Folkpartibeslut för bättre företagsamhet

I mitten av oktober hade vi i Folkpartiet vårt landsmöte. För mig som talesman i närings- och energipolitiska frågor är jag glad över många av de beslut som fattades. Men det är framförallt tre områden som jag vill lyfta fram, där Folkpartiets politik kommer att leda till ett bättre klimat för företagsamheten i Sverige.

Första området gäller arbetsmarknadspolitiken. Vi tycker att ett system med s.k. flexicurity efter dansk modell ska införas också i Sverige. Med detta menas att större vikt ska läggas vid den enskildes kompetens samtidigt som tryggheten i omställningen ökar. Konkret vill vi att de nuvarande turordningsreglerna i LAS avskaffas, och ersätts med turordningsregler som baseras på den enskildes kompetens. Dessutom bör provanställningstiden förlängas från ett halvår till ett år för personer under 26 år. Det gör att den anställde har längre tid på sig att visa sin kompetens och arbetsgivaren får bättre underlag för sitt anställningsbeslut. Detta kommer att vara positivt för företagare att anställa fler, också i osäkra tider.

Tryggheten för den enskilde ökas genom att en allmän arbetslöshetsförsäkring införs med en inkomstberoende ersättning för alla som har arbetat en viss tid. Dagens a-kassor ska ersättas med en gemensam arbetslöshetskassa i statlig regi som omfattar alla som arbetar. Taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs till samma nivå som i sjukpenningen under första 4,5 månaderna (100 dagar). Ersättningstaket ska även höjas årligen i takt med prisbasbeloppet. Sammantaget kommer den här modellen med flexicurity att skapa bättre villkor för företagen samtidigt som det framförallt blir lättare för ungdomar att få ett riktigt jobb. Att bekämpa ungdomsarbetslöshet, att säkerställa att ungdomar får jobb och kan börja försörja sig själva är ett av de viktigaste sociala åtaganden ett samhälle kan göra.

Det andra området gäller energipolitiken. Den förra socialdemokratiska regeringen stängde tyvärr av väl fungerande ren elproduktion i Barsebäck, struntade i att bygga ut nätkapaciteten och försatte oss därmed i den situation vi är idag med införandet av olika elprisområden i Sverige. Folkpartiets landsmöte slog återigen fast vår tydliga energipolitiska linje med satsningar på ny och uppgraderad kärnkraft. Vi anser att gamla kärnkraftsreaktorer som har tjänat ut ska få ersättas med nya. De nuvarande reaktorerna pensioneras från 2020-talet och framåt. Ska Sverige klara av att möta klimathotet och samtidigt värna energiförsörjningen och företagsklimatet behöver dessa ersättas med nya reaktorer. Vi bör också öppna upp för att andra, än de som idag äger reaktorer, får bygga nya. Allt för att vi ska få tillgång till mer energi till såväl våra hushåll och företag, öka konkurrensen och pressa priserna. Sverige har en roll som exportör av ren, koldioxidfri el till övriga Europa.

Dessbättre görs det för närvarande en hel del för att öka den svenska elproduktionen. Den omfattande uppgradering av kärnkraften såväl vad gäller effektivitet som säkerhet, som pågår, kommer att innebära tryggare energiförsörjning för de svenska företagen. Att det nu åter är tillåtet att forska om kärnteknik kommer också att säkra den svenska energitillgången på sikt. Inte minst genom att vi får tillgång till ny teknik.

Tredje och sista området handlar om skattepolitiken. Här har regeringen redan gjort en hel del, men en av höstens nyheter är en ytterst välkommen och efterlängtad reform av de s.k. 3:12 reglerna som varit så krångliga så att i stort sett ingen kan förklara hur de fungerar.Detta har vi i Folkpartiet jobbat hårt för en längre tid. Nu blir dessa regler enklare, även om mer kan göras. Vi i Folkpartiet har dessutom ett par andra förslag som kommer att förbättra för våra företagare om de genomförs. Den föreslagna förändringen av expertskatten bör kompletteras så att fler omfattas. Betydelsefullt inte minst för forskning och utveckling av nya produkter och teknik. Kapitalskatten behöver reduceras för att minska skillnaden som finns jämfört med omvärlden. Det skulle gynna svenskt ägande och investeringar, samt öka tillgången på inhemskt riskvilligt privat kapital. För att få ännu bättre tillgång på riskvilligt kapital är vi beredda att införa ett riskkapitalavdrag för privatpersoner med syfte att stimulera privatpersoner att investera framför allt i mindre och växande bolag. En ytterligare möjlighet att genom skattelättnader öka tillgången på riskvilligt kapital är att låta den som gjort en reavinst vid försäljning av företag eller av sitt ägande skjuta på reavinstbeskattningen om han/hon återinvesterar i andra onoterade bolag.  Alltså ungefär som ett skogskonto.

Tillsammans visar dessa tre områden att om Folkpartiet får bestämma när det gäller arbetsrätten, skatterna och energipolitiken, så kommer vi alla att tjäna på det. Inte minst Sveriges företagare.

Eva Flyborg/ Folkpartiet

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top