Nya lagar från årsskiftet att hålla reda på

Sociala villkor

Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 68 år

När arbetstagaren fyllt 68 år kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren utan att det krävs saklig grund genom ett förenklat uppsägningsförfarande. Även åldern för när särskilda regler för uppsägningstid och företrädesrätt börjar gälla höjs. Detsamma gäller åldersgränsen för när tidsbegränsade anställningar inte längre ska övergå till tillsvidareanställningar. Möjligheten att avsluta anställningen genom ett skriftligt besked när en viss ålder uppnås ska tas bort, liksom den särskilda formen för visstidsanställning av äldre arbetstagare. Den 1 januari 2023 höjs åldersgränserna i lagen om anställningsskydd till 69 år.

Läs Småföretagarnas remissvar här

 

En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv

Åldersgränsen för när inkomstgrundad ålderspension tidigast kan lämnas höjs från 61 till 62 år. Dessutom införs begreppet riktålder för pension som kommer att styra rätten till vissa förmåner m.m. Riktålder beräknas första gången år 2020 och kommer att tillämpas första gången år 2026. När en gällande riktålder för pension ändras ska en åldersgräns som är knuten till den riktålder som gällde före ändringen fortsätta att gälla för de som före ändringen har uppnått en sådan åldersgräns.

 

Det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 65 år vid årets ingång förstärks

Det förhöjda grundavdraget för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år förstärks. Detta sker genom att grundavdragsbeloppet höjs för alla med en fastställd förvärvsinkomst mellan ca 210 000 och 1 400 000 kronor per år.

 

Skattereduktion för allmän pensionsavgift vid inkomst av annat förvärvsarbete

Skattereduktion för allmän pensionsavgift vid inkomst av annat förvärvsarbete ska endast göras för betald allmän pensionsavgift.

Läs Småföretagarnas remissvar här

 

Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning

Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning samt om uppehållstillstånd för att söka arbete eller starta näringsverksamhet i Sverige efter slutförd forskning eller slutförda studier. Även nya möjligheter till uppehållstillstånd för praktik med anknytning till högre utbildning, volontärarbete inom ramen för Europeisk volontärtjänst och au pair-arbete.

 

Ekonomiska villkor

Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster

Institut eller filialer som tillhandahåller betalkonton till företag ska tillhandahålla platser för dagskasseinsättningar. Institut eller filialer som tillhandahåller betalkonton med grundläggande funktioner till konsumenter ska tillhandahålla platser för kontantuttag. Detta gäller institut och filialer som har inlåning från allmänheten som överstiger 70 miljarder kronor. Post- och telestyrelsen ska utöva tillsyn över att instituten och filialerna uppfyller sina skyldigheter. Om ett svenskt institut inte fullgör sina skyldigheter, ska Finansinspektionen få ingripa mot institutet genom beslut om föreläggande och sanktionsavgift. Reglerna ska säkerställa en viss lägsta nivå på tillgången till kontanttjänster för konsumenter och företag.

En arbetsseger för kontantupproret som småföretagarnas Riksförbund är del av.

Läs Småföretagarnas remissvar här

 

Krav på elektronisk betalning för rätt till rut- och rotavdrag

För rätt till skattereduktion när arbetet har utförts av en näringsidkare som är godkänd för F-skatt eller, om arbetet utförts utomlands, genomgår motsvarande kontroll i utlandet krävs att det utförda hushållsarbetet har betalats elektroniskt. Betalningen ska anses ha skett elektroniskt endast om den har förmedlats av en betaltjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster och innehåller uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt. Lagen tillämpas första gången på begäran om utbetalning som avser arbete som har betalats av köparen efter ikraftträdandet.

 

Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

Det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag sänks från 50 000 kronor till 25 000 kronor.

Läs Småföretagarnas remissvar här

 

Avskaffad värnskatt

Avskaffandet innebär att den högsta marginalskatten på arbetsinkomster sänks med 5 procentenheter.

Läs Småföretagarnas remissvar här

 

Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag

Förenklingsregler på momsområdet om överföring av varor till avropslager införs. Överföringen i sig ska inte anses som en omsättning. Det är i stället först när varorna överlåts till köparen som en omsättning och ett unionsinternt förvärv ska uppstå. Den som överför varor till avropslager i ett annat EU-land och den som köper varor från ett avropslager i Sverige har registreringsskyldighet. Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera innehållet i register över avropslager. Köparen ska vara registrerad till mervärdesskatt i ett annat EU-land och att köparen har meddelat registreringsnumret till säljaren samt att säljaren har lämnat korrekta uppgifter i den periodiska sammanställningen för säljarens undantag från skatteplikt vid leveranser av varor till andra EU-länder. När det vid gränsöverskridande kedjetransaktioner inom EU ska avgöras vilken av omsättningarna som kan utgöra en unionsintern omsättning, ska, när en mellanman transporterar eller låter transportera varorna, transporten hänföras till den omsättning som görs till mellanmannen. Om mellanmannen har meddelat sin leverantör sitt registreringsnummer för mervärdesskatt i det EU-land som varan transporterades från, ska dock transporten hänföras till den omsättning som görs av mellanmannen.

Läs Småföretagarnas remissvar här

 

Reklamskatten sänks

Reklamskatten sänks till 6,9 procent av beskattningsvärdet. Gränsen för redovisningsskyldighet för reklamskatt höjs från 60 000 kronor till 100 000 kronor för ett beskattningsår

 

Ekologiska villkor

Sista delen av sänkningen av fastighetsskatten för vattenkraftverk enligt energiöverenskommelsen

Fastighetsskatten för vattenkraftverk sänks fr.o.m. den 1 januari 2020 till 0,5 procent av taxeringsvärde.

 

Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet

Verksamhet för behandling av avfall som är tillstånds- eller anmälningspliktig får endast tillåtas om det finns skäl att anta att den planerade behandlingen kommer att uppfylla vissa krav i 15 kap. miljöbalken. Vad som är en biprodukt förtydligas så att lydelsen bättre överensstämmer med lydelsen i avfallsdirektivet. Innebörden av uttrycket ”bortskaffa avfall” omfattar även förberedande åtgärder inför bortskaffandet. Den som hanterar avfall ska se till att hanteringen inte skadar eller orsakar risk för skada på människors hälsa eller miljön. Alla som hanterar avfall omfattas av bestämmelsen. Det innebär att även aktörer som inte fysiskt befattar sig med avfallet, t.ex. handlare och mäklare, omfattas. En dom som omfattar tillstånd att behandla avfall ska innehålla de villkor som behövs när det gäller åtgärder för avslutande av verksamheten och efterbehandling.

 

Straffrätt

Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag

Företagsbot, utöver i näringsverksamhet, kan även åläggas för brott som har begåtts i utövningen av sådan offentlig verksamhet som kan jämställas med näringsverksamhet och för brott som har begåtts i utövningen av annan verksamhet som ett företag bedriver, om brottet har varit ägnat att leda till en ekonomisk fördel för företaget. Hänsyn ska tas till företagets finansiella ställning vid bestämmandet av företagsbotens storlek när det är fråga om ett större företag och brottsligheten är särskilt klandervärd. För dessa fall höjs maximibeloppet för företagsboten från 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor. Samordningen av påföljd och företagsbot bör i första hand ske när företagsboten bestäms (sanktionskumulation). En företagsbot kan jämkas eller efterges om företagets ägare döms till påföljd och den samlade reaktionen på brottsligheten annars skulle bli oproportionerligt sträng. Svensk domstol ges utökad behörighet att döma över vissa internationella mutbrott och möjligheterna att förelägga företagsbot genom strafföreläggande utökas.

 

Sänkt skatt på drivmedel

Koldioxid- och energiskatten på bensin och diesel sänks.

 

Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur

Det införs ytterligare en tidsperiod på morgonen, klockan 6.00–6.29, för vilken skatt ska tas ut med 15 kronor och skattebeloppen för tidsperioderna klockan 6.30–6.59 respektive klockan 7.00–7.29 höjs till 25 kronor respektive 35 kronor i Stockholms innerstad och 22 kronor respektive 30 kronor på Essingeleden.

Trängselskatten differentieras på högsäsong och lågsäsong. Med högsäsong avses perioden 1 mars–dagen före midsommarafton och 15 augusti–30 november. Med lågsäsong avses övrig tid. För högsäsong införs höjda skattebelopp. Skattebeloppen ska för respektive nivå under högsäsong uppgå till 11 kronor, 15 kronor, 20 kronor, 30 kronor och 45 kronor i Stockholms innerstad och 11 kronor, 15 kronor, 20 kronor, 27 kronor och 40 kronor på Essingeleden. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till 135 kronor under högsäsong.

Skatt ska tas ut för de fem första vardagarna utom lördag i juli. Skatt ska tas ut för dag före långfredagen, dag före Kristi himmelsfärdsdag och dag före alla helgons dag. Skatt ska även tas ut för, om de infaller på en vardag utom lördag, dag före första maj och dag före nationaldagen.

 

Övergångsregel i vägtrafiksskattelagen

För fordon som blir skattepliktiga för första gången före den 1 januari 2020 ska i det lägsta värdet beaktas vid bestämmande av fordonsskatt som uppgift om fordons utsläpp av koldioxid.

 

 

 

 

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top