Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Stödpaket för småföretagare

Stödpaket för småföretagare
Sveriges småföretagare har ännu inte erhållit en endaste krona från staten för att minimera de enorma skadeverkningarna!

Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund för småföretagare av småföretagare.

Coronakrisen har visat på en bristande medvetenhet bland dem som utformar krispaketen om vilken stor betydelse enmans- och mikroföretag har i dagens samhällsekonomi. Det rör sig om kanske uppemot en halv miljon människor. Samma gäller den dåliga insikt det offentliga har kring villkoren för enmans- och mikroföretag. Insatser som presenterats tar för lång tid att implementeras och processen från förslag till utbetalda ersättningar är alldeles för långsam för att rädda situationen för den grupp som förbundet företräder.

Sanningen är att till dags dato har Sveriges småföretagare inte erhållit en endaste krona från staten för att minimera de enorma skadeverkningarna!

Småföretagarnas Riksförbund kräver nu ytterligare åtgärder med potential att rädda ett större antal företag/företagare från konkurs samt skapa förutsättningar för en kick-start när pandemieffekterna klingat av.

Först en bild av läget:

-Aktivitetsnivån har sjunkit till aldrig tidigare skådade nivåer med inställda besök i butiker och på restauranger och kaféer, inställda resor med taxi, tåg och flyg och med en tilltagande oro för att göra av med pengar i allmänhet. Dessa förändringar slår direkt mot de småföretagare som utgör kärnan i denna samhällsservice. Risken är överhängande att kommande konkurser leder till en stor oreda och kan innebära att vi blir utan färdtjänst och annan service för lång tid framåt.

-Om staten inte snarast kommer med dedikerade räddningspaket som hjälper i detta ytterst allvarliga läge kommer Sverige framöver ha avsevärt färre småföretagare, och därmed skapa en onödig förlängning av startsträckan efter pandemins förödande verkningar.

-Det gäller en akut oro p.g.a. den mycket snabba efterfråge-nedgången men också en oro eftersom ingen kan veta hur länge den här situationen kommer att fortgå. Folkhälsomyndigheten vill att den ska vara utdragen, men vad betyder det? Småföretagaren har inte bara oro för sitt livsverk och sin personal, utan också för sin familj med nära och kära. För att minska oron för företag och personal behövs tydligt och snabbt stöd för att kunna undvika den annars kommande konkursvågen.

-De räddningspaket som Regeringen presenterat i media har lanserats som att pengar och förslag kan träda i kraft i samma stund som finansdepartementet lämnat pressrummet. Det man inte uttrycker och tydliggör är tidpunkten då föreslagna åtgärder beräknas träda i kraft. Detta har skapat många falska förhoppningar om att snabbt rädda sitt företag. Men när information om utformning, ansökningsprocesser och utbetalning av föreslagna medel presenteras är tiden till verkställande allt för lång. Då går luften ur småföretagare. De har inte möjlighet att vänta 2- 3 månader och då väljer man att gå i konkurs omgående. Till dags dato har Sveriges småföretagare inte erhållit en endaste krona från staten för att minimera de enorma skadeverkningarna!

Tänk småskaligt först

Småföretagarnas Riksförbund vill också göra ett tydligt medskick i samband med att regeringen tar beslut kring de åtgärder som krävs.

Säkerställ att insatta åtgärder utformas så att de snabbt kommer landets småföretagare till del. I nuläget finns det inte utrymme för regelkrångel och byråkrati.

Åtgärder för kick-start

För småföretag i allmänhet

 • Förläng sänkningen av arbetsgivaravgiften automatiskt fram till att Folkhälsomyndigheten beslutat att epidemin är ofarlig. Helst bör arbetsgivaravgiften avskaffas helt under hela 2020.
 • Ta bort reglerna om företrädaransvar från Skatteförfarandelagen, så att endast tolkningen i Aktiebolagslagen kan gälla.
 • Ta bort begreppet närståendekrets för fåmansföretagare ur all lagstiftning. Utan detta diskriminerande begrepp hade t.ex. regler om korttidspermittering blivit snabbare, enklare och tydligare.
 • Inför ett lärlingssystem anpassat till de små företagen. Detta hjälper de små företagen med att hålla ner kostnader för arbetskraft samtidigt som vi kan bidra till att de som står längst från arbetsmarknaden och som ”slängdes ut i kylan” under krisen kan få möjlighet att komma tillbaka till arbetsmarknaden och vara en del av samhället.
 • Under senare år har skatter för löntagare sänkts genom jobbskatteavdrag, medan skatter för företagande inte har haft samma utveckling. Det är därför viktigt att denna lilla men betydelsefulla grupp i samhället får bättre ekonomiska villkor, så därför
  – Ta bort den allmänna löneskatten för att därmed minska lönekostnaderna och inte diskriminera svenska företag jämfört med de som inte har ”fast driftställe i Sverige”. Till att börja med för företag med färre än 20 anställda (även de som hade fler anställda före Corona kommer i många fall att ligga under denna gräns till sommaren)
  – Ta bort moms för företag med omsättning upp till 40 miljoner kr (den grupp som kan redovisa moms årsvis) under hela 2020
  – Tillåt alla företag att lägga så stor del av sin vinst som företaget anser behövs i obeskattade periodiseringsfonder. Idag är det staten som bestämmer hur mycket av företagets vinst som kan behövas som reserv genom periodiseringsfonder. Schablonskattningen av detta sparande och möjlig buffert ska naturligtvis tas bort.
 • Upphandling – Uppmana kommuner och regioner att upphandla småskaligt och låt småföretagare hjälpa till med att upprätta fungerande samhällsstrukturer. Agera affärsmässigt och låt inte juridiken vara ett hinder som gör saker och ting komplicerade. Säkerställ effekt först, ta regelkonsekvenserna sedan.
 • Underlätta konkursförfarandeprocesser. Principen att avsluta företag ska vara en lika enkel process som att starta ett företag. Dagens kostnader för likvidering är hutlösa.
 • Ta bort beskattning av förmåner för anställda för att snabbare få snurr på de verksamheter som blivit hårt drabbade av krisen, t ex inom restaurang och RUT tjänster. Allt som ger rätt till RUT avdrag som privatperson borde vara undantagen förmånsbeskattning om det betalats av arbetsgivaren. Samma borde gälla allt som normalt tas under reglerna för representation såsom restaurangbesök och kultur.

Familjeföretagare och enskilda näringsidkare

 • Tillåt även företagare med enskild firma och familjemedlemmar att ingå i kretsen för korttidspermittering och ändra reglerna så att svenska staten tar lika stort ansvar för kostnaderna som man gör i Norge eller Danmark. Se till att utbetalningarna sker direkt vid anmälan om korttidspermittering och utan byråkrati.
 • Ta även bort kravet att minst 70 procent av medarbetarna på driftsenheten ska godkänna och delta i korttidsarbete. Detta för att kunna agera mer flexibelt när det gäller permitteringar. Dessa regler bygger på att människor är utbytbara och att allting antingen går upp eller ner i ett företag. Så är ju inte fallet, ett företag kan ha delmarknader som extremt expansiva samtidigt som andra kundsegment har jätteproblem. I kunskapsintensiva företag har människor olika roller och kompetenser som inte kan snurras runt hur som helst
 • Låt egenföretagare få börja stämpla för a-kassa direkt utan karens och uppvisande av alla ”erforderliga” handlingar. I princip alla enskilda företagare påverkas negativt av krisen redan nu! Se dessutom till att betalningar av a-kasseersättning skyndas på. I värsta fall kan anmälan till a-kassan räcka för att få ett förskott från Almi.
 • Lönegaranti måste gälla för företagare och familjemedlemmar som är verksamma i familjeföretaget.

Likviditetskrisen

 • Ta omedelbart bort den allmänna löneavgiften i arbetsgivaravgiften och efterskänk arbetsgivaravgifter och F-skatt upp till 200 000 kr/månad under 3 månader, till att börja med. Efter de 3 månaderna kan uppskov begäras med inbetalning av arbetsgivaravgifter, moms och andra skatter, men då helt utan avgifter och räntor till staten.
 • Ställ 100 procentiga statliga lånegarantier för upp till 1 miljon kr till alla registrerade företag, alltså även enmansföretag, som önskar det via enkelt anmälningsförfarande. Vid högre behov av lånegarantier, som för SAS, fordras någon form av prövning.
 • Förbjud både statliga och kommunala tillsynsorgan att ta ut kontroll- och/eller tillsynsavgifter tills Folkhälsomyndigheten avblåst epidemin. Sätt alltså ingen tidsgräns i kalendertid.
 • För att minska efterfrågeminskningen kan staten, via Skatteverket, betala ut ett engångsbelopp på 5 000 kr per deklarationspliktig person i Sverige.

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen