Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Finns det någon särskild fråga partiet arbetar med inom EU vars syfte är att främja småföretagen i Sverige?

Vänsterpartiet
Vår politik, för små och medelstora företag, handlar om att skapa långsiktighet och goda förutsättningar för tillväxt. Men också trygghet för den enskilda företagaren och för anställda. Det handlar om långsiktiga spelregler för att säkerställa både ekonomisk utveckling, social trygghet och förutsättningar för en ekologisk omställning.

Centerpartiet
Vi har jobbat särskilt aktivt med frågor som rör kompetensförsörjning och förenkling av arbetskraftsinvandring för att lösa kompetensbristen i Sverige och hela EU.

Kristdemokraterna
Att intensifiera Fit for Futuresom ingår i Refitprogrammet för att minska företagens regelbördor.

Liberalerna
Den inre marknaden är EU:s vassaste verktyg på den globala spelplanen. De hinder som kvarstår för att säkra fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer måste rivas. Varken företag eller arbetstagare ska behöva brottas med 27 olika regelverk och därför behövs fler harmoniserade regler. I en tid då Sverige både skriker efter arbetskraft måste det bli enklare att flytta hit från andra EU-länder.

EU-länderna ska vara skyldiga att öppet redovisa hur de genomför EU-direktiv i nationell lag för att säkerställa att eventuella regler som läggs till, så kallad “goldplating”, tydligt redovisas. Alla lagförslag från kommissionen ska föregås av gedigna konsekvensutredningar och man bör särskilt förenkla för småföretagare.

Små och medelstora företag är de stora vinnarna när nya frihandelsavtal kommer på plats. Liberalerna kommer jobba hårt för att se till att fler handelsavtal kommer på plats nästa mandatperiod, gärna med USA, Mercosur och Australien. 

Miljöpartiet
Vi arbetar för att skapa lika spelregler inom EU för företagen. Sverige ligger i framkant i flera avseenden gällande till exempel djurskydd. Att exempelvis skärpa minimireglerna inom EU för djurtransporter gynnar därför svenska lantbrukare, då det utjämnar konkurrensförutsättningarna mot lantbrukare från andra delar av EU. 

Ett annat exempel är momsen för second hand, där EU:s mervärdesskattedirektiv idag gör att medlemsstaterna inte får ha nedsänkt moms eller momsbefria second hand. Detta leder till den absurda situationen att moms betalas både när en vara sålts första gången, och sedan igen om den dyker upp på andrahandsmarknaden. Miljöpartiet går till val på att ta bort den här dubbelbestraffningen, och vårt förslag skulle både underlätta för småföretagare som säljer varor second hand och bidra till en cirkulär och hållbar ekonomi. 

Moderaterna
Arbetet med att förbättra företagsklimatet är grundläggande. Det handlar bl.a.om att minska regelbördan och riva handelshinder både inom EU och med tredjeland. EU behöver bättre lagstiftning – inte mer lagstiftning.

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna vill se konkurrenskraftiga bolag växa fram i Sverige och i EU. När vi hade regeringsmakten gjorde vi en rad insatser för att bättre ta tillvara på digitaliseringens möjligheter att undanröja onödig byråkrati och administration. 

Vidare arbetade vi med att stärka de höginnovativa små- och medelstora företagen för att stärka svensk konkurrenskraft inom innovationsområdet, vi startade det statliga riskkapitalbolaget Saminvestoch ökade resurserna till Vinnova för att skapa ett världsledande ekosystem för innovationer i Sverige.

I EU ser vi att flera länder satsar på sina höginnovativa bolag och vi välkomnar det. Vi arbetar för EU-gemensamma initiativ som tar sikte mot ett konkurrenskraftigt EU genom att öka stödet och genomföra regelförbättringar för att främja innovationer. Sverige är EU:s mest innovativa land och vi ser hur sådana arbeten på EU-nivå kommer gynna svenska företag. Slutligen arbetar vi för att EU-lagstiftning inte ska vara för betungande för svenska företag samtidigt som vi har höga miljö- och klimatkrav samt krav på att följa såväl fackliga som mänskliga rättigheter. Med det sagt arbetar vi för att EU ska ha ett ”Think small first” perspektiv i utformandet av nya regler och ny lagstiftning.

Sverigedemokraterna
Framförallt är det viktigt att Sverige undviker att överimplementera regler från Bryssel. Men vi driver även på för att tillåta gårdsförsäljning av alkohol i Sverige samt verkar för att det ska bli tillåtet med export av svenskt snus. Grundläggande är dock att säkerställa att Sverige har ett kostnadsläge för företagare som inte avviker för mycket från omvärldens och att brottsligheten pressas tillbaka. Lag och ordning är viktigt.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen