Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Grundlösa konkursansökningar kan vålla stor skada

I sämre tider oroar sig många företagare för de ekonomiska konsekvenserna och står ibland inför det oundvikliga, att drabbas av en betalningsanmärkning.

Det kan få stor påverkan på företagets möjlighet till krediter, lån, hyreskontrakt med mera. Det är naturligtvis en tråkig situation att hamna i och en situation som är svår att ta sig ur. Än tråkigare är det när en sådan anmärkning dessutom saknar grund och har orsakats av att den som ansöker endast har avsikten att vålla skada. En sådan situation skulle till exempel kunna vara en konkursansökan avseende en tvistig fordran och där det bolag som ansökan avser uppenbart inte är på obestånd. Borgenären (fordringsägaren) har då först enligt konkurslagens regler i 2 kap. att visa att denne är behörig att ansöka genom att denne har en klar och förfallen fordran. Borgenären har sedan även att visa att gäldenären (den som har en skuld) är på obestånd. Om ansökan är uppenbart ogrundad ska den avvisas. Om någon av förutsättningarna för att meddela en konkurs enligt ovan inte föreligger, föreligger också hinder mot att få gäldenären försatt i konkurs.

Även om ansökan avvisas eller om förutsättningar för att det ska meddelas en konkurs inte finns, kan skadan redan vara skedd. En ansökan om konkurs på ett aktiebolag orsakar nämligen en betalningsanmärkning hos våra kreditupplysningsföretag redan på själva ansökan till tingsrätten. I en sådan situation är det lätt att bli frustrerad och känna en ilska över att det är så lätt att, för den som vill, vålla stor skada. En möjlighet till ekonomisk kompensation finns då i 17 kap. 3 § konkurslagen. Om ansökan om konkurs inte bifalls och borgenären när han gav in sin ansökan saknade skälig anledning att anta att gäldenären var på obestånd, skall borgenären ersätta den skada som skäligen kan anses ha orsakats denne genom ansökan och dess handläggning.

Den 24 januari 2023 avgjordes ett mål i Svea hovrätt, T 15699-21 gällande bland annat frågan om rätt till skadestånd i ett sådant fall. Ett bolag hade ansökt om att försätta ett annat bolag i konkurs på grund av obetalda fakturor för köp av varor. I målet hade fordran bestridits innan konkursansökan lämnades in, samtidigt som en betalningsanmaning överlämnats.

Det var således uppenbart att det inte rörde sig om en klar och förfallen fordran. Ansökan hade också återkallats av sökanden inom några dagar från ansökningstillfället, vilket enligt tingsrätten var att likställa med att den inte vann bifall. Tingsrätten gjorde därför bedömningen att gäldenären hade rätt till skadestånd. När det gällde beloppet så ansåg tingsrätten att gäldenären hade att styrka sin skada. Då det inte lämnats in någon bevisning gällande de arbeten som bolaget gått miste om, bedömdes inte gäldenären har rätt till något skadestånd i denna del, eftersom konkurslagen inte ger rätt till skadestånd för ideell skada. Gäldenären bedömdes dock ha rätt till ersättning för nedlagt arbete för att undanröja verkningarna av konkursansökan och en skälig ersättning för detta bedömdes till 25 000 kr. Hovrätten delade tingsrättens bedömning.

En lärdom av detta mål att ta med sig, för det fall en liknande situation skulle uppstå är alltså att det är viktigt att kunna styrka sin skada i form av till exempel underlag på konkreta uppdrag som företaget gått miste om. Det ska tilläggas att domen överklagats till Högsta domstolen i mål T 1256–23 som ännu inte tagit beslut gällande frågan om prövningstillstånd. En begränsad ekonomisk kompensation är också ett väldigt litet plåster på såren när den reella skadan för bolaget kanske egentligen är mycket större och också vållar skada över tid. Kompensationen gör ju inte heller att betalningsanmärkningen försvinner.

För att en betalningsanmärkning ska försvinna innan den gallras bort per automatik, måste bolaget begära rättelse av uppgiften. En uppgift som är felaktig eller missvisande ska rättas av kreditupplysningsföretagen. Avgörande för om den är felaktig eller missvisande är tidpunkten för när betalningsanmärkningen tillkom. Om det är uppenbart att en konkursansökan aldrig borde ha inlämnats på grund av att fordran redan vid detta tillfälle var tvistig, finns en möjlighet att få uppgiften rättad genom att kreditupplysningsföretagen helt enkelt tar bort uppgiften. Behöver du hjälp med detta får du gärna kontakt oss på Nordbro för råd.

Hälsningar
Hanna Nilsson, Jurist

Denna artikel är sedan tidigare publicerad i Bra Affärer

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen