Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Hearing om elmarknaden

Den 19 september arrangerade Småföretagarnas Riksförbund en hearing om elmarknaden. Hearingen kommer i efterhand sändas på SVT Forum, men inget datum finns i dagsläget.

Hearingen förbereddes och genomfördes i samarbete med framtidssmedjan Elders, där inte minst dess ordförande Ulf Dahlsten lagt ner ett stort arbete på förberedelser och rekrytering av medverkande.

Anledningen till att förbundet engagerar sig är de problem som en illa fungerande elmarknad medför för småföretagen. Det handlar bl a om att småföretagen är hårt drabbade av elpriserna eftersom man har små marginaler, högre skatter och sämre priser än storföretagen och finns mest på en hemmamarknad där det är svårt att föra kostnadshöjningar vidare.

Frågor som vi vill ha svar på är bl a:

 • Är det rimligt att kunderna i södra Sverige betalar ett elpris som ibland är 10 ggr högre?
 • Är det rimligt att elexporten styr elpriset och att smällen får tas främst av småföretag och konsumenter i södra Sverige?
 • Är det rimligt att acceptera en förmögenhetsöverföring på hundratals miljarder från konsumenter och småföretag till Svenska Kraftnät, energiföretagen och staten i form av momsintäkter?
 • Varför slipper storföretagen elskatten?

Kort sammanfattat är intrycken från dagen:

 • Det blev en ganska god överblick över hur den svenska elmarknaden fungerar och hur vi hamnat där vi är.
 • Inget större engagemang visades för de utsatta småföretagens (eller konsumenternas) situation.
 • De myndigheter som ansvarar för tillsynen av elmarknaden ville inte vidkännas att det finns problem.
 • De politiska partierna har rätt olika syn på problem och lösningar.
 • Energiföretagen vill inte delta i hearingen/diskussioner.

Bakgrunden
Det är främst två faktorer som ligger bakom de problem som finns idag:

Avregleringen av elmarknaden genomfördes på 1990-talet och medförde då olika förbättringar som:

 • Bättre integration med det nordiska elsystemet
 • Inlemmande i EUs (vid den tiden fortfarande omogna) inre marknad

Avregleringen var i det avseendet mestadels positiv men exponerade samtidigt elsystemet för nya risker där ingen längre har ett samlat ansvar för elsystemets funktion.

En av de risker som uppenbarligen inte förutsågs var ”svensk energipolitik” vilken haft en förödande inverkan på marknaden och elkonsumenterna, något som finns beskrivet ingående i en rapport från Riksrevisionen som publicerades samma dag som hearingen. Regeringen Lövén införde olika skatter och regler för att hålla sig kvar vid makten med stödpartierna, vilket ledde till nerläggning av reaktorer i södra Sverige (planerbar kraft).

I hearingen medverkade ett stort antal experter och företrädare för olika intressen:

 • Småföretagarnas Riksförbund, Villaägarna, Hyresgästerna och LO beskrev de problem deras respektive medlemmar har med elpriserna.
 • Bakgrunden beskrevs väl av personer som tidigare haft olika roller inom myndigheter och departement.
 • Några av de viktigaste aktörerna som Vattenfall, Fortum, Svenska kraftnät och Konkurrensverket hade dock avböjt att medverka, inget av de större energiföretagen ville heller ställa upp.

Myndigheterna
På myndighetssidan är det främst två som har viktiga roller:

”Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el.”

Svenska kraftnät drog tillbaka sin medverkan dagen före hearingen.

” Energimarknadsinspektionens uppdrag är att arbeta för väl fungerande energimarknader.”

Energimarknadsinspektionen medverkade i hearingen men budskapet var att det finns inga problem och gjorde den förvånande jämförelsen att det är inte konstigare med de höga elpriserna än att kaffet är dyrare ibland.

Ekobrottsmyndigheten konstaterade ett elmarknaden saknar den transparens som kan förväntas. Här har Energimarknadsinspektionen fått aktivera sig sedan berättigad kritik mot deras passivitet framförts från opinionsbildare. Uttalandet ”varför skulle det inte förekomma brottslighet inom elmarknadens aktörer liksom det gör på alla andra marknader” var en tydlig signal att det krävs ett mer aktivt agerande från Energimarknadsinspektionen i deras roll som tillsynsmyndighet.

Partierna
Alla riksdagspartier var representerade i hearingen men deras budskap skiljer sig åt:

 • Det enda parti som visade engagemang för problemen med de höga elpriserna var Vänsterpartiet.
 • Några partier förordar havsbaserad vindkraft som lösning.
 • Något parti vill att vi sätter press på tyskarna så de delar in i mer än ett prisområde.
 • Regeringspartierna ska inleda samtal med elbranschen, konsumenterna/kunderna ska dock inte delta i dessa.

Elprismodellen
Bengt Ekenstierna från Beken teamet samt Nils Andersson, tidigare strateg inom Vattenfall, beskrev båda sina varianter på hur elprismodellen skulle kunna omformuleras. Det handlar om att separera exportens påverkan på de svenska elpriserna och om ändringar i elprisområden.

Tyvärr möts dessa förslag med tystnad eller som i Energimarknadsinspektionens fall med det ensidiga konstaterandet, ”vi får inte för EU”, utan att myndigheten kunde precisera var i EU-förordningarna detta framgår så tydligt som de uttalat.

Övriga experter
Flera intressanta nya tankar presenterades som:

 • Lokal energigemenskap, skapa lokala nät baserade på batterier, elbilar, solceller osv.
 • Utnyttja möjligheterna till digitalisering baserad på att vi har ett utbud och prissättning på timnivå.

Intrycket här är att det säkert finns potential för innovationer vilka kan bidra till förbättringar men den typen av åtgärder kommer inte vara tillräckliga för att säkerställa en elmarknad i balans de närmaste 10 – 15 åren.

Nästa steg
Hela mötet kommer att sändas på SVT Forum och där kan den intresserade bilda sig en egen uppfattning om olika frågor.

Inom Småföretagarnas Förbund avser vi förbereda en lista med förslag inför en kommande träff med Energi- och näringsdepartement i början av oktober.

Hearing om elmarknaden

Småföretagarnas Riksförbund tackar Sten Lindgren för hans engagemang och arbete med att driva denna viktiga fråga samt att han tillsammans med andra parter möjliggjorde denna hearing om elmarknadens framtid.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen