Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Finns det någon regelförenklingsfråga som partiet driver och som skulle förenkla för just småföretagen?

Vänsterpartiet
Det är viktigt att hitta lösningar där egna företagare är lika bra försäkrade som anställda. För mindre företag kan sjuklöneansvaret vara betungande. Vi vill därför att företag med upp till 10 anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön.

Centerpartiet
I allt lagstiftande arbete vi jobbar med i Europaparlamentet driver vi regelförenkling och ändamålsenlighet. En fråga vi aktivt arbetat med handlar om att få till ett verkligt “SME-test” (small and medium-sizedenterprises) på all ny lagstiftning som presenteras, för att säkerställa att effekterna på småföretag har beaktats.

Kristdemokraterna
Ett övergripande mål är att minska det administrativa arbetet vilket avspeglas i de regleringsbrev som ett 30-tal myndigheter i Sverige fått. En utredning pågår som ser över regelförenklingar inom jordbrukets livsmedelsproduktion.

Liberalerna
Flera. Liberalerna har under mandatperioden konsekvent röstat för att samarbete och handel ska bli enklare över gränserna. Vi har också arbetat för att förenkla de rapporteringskrav som EU-kommissionen infört för småföretag och som många gånger är alldeles för långtgående. Regelförenklingar behöver komma på plats snabbare och småföretagare ska kunna ha all kontakt med myndigheter på ett ställe – inte rapportera samma sak till flera. Alla statliga myndigheter ska ha i uppdrag att gynna företagande, alla nya regler ska granskas ur ett företagarperspektiv och Sverige ska inte överimplementera EU-direktiv i onödan.

Miljöpartiet
Regler ska aldrig finnas i onödan, utan ha tydligt syfte, vara begripliga och rättssäkra. Miljöpartiet är positiva till det förslag om att reglera betalningstider för offentlig sektor och företag som just nu är i slutfasen av att klubbas inom EU. Detta gynnar särskilt småföretag som kan hamna i underläge mot stora företag där betalningstiderna är oreglerade eller mer flexibla. Det ska till exempel inte vara så att en småföretagare inte vågar ta till rättsliga åtgärder för att få betalt av rädsla för att förlora ett större företag som kund. 

Moderaterna
En av de viktigaste frågorna är att minska regelbördan för inte minst små- och medelstora företag. EU:s nuvarande ambition om ”en regel in, en regel ut” signalerar att status quo räcker. Det gör det inte. Därför förespråkar vi en princip om ”en regel in, två regler ut.”

Socialdemokraterna
När vi slog fast de förenklingspolitiska målen 2021 var det i syfte att på både systemnivå och sektoriell nivå minska krånglet i de regelverk vi har. Den här regeringen behöver fortsätta på den inslagna vägen och genomföra de regelförbättringar som krävs men även lyssna till hela näringslivet för att skapa ett bättre företagsklimat i hela Sverige. Digitaliseringens möjligheter behöver bättre tas tillvara på för att förbättra servicen i den statliga förvaltningen och på så sätt skapa en regelförenklingspolitik som utgår ifrån företagens behov och bidrar till att stärka hela det svenska samhället. Vi vill att myndigheter ska fortsätta arbeta med regelförbättringar och vi vill se över möjligheterna att göra det enklare att starta innovationsdrivna bolag i Sverige för att stärka vår konkurrenskraft.

Sverigedemokraterna
Regelbördan för företag medför onödiga kostnader och en minskad produktivitet genom att en ökad administration tar fokus från företagens egentliga verksamhet. Därför behöver regelverken för företag genomlysas och där så är möjligt behöver regelkrånglet minskas. Regeringen avser att gå fram med ett förslag om ett implementeringsråd och ett förenklingsråd vilket är positivt. Sverigedemokraterna verkar för att dessa blir så effektiva som möjligt och uppnår de tilltänkta syftena. För att det ska ske behöver implementeringsrådet placeras centralt och vi har förslagit att det placeras under statsrådsberedningen. Det måste också få i mandat att inte enskilt titta på implementeringen av nya EU-direktiv utan även se över befintlig lagstiftning som bygger på EU-direktiv och som redan har implementerats i Sverige. Både implementeringsrådet och förenklingsrådet behöver ges breda mandat och utgöra ett nav för förenklingsarbete.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen