Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Entreprenörers möjligheter att få betalt för utförda tilläggsarbeten

Vi på Nordbro stöter ofta på utmaningar med slutkunder till entreprenörer som inte vill betala för utförda tilläggsarbeten. Det är måhända inte så märkligt då tilläggsar­beten troligtvis är det som föranleder flest entreprenadrättsliga tvister. Vid tilläggs­arbeten som är anvisade av beställaren är möjligheterna att få betalt till stor del beroende av vilken typ av entreprenad det rör sig om men framförallt av vilken dokumentation som finns beträffande läggsbeställningen.

Formkrav
Vid konsumententreprenader är konsumenttjänstlagen tillämplig. Kon­sumenttjänstlagen föreskriver inget skriftlighetskrav beträffade tilläggsbeställ­ningar för att entreprenören ska ha rätt till ersättning, men skriftliga beställningar är alltid att rekommendera. I de fall parterna vid en småhusentreprenad (uppförande eller tillbyggnad av bostadshus) avtalat om ABS 09 följer det av bestämmelserna att tilläggsbeställningar bör ingås skriftligen. Men oavsett om parterna vid en småhu­sentreprenad avtalat om ABS 09 eller ej är det synnerligen viktigt att tilläggsbeställ­ningar görs skriftligen, då de så kallade småhusentreprenadsreglerna i konsument­tjänstlagen samt ABS 09 innehåller en ytterst betungande bevisbörderegel för entreprenören. Det är nämligen så att vid avsaknad av skriftlig tilläggsbeställning gäller vad beställaren påstår har avtalats om inte annat framgår av omständighe­terna i övrigt.

Vid kommersiella entreprenader är det vanligt att parterna avtalat om att bygg­branschens standardavtal ska tillämpas för aktuell entreprenad, så som exempelvis AB 04 eller ABT 06. Dessa avtal innehål­ler omfattande regleringar beträffande ÄTA-arbeten, vilka inte ryms inom denna artikel, men som huvudregel kan sägas att skriftlighet beträffande ÄTA-beställningar bör eftersträvas i samtliga fall. Därutöver vill jag passa på att avråda entreprenörer att ingå entreprenadkontrakt med hänvis­ning till standardavtal eller andra kon­traktshandlingar om du som entreprenör inte förstår handlingarnas innehåll.

ABS 09 – allmänna bestämmelser för småhusentreprenader – är avsedda att an­vändas för entreprenadavtal vid uppförande eller tillbyggnad bostadshus som en entrepre­nör utför åt en konsument.  Vid kommersiella entreprenader saknas direkt tillämpbar lagstiftning. Med anled­ning därav avtalar ofta parterna om att något av byggbranschens standardavtal ska tillämpas för den aktuella entreprenaden. Valet av standardavtal beror på vilken typ av entreprenad det rör sig om.
ÄTA-arbete är en förkortning som används inom entreprenadrätten för Ändringsarbe­ten, Tilläggsarbeten samt Avgåendearbeten.

Ovanstående innebär dock inte att du som entreprenör aldrig får betalt när skriftlig beställning saknas om du kan bevisa muntliga beställningar, men bevis­läget blir tämligen svårare och uppförs­backen betydligt brantare.

Tänk på
I egenskap av jurist skulle jag självklart uppskatta om entreprenörer har ÄTA-formulär med sig på varje entreprenad och att beställningen klart och tydligt skrivs ner och signeras av beställaren. Dock är jag mycket väl medveten om att det inte alltid fungerar så i praktiken. Något som alla entreprenörer kan göra är att sätta sig ner framför datorn fem minuter varje kväll och via e-post bekräfta dagens tilläggsbeställningar. Utöver arbetets omfattning bör det med fördel även fram­komma grunderna för hur priset bestämts, när betalning ska ske och om tilläggsarbe­tet påverkar avtalad kontraktstid.

Om du som entreprenör gör så här har du kommit långt och ökat dina möjlighe­ter att få betalt för utförda tilläggsarbeten. Skulle du trots det stöta på problem är du alltid välkommen att kontakta oss på Nordbro, så hjälper vi dig!

Klara Östberg, biträdande chefsjurist Nordbro

 

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen