Small Business Act (SBA). Princip 5

I december år 2008 fattade EU:s medlemsländer genom det Europeiska rådet beslut om att anta ”Small Business Act for Europe”.  Den gemensamma ambitionen för alla medlemsländer skall vara att skapa ett gynnsamt företagsklimat i Europa med tonvikt på förhållanden för små och medelstora företag. ”Tänk småskaligt först” skall vara utgångspunkten i den politiska verksamheten i dessa frågor.

SBA består av 10 principer som skall vägleda den politiska utvecklingen på såväl EU-nivå som på nationell nivå.

Princip 5 handlar om offentlig upphandling och statligt stöd, vilket kan sammanfattas så här:

EU och medlemsstaterna bör anpassa offentliga politiska instrument till de små och medelstora företagens behov. De bör tillämpa koden för bästa praxis som ger vägledning till upphandlande myndigheter om hur dessa kan tillämpa EU:s ramlagstiftning för offentlig upphandling på ett sådant sätt att det blir lättare för små och medelstora företag att delta.

Medlemsländerna uppmanas att inrätta elektroniska portaler för att bredda tillgången till information om möjligheter till offentlig upphandling under EU:s tröskelvärden.

Genom Kammarkollegiet har portalen www.upphandlingsstod.se satts upp. Här finns information om upphandling och EUs upphandlingsdirektiv, tröskelvärden m.m. Det finns alltså information på Internet, men väldigt få småföretagare känner till detta eller har någon praktisk nytta av informationen. Vad som behövts är ett verkligt och praktiskt användbart stöd för att det ska bli enklare att lämna in anbud till offentlig upphandling.

Medlemsländerna uppmanas att uppmuntra till konstruktiv dialog och ömsesidig förståelse mellan små och medelstora företag och stora uppköpare genom information, utbildning, över­vakning, utbyte av goda exempel mm.

Regeringen har tillsatt en upphandlingsutredning för att främjas denna typ av dialog. Genom webbaserat arbete kompletterat med planerade möten, hearingar, workshoppar och studieresor tror man sig uppnå dialog. Vilka småföretagare av kött och blod tror man kommer att delta i dessa arrangemang?

Medlemsstaterna uppmanas att uppmuntra sina upphandlande myndigheter att dela in kontrakten i delavtal där så är lämpligt och synliggöra tillfällena till underleverantörskontrakt. Dessutom att undvika orimliga kvalificeringskrav och finansiella krav.

Av denna form av uppmaningar kan inte mycket spåras i den svenska offentliga upphandlingen. Utvecklingen går åt helt motsatt håll genom omfattande inköpssamarbeten mellan olika landsting, kommuner eller statliga myndigheter. I samma anda blir det allt vanligare med oproportionerliga krav på möjliga leverantörer. Upphandlingar skulle kunna delas i rimliga delar med rimliga krav för att underlätta för små leverantörer.

Medlemsstaterna uppmanas att ändra inriktning på sin politik för statligt stöd så att de små och medelstora företagens behov beaktas i högre grad, bl.a. så att mer målinriktade åtgärder utformas.

Enligt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser så har Sverige använt sig av merparten av de av EU tillåtna stöden för SMF. Man konstaterar dock att det inte är möjligt att fastslå om stöden faktiskt möter företagens behov, men att portalen www.verksamt.se borde underlätta för företagen att hitta och söka de stöd som finns. Verkligheten är att långsam hantering och krav som är svåra att svara upp till innebär att småföretagare inte ens söker de stöd de är berättigade till.

Sammantaget bedömer Småföretagarna att Sveriges implementering av SBA vad gäller Princip 5 inte kan godkännas.

Alla undersökningar av offentlig upphandling i Sverige visar på felaktiga trender. Det lämnas in färre anbud till offentliga upphandlingar, men framför allt minskar antalet anbud från småföretag. 56 % av småföretag som deltagit i offentlig upphandling uppger att det blivit krångligare under den senaste 3-årsperioden.

Mindre än 30 % av svenska småföretag deltar i offentlig upphandling, vilket innebär en tydlig underrepresentation jämfört med resten av EU. I t.ex. Tyskland och Irland är däremot småföretag överrepresenterade vid offentlig upphandling.

Inte ens den teoretiska genomgången som Tillväxtanalys genomfört (Rapport 2011:13) visar att Sverige kommit särskilt långt med implementeringen av princip 5.

Småföretagarna instämmer helt med Tillväxtanalys i att krafttag behövs för att använda offentlig upphandling så att det kan bidra till att ge svenska företagare ”ett företagsklimat i världsklass”.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen