Small Business Act (SBA). Princip 4

I december år 2008 fattade EU:s medlemsländer genom det Europeiska rådet beslut om att anta ”Small Business Act for Europe”.  Den gemensamma ambitionen för alla medlemsländer skall vara att skapa ett gynnsamt företagsklimat i Europa med tonvikt på förhållanden för små och medelstora företag. ”Tänk småskaligt först” skall vara utgångspunkten i den politiska verksamheten i dessa frågor.

SBA består av 10 principer som skall vägleda den politiska utvecklingen på såväl EU-nivå som på nationell nivå.

Princip 4 handlar om lyhörda offentliga förvaltningar och sammanfattas så här:

EU och medlemsstaterna bör se till att offentliga förvaltningar blir lyhörda för de små och medelstora företagens behov, så att tillvaron i görligaste mån förenklas för dessa företag, bl.a. genom att främja e-förvaltning och modeller med ett enda kontaktställe (one-stop-shops).”.

Medlemsländerna uppmanas att..

. sänka de avgifter som medlemsstaternas myndigheter uppbär för att registrera företag, med utgångspunkt i de bästa exemplen i EU.

Kravet på lägsta aktiekapital har i Sverige sänkts till 50 000 kr. Det är bra, men inte i jämförelse med övriga EU.

. fortsätta arbeta på att minska den tid det tar att starta ett företag till mindre än en vecka.

Enligt World Bank Doing Business tar det 15 dagar att starta ett företag i Sverige. Det finns ju lite att jobba på här, men som regel fungerar det bra i Sverige att registrera företag.

. påskynda inledandet av små och medelstora företags verksamhet, genom att minska och förenkla tillstånden för näringsverksamhet

Tillväxtanalys hänvisar till verksamt.se och anser därmed att Sverige ligger hyfsat till.  Tillväxtverket i sin tur anger dock att drygt var fjärde småföretagare inte ens känner till att verksamt.se finns. Till detta ska läggas alla de långa handläggningstider som förekommer på lokal och kommunal nivå. Vi anser inte att Sverige är något föredöme i denna del. En nyligen publicerad rapport från PWC (Småföretagens vardag, 2012) visar att mer än var fjärde småföretagare upplever det krångligare att driva företag under de senaste fem åren. Regelrapport 2012 visar att 16 % av småföretagen anser det blivit krångligare att driva företag i Sverige under det senaste året.

 

 

 

 

. att avstå från att begära in sådan information från små och medelstora företag som redan är tillgänglig hos myndigheten.

Bolagsverkets arbete med detta går inte särskilt fort. Dessutom finns det nu ett förslag om att företagen ska lämna kontrolluppgifter för löner och förmåner månadsvis i stället för årligen.  Om den regeln införs innebär det ett jättestort avsteg från SBA princip 4! Det finns ett gott exempel i det norska systemet Oppgaveregistret när det gäller att samordna deras statliga myndigheters behov av uppgifter.

 

. att se till att mikroföretag högst vart tredje år uppmanas att delta i statistiska undersökningar

Utöver SCB finns det en hel del övriga som ”avkräver” småföretagarna uppgifter. Arbetsförmed­lingen, Försäkringskassan, kommunala instanser m.fl. är ofta i ”trängande behov” av våra uppgifter. Uppmaningen måste gälla även dessa instanser.

. att inrätta en kontaktpunkt dit berörda parter kan rapportera om regler och förfaranden som anses orimliga och anses hämma företagens verksamhet i onödan.

Tillväxtverkets sida där man ska kunna påverka myndigheter att förenkla ”onödiga” regler får inte in så många förslag. Vi anser att det räcker med NNR och Regelrådet, vilka tar mer aktiv del i detta arbete.

. att se till att tjänstedirektivet genomförs i rätt tid och fullt ut.

Enklareregler.se påpekar ett antal brister, oklarheter och motstridigheter. Kanske skulle någon speciell myndighet ta ansvar för detta? Dit småföretagare också kan vända sig om man har betänkligheter i frågan?

Sammantaget bedömer Småföretagarna att Sveriges implementering av SBA vad gäller Princip 4 inte kan godkännas. Vi menar att uppmaningen att tänka småskaligt först inte trängt igenom tillräckligt i lagstiftning och åtgärder för främjande av småföretagande.

Småföretagarna menar att krafttag behövs för att ge svenska företagare ”ett företagsklimat i världsklass”.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top