Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Många småföretagare bedriver miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd eller anmälan

Ska du starta upp eller ändra en befintlig miljöfarlig verksamhet? Då kan det krävas tillstånd eller anmälan.

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Det kan vara användning som ger upphov till olägenhet för omgivningen genom utsläpp till luft eller vatten, buller, skakningar och ljus. Här ingår all användning av fast egendom eller fasta anläggningar oavsett om användningen grundas på äganderätt eller nyttjanderätt. Den som bedriver miljöfarlig verksamhet kallas för verksamhetsutövare. Som verksamhetsutövare ska du kunna visa att du följer bestämmelserna i miljöbalken. Den omvända bevisbördan i kombination med miljöbalkens sanktionssystem gör lagen till ett mycket kraftfullt instrument. Det är därför klokt, att som företagare, sätta sig in i hur den egna verksamheten betecknas.

A-, B- och C-verksamheter
Verksamheter som faller in under definitionen av miljöfarlig verksamhet i miljöbalken kan bli föremål för tillståndsplikt. Ur kontrollsynpunkt delas miljöfarliga verksamheter in i olika kategorier; A-, B- och C-verksamheter. Om verksamheten betecknas med A eller B, får verksamheten inte bedrivas utan tillstånd. Verksamheter som ska anmälas, och förväntas ha en begränsad miljöpåverkan, kallas för C-verksamheter. C-verksamheter är vanligt förekommande bland småföretagare. Exempel på C-verksamheter kan vara målerier, verkstäder, lantbruk, jordbruk, fordonstvättar, billackeringar, livsmedelstillverkningsindustrier och tvätterier. Men det kan också vara verksamheter som ger upphov till upplag av avfall eller andra massor. Om verksamheten är anmälningspliktig ska du göra en anmälan till kommunens miljöförvaltning.

Därtill finns U-verksamheter som varken kräver tillstånd eller anmälan men som fortfarande måste följa lagar och regler. Om du vill veta under vilken kategori din verksamhet faller hittar du uppgifterna i miljöprövningsförordningen.

Prövning av miljöfarlig verksamhet
Ansökningsmål om tillstånd för miljöfarlig verksamhet prövas av mark- och miljödomstolen, eller länsstyrelsen. Tillstånd kan krävas för helt nya verksamheter men även för ändringar som är av betydelse ur miljöhänseende. Tillståndsprövningen görs utifrån miljöbalkens övergripande bestämmelser, detaljplaner och områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen samt de särskilda förutsättningar som gäller för de olika verksamhetskategorierna.

Miljötillstånd förenas med villkor
Miljötillstånd förenas alltid med villkor och villkoren ska utformas så att de kan ligga till grund för påföljder enligt miljöbalkens sanktionssystem. Villkoren ska vara konkreta och exakta och utformas ofta som begränsningsvärden som kan bygga på att en viss teknik används. När ett tillstånd har trätt i kraft är det villkoren som i huvudsak styr placeringen, utformningen, och driften av verksamheten. Villkoren utgör därigenom en precisering av hänsynsreglerna. Bedriver du en tillståndspliktig verksamhet ska du varje år, senast den 31 mars, lämna en miljörapport över föregående års verksamhet till tillsynsmyndigheten.

Konsekvenser av att inte följa reglerna
Den som utför eller planerar att utföra en åtgärd som påverkar miljön eller människors hälsa ansvarar själv för att ta reda på vilka regler som gäller. Tillsynsmyndigheten ska vid misstanke om brott anmäla överträdelser av miljöbalken eller föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten. Den som åsidosätter krav om tillåtlighet, tillstånd, godkännande, medgivande, anmälan, eller bryter mot villkor kan exempelvis dömas för otillåten miljöverksamhet. Det svenska straffsystemet bygger på principen att endast fysiska personer kan begå brott och straffas för dessa. Ansvaret får därmed sökas hos företagsledningen.

Miljösanktionsavgift är en administrativ avgift som gäller vid sidan av straffreglerna. För att miljösanktionsavgift ska utgå förutsätts inte att överträdelsen har orsakat en miljöeffekt. Det är mindre allvarliga gärningar som avgiftsbeläggs, såsom att starta en miljöfarlig verksamhet med anmälningsplikt utan anmälan eller att lämna in en miljörapport för sent. Det är tillsynsmyndigheterna som beslutar om miljösanktionsavgift och beslutet är direkt verkställbart.

Använd gärna dina juridiska rådgivningstillfällen till att prata om miljöfarliga verksamheter med oss på Nordbro.

Många småföretagare bedriver miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd eller anmälan

Angelica Hörnkvist Jurist, Nordbro AB

Denna artikel är sedan tidigare publicerad i Bra Affärer

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen