Produktsäkerhetsregler och marknadskontroll under omstöpning inom EU

En ny EU-förordning om marknadskontroll och produktsäkerhetsregler är under införande inom EU, delar av det nya regelverket infördes i svensk lagstiftning i juli 2021. Även om dessa förändringar inte vänder upp och ned på allt så handlar det i alla fall om förändringar som flertalet företag, även många småföretag, måste sätta sig in i.

Den nya förordningen kan ses som ytterligare ett steg i utvecklingen av EUs inre marknad, något som pågått i dryga 40 år. Den nya förordningen består av två huvuddelar:

  • Överensstämmelse för produkter och marknadskontroll
  • Ömsesidigt erkännande av produkter

Förordningen kan laddas ner på svenska HÄR.

Syftet med marknadskontrollförordningen är att minska antalet produkter som inte överensstämmer med kraven på den inre marknaden, stärka marknadskontrollen och förbättra den inre marknadens funktionssätt. Ett annat syfte är att skapa lika konkurrensförhållanden för alla ekonomiska aktörer, även från sådana utanför EU.

Marknadskontrollförordningen tillämpas på produktsektorer som täcks av 70 sektorspecifika EU-varuförordningar, ”harmoniserade produkter”, det handlar till exempel om avgassystem för motorfordon, aerosolbehållare, kvaliteten på bensin och dieselbränslen, förpackningar, buller från utrustning utomhus, leksaker och mycket annat.

För ”icke-harmoniserade produkter” gäller principen att ömsesidigt erkännande ska tillämpas av medlemsländerna. Principen om ömsesidigt erkännande innebär att en vara som lagligen är tillverkad eller saluförd i ett EU-land eller Turkiet, eller tillverkad i något av de EFTA-länder som undertecknat EES-avtalet (Norge, Island eller Liechtenstein), ska kunna säljas fritt i alla EU/EES-länder.

Större delen av bestämmelserna i marknadskontrollförordningen gäller marknadskontrollmyndigheter och deras verksamhet. I förordningen finns även bestämmelser om förfaranden som gäller kontroll av de yttre gränserna. Kontrollen skärps av produkter från tredjeländer där det kan förekomma brister som kan utgöra en säkerhetsrisk för användaren. Brist på överensstämmelsen med EU-lagstiftningen (som inte upptäcks) kan medföra en konkurrensfördel för leverantörer utanför EU, t ex från Kina.

Ett nytt villkor blir nu att för att få släppa ut en produkt på marknaden inom EU-området ska det finnas en ekonomisk aktör som är etablerad inom EU-området och som har utsetts för produkten. Aktören ansvarar för vissa uppgifter som gäller överensstämmelse för produkten och mot vilken marknadskontrollmyndigheten kan vidta vissa åtgärder. En sådan ekonomisk aktör är i första hand tillverkaren eller importören men om dessa saknas är antingen tillverkarens auktoriserade representant eller i sista hand leverantören av distributionstjänster aktör. Dessa krav tillämpas dock endast på vissa i huvudsak riskbaserat utvalda produktsektorer som anges i artikeln. Dessa regler berör även produkter som säljs online eller genom andra metoder för distansförsäljning.

Nytt i marknadskontrollförordningen är vidare att marknadskontrollen effektiviseras genom nya samarbetsförfaranden mellan myndigheter. Marknadskontrollmyndigheterna ges vidare nya befogenheter som att köpa varuprover under fingerad identitet samt befogenhet att kräva att ett visst innehåll avlägsnas från ett onlinegränssnitt eller i sista hand kräva en begränsning av åtkomsten till onlinegränssnittet.

Enligt artikel 15 i förordningen får medlemsstaterna ge sina marknadskontrollmyndigheter rätt att från den ekonomiska aktören återkräva alla kostnader för sin verksamhet i fall där produkten konstaterats inte överensstämma med kraven. Småföretagarnas Riksförbund lämnade nyligen sina synpunkter på föreslagna EU-förordning som avses gälla för icke-harmoniserade produkter, det kan du läsa mer om HÄR.

Småföretagarnas Riksförbund deltar i möten med Marknadskontrollrådet, för närvarande genom Sten Lindgren. Marknadskontrollrådet är ett nationellt samordningsorgan i frågor om marknadskontroll för att främja samverkan och effektivitet i kontrollen. Rådet ansvarar för spridning av information om marknadskontroll och organiserar kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, allmänhet och näringslivets kontakter. I arbetet ingår att årligen utarbeta och genomföra en nationell handlingsplan för marknadskontroll. Ett tjugotal myndigheter ingår i rådet och verksamheten koordineras av SWEDAC.

Småföretagarnas Riksförbund följer och påverkar införandet av dessa regler för våra medlemmars bästa främst i form av kontakter med berörda myndigheter samt för fram problem och behov av klargöranden.

För den som önskar sätta sig in i dessa frågor ges ett ypperligt tillfälle den 20 oktober, då anordnar Marknadskontrollrådet webinaret ”Din produkt, ditt ansvar”. Årets tema är nya regler, säkra produkter och e-handel.  Vill du delta så kan du anmäla dig HÄR.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen