Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Vad är partiets inställning till EU’s förslag avseende EUs naturrestaureringslag och dess påverkan på svenskt lantbruk?

Vänsterpartiet
Biologisk mångfald är en förutsättning för jordbruket. Jordbruket skulle t ex inte fungera utan pollinerande insekter. Naturrestaureringslagen är avgörande för att stärka och bevara den biologiska mångfalden och i det arbetet kommer hela samhället till gagn, inte minst småbrukare. Det skulle bidra med mer naturbetesmarker, och odlingsmark skulle vara mer motståndskraftiga inför klimatförändringar, extrema väderförhållanden etc. Men det räcker inte med lag, det kräver investering.

Centerpartiet
Centerpartiet var starkt kritiska mot förslaget och har därför jobbat väldigt aktivt med frågan, och lyckades få in stora förbättringar i parlamentets position. Dessvärre fanns dessa förbättringar inte med i slutuppgörelsen med Rådet, så vi röstade därför nej pga de stora negativa konsekvenser vi befarar att lagen kan få.

Kristdemokraterna
Gör om och gör rätt! Förslaget hade ingen kontakt med Sveriges verklighet.

Liberalerna
En ambitiös naturvård och främjande av biologisk mångfald bottnar i vår syn på vetenskap och har alltid varit en hjärtefråga för oss Liberaler. För Liberalerna har det dock varit viktigt att förtydliga lagtexten. Det ska inte råda något tvivel om att kraven på restaurering ska riktas mot faktiska behov, och inte mot all mark och alla ekosystem. Inte heller ska kommuner få en omöjlig uppgift eller orimlig börda att öka ytan för grönområden. Effekterna av klimatförändringarna märks redan och den svenska temperaturökningen går i genomsnitt dubbelt fort som ökningen på jorden som helhet. Även om alla utsläpp stoppats idag kommer vi behöva leva med de klimatförändringar som redan sker under lång tid framöver. Framföralltpåverkar dessa klimatförändringar våra ekosystem och riskerna för extremväder. Liberalerna vill se skarpa krav på klimatanpassningsåtgärder från EU-nivå så att alla medlemsländer tar sitt ansvar. Särskilt viktigt är att vi får på plats en EU-strategi för en effektiv vattenanvändning för ett livskraftigt jordbruk i hela EU trots extremväder och torka. Det som sker i ett land påverkar inte sällan ekosystem i ett annat. Skydd och återställande av natur är en investering i framtiden. Den nya lagen om naturrestaurering är ett viktigt steg mot ökad klimatresiliens och den behöver implementeras på ett effektivt sätt i medlemsländerna under kommande mandatperiod.  

Miljöpartiet
Miljöpartiet menar att EU:s förslag om naturrestaurering är helt avgörande för att EU ska kunna nå sina åtaganden enligt överenskommelserna i Paris för klimatet och i Montreal för den biologiska mångfalden. Lagens målsättning att motverka ytterligare försämring av jordbruksmark och ekosystem är också helt avgörande för att garantera tillräcklig avkastning för jordbrukare och trygg livsmedelsförsörjning i framtiden. Vi ser lagen som ett viktigt steg mot en omställning till att vi främjar mindre och mer diversifierade gårdar, och att mer finansiering till småföretagare som agerar planetskötare. 

Moderaterna
Moderaterna är mycket skeptiska till förslag som utmanar det svenska självbestämmandet över skogen och inskränker äganderätten. Därför röstade vi nej till naturrestaureringslagen. Moderaterna kommer alltid stå på skogsägarnas sida. Vi kommer inte klara av vare sig den gröna omställningen eller konkurrenskraften utan att skapa goda förutsättningar för ett aktivt och levande skogsbruk.

Socialdemokraterna
Vi välkomnar EU:s ambition att restaurera natur. Men det krävs en flexibilitet i lagen som gör att man ser till det enskilda landets förutsättningar.  

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna är helt emot Naturrestaureringslagen och ser att den kommer att få stora konsekvenser för jordbruket och svensk livsmedelsproduktion. Vi lever i en tid då behovet av en stark inhemsk livsmedelsproduktion är större än på mycket länge så denna typ av förslag som både kommer att minska vår primärproduktion och samtidigt driva upp livsmedelspriserna är helt förkastliga. Att svenska myndigheter gjort en tolkning som innebär att återställa mark till hur den såg ut på förhistorisk tid kommer att få förödande konsekvenser. Vi kommer att arbeta för att detta förslag aldrig realiseras.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen