrat reseavdrag

Kommittén för reseavdrag lämnade ett förslag som har varit ute på remiss under andra halvan av 2019. Man beräknar att det kommer beröra mellan 150 000 och 200 000 personer (en del menar att det dessvärre handlar om nästan 300 000 personer som berörs). I dagsläget är det mycket blandat vad remissinstanserna anser och frågan är politiskt viktig där man även menar att om förslaget blir till verklighet så slår det hårt mot glesbygd och mot människor som inte har valmöjligheter när de arbetspendlar. Givetvis har många småföretagare även medarbetare som berörs samt företagarna själva.

Regeringen förbereder införande av förslag som presenterats i en offentlig utredning. Förslaget var till helt nyligen tänkt att införas från 2021 men man har nu flaggat för en försening till 2022. Innebörden är att ingen som har närmare jobbet än tre mil får reseavdrag.

Fem länkar du vill läsa:

Bilismen – Politiska förslag/beslut som påverkar småföretagare
Bilismen – Politiska förslag/beslut som påverkar småföretagare

Justerad beräkning av bilförmån

Den exakta utformningen av förslaget presenteras senare under hösten 2020 då Finansdepartementet kommer remittera en promemoria. Knapphändig information har spridits och det är svårt att se hur det är tänkt att fungera men förslagets grundidé är att tjänstebilen ska bli dyrare. Per Bolund menar att det är 25 procent mer lönsamt med förmånsbil enligt dagens regler, något han alltså vill ta bort, enligt reportage från SvD 19/9 2020.
Sverige har idag en uppskattad bilflotta på 4.9 miljoner bilar (2019), av dessa är det ca 300 000 som används som tjänstebilar.

Föreslås träda i kraft 1/6 2021.

 

Fyra länkar du vill läsa

Trängselskatt

En från början omtvistad skatt som infördes i Stockholms stad den 1/8 2007. I Göteborg trädde den i kraft den 1/1 2013. Sedan dess har flera broavgifter/infrastrukturavgifter införts i landet. Dessa avgifter är under ständig förändring där avgifterna vanligtvis går upp. Sist de ändrades var i januari 2020 och då berörde det Stockholm där många upplevde en betydande kostnadsökning. Sammantaget inverkar dessa skatter på enskildas betalningsbörda i synnerhet för människor och företag i storstäder.


Tre länkar du vill läsa:

Bilismen – Politiska förslag/beslut som påverkar småföretagare
Bilismen – Politiska förslag/beslut som påverkar småföretagare

Bonus Malus

Ett bonus malus-system är ett system där miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus vid inköpstillfället medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt. Huvudmotivet för ett bonus malus-system är målsättningen att öka andelen miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp. Det system som infördes 1/6 2018 har kritiserats för att slå fel och regeringen har därför öppnat upp för granskning och revidering. Det har i sin tur lett till att finansdepartementet remitterade sina föreslagna ändringar i fordonskatt inom bonus malus den 28/10 2020.

 

Ytterligare ett förslag inom Bonus-malus ligger nu på bordet:
Om en klimatbonusbil avregistreras (exporteras) av någon annan anledning än att den skrotas tidigare än fem år från det att bilen har ställts på ska bonusen betalas tillbaka av den som fått bonusen. Alltså bonus ska betalas tillbaka från tidigare ägare.

 

Fem länkar du vill läsa:

Miljözoner

Den första miljözonen infördes med framgång redan 1996 i Stockholm, Göteborg och Malmö gällande tunga vägfordon. Miljözoner för tunga fordon finns idag i flera större svenska städer. Grundidén bakom miljözoner är att äldre fordon med dålig avgasrening står för en hög andel av de totala utsläppen och att utsläppsmängden kan minskas genom att utestänga dessa fordon. Omvärldsanalys visar att miljözoner är ett förhållandevis spritt styrmedel som 2015 används av ca 60 europeiska städer. Det ligger i linje med internationella beslut som till exempel går att se i våra grannländer där miljözonerna blir allt mer åtstramande för fossila bränslen.


Nya regler trädde i kraft i Sverige 2020 och ska utökas/utvecklas enligt taget beslut 2022 för att omfatta fler fordon. Från år 2020 får kommunerna möjlighet att införa ytterligare två miljözoner.
Få fordon är undantagna från reglerna. I en framtid tänker man även att Geofenching (finns i dag för exempelvis elsparkcykel, idén tillkom ursprungligen efter attentatet på Drottninggatan) ska reglera vilka fordon som släpps in beroende på tid på dygnet, partikeltäthet, område – till exempel innerstad och så vidare.

Tre länkar du vill läsa:

Bilismen – Politiska förslag/beslut som påverkar småföretagare

öppna värdegrunder

Bilismen – Politiska förslag/beslut som påverkar småföretagare

Lista källor

Vi väljer att arbeta på ett sådant sätt där vi listar alla våra källor för att möjliggöra granskning av vårt arbete på ett transparent sätt.

Bilismen – Politiska förslag/beslut som påverkar småföretagare

Öppen data

All informations ska enkelt kunna källas, granskas och ställas mot varandra för att kunna härledas på ett enkelt sätt i den politiska processen och dess beslutsvägar.

Bilismen – Politiska förslag/beslut som påverkar småföretagare

Creative Commons

Vi uppmanar till spridning utav vårt material under "creative commons" där vi gärna ser till att du källar och länkar till denna sida och förbundets arbete.

Bilismen – Politiska förslag/beslut som påverkar småföretagare

Publicering

All information kommer att publiceras på flera kanaler för att på ett enkelt sätt kunna leda till kunskapsdelning i ett upplysningssyfte.

Bilismen – Politiska förslag/beslut som påverkar småföretagare

Kontribuera

Du kan vid vilket tillfälle som helst kontakta oss för att kunna kontribuera till detta arbete. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post.

Bilismen – Politiska förslag/beslut som påverkar småföretagare

Beslutsunderlag

Vårt arbete ska kunna användas som korrekt beslutsunderlag i hur du som småföretagare ska kunna manövrera i politiska beslut, men även i hur du ska kunna komma att påverka genom din konsumtion och opinion.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen