Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Stadgar

Stadgar för Småföretagarnas Riksförbund antagna av förbundsstämman den 2/4 2020.
Org.nr:802428-5820

§ 1 Firma Förbundets firma är Småföretagarnas Riksförbund.

§ 2 Säte Förbundets har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Ändamål Förbundet är en oberoende, rikstäckande ideell förening med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet.
Förbundet skall:
• Driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet.
• Främja utveckling av nyföretagande och internationell integration.
• Bistå medlemmarna med rådgivning och service inom ramen för medlemmarnas näringsverksamhet.

§ 4 Medlemskap Medlemskap kan vinnas av i Sverige verksamma företag eller näringsdrivande verksamheter samt privatpersoner som äger eller driver företag eller som i sin yrkesroll är verksamma som företagsledare eller sympatiserar med förbundets ändamål och vill främja dess syften.

• Medlem har yttrande, förslags- och rösträtt vid allmänna sammanträden och stämmor samt kan väljas till förtroendeuppdrag inom förbundet.
• Medlemskap upphör då medlem skriftligen anmält sitt utträde ur förbundet eller icke erlagt fastställd medlemsavgift.
• Medlem, som motarbetar eller på annat sätt skadar förbundet eller bryter mot dess stadgar och beslut, kan av förbundsstyrelsen uteslutas. Beslut härom fattas med 2/3 majoritet. Berörd medlem äger rätt att framlägga sin sak inför förbundsstyrelsen innan beslut fattas.

§ 5 Medlemsavgift Avgift för medlemskap i förbundet fastställs av förbundsstämman.

§ 6 Organisation Förbundet leds av förbundsordförande och förbundsstyrelse, valda av förbundets stämma. Förbundet utser inom eller utom sig behövliga funktionärer. Medlem är direktansluten till förbundet. Förbundsstyrelsen kan sammanföra medlemmar inom därför lämpligt geografiskt område till lokalavdelning. Förbundsstyrelsen kan inrätta läns- eller distriktsråd. Sådana råd skall bestå av ordförandena i respektive lokalavdelningar inom området. Namnet på lokalföreningar och/eller distriktsråd skall alltid harmonisera med moderorganisationens namn, ”Småföretagarnas Riksförbunds lokalavdelning i (ort)”. Förbundets stadgar skall antagas som egna. Lokalavdelning får inte agera i strid med förbundets verksamhetsinriktning eller av förbundet fattade beslut. Om lokalavdelning upplöses skall samtliga tillgångar tillfalla förbundet.

§ 7 Förbundsstyrelse Förbundsordförande väljes för 1 – 3 år åt gången. Vice ordförande utses av styrelsen inom sig. Antalet ordinarie förbundsstyrelseledamöter skall vara minst 4 och högst 14. Ledamöterna väljs på 1 eller 2 år. Antalet suppleanter skall vara valfritt. Vid fyllnadsval för ordinarie ledamot eller suppleant avser valet endast den tid som återstår av mandatperioden. Fyllnadsval sker på förbundets stämma. Fyllnadsval av ordinarie ledamot under pågående mandatperiod kan ske av förbundsstyrelsen för tiden fram till nästa stämma. Valbar för förbundsstyrelsen är varje medlem eller person som företräder medlemsföretag. Om styrelseledamot eller suppleants medlemskap upphör under mandatperioden upphör uppdraget automatiskt. Förbundsstyrelsen är beslutsför när halva antalet ledamöter (inkl. suppleant som trätt in) är närvarande. För beslut gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 8 Förbundsstämma Ordinarie förbundsstämma hålls årligen före utgången av maj månad på ort som förbundsstyrelsen bestämmer. Extra förbundsstämma hålls när förbundsstyrelsen anser att sådan erfordras eller när minst 20 % av medlemmarna så begär. På extra förbundsstämma kan endast de ärenden behandlas som tagits upp i kallelsen.
o Kallelse till förbundsstämman skall ske senast 8 veckor före förbundsstämman.
o Anmälan om deltagande vid förbundsstämman skall ha inkommit till förbundskansliet senast 4 veckor före stämman.
o Motion skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 5 veckor före stämman.
o Stämmohandlingar skall tillställas anmälda stämmodeltagare senast 1 vecka före stämman.
Vid ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden behandlas:
• val av presidium, justeringsmän och ev övriga mötesfunktionärer
• godkännande av röstlängd
• fråga om förbundsstämmans stadgeenliga utlysning
• fastställande av föredragningslista
• förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
• ekonomisk berättelse
• revisorernas berättelse
• fastställande av balans- och resultaträkningar och beslut om årets resultat
• fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
• ärenden från förbundsstyrelse
• inkomna motioner
• fastställande av medlemsavgift till förbundet
• val av förbundsordförande enligt § 7 ovan
• fastställande av antalet ordinarie ledamöter och suppleanter
• val av ordinarie ledamöter enligt § 7 ovan
• val av suppleanter enligt § 7 ovan
• val av revisor/revisorer
• val av valberedning, sammankallande samt två till tre ledamöter. Valberedningen skall ersättas för sitt arbete enligt styrelsens ersättningsbestämmelser.
• övriga frågor.

Vid förbundsstämma har förbundets medlemmar och revisor rätt att yttra sig och lägga förslag, medan tjänstemän endast medges yttranderätt. Deltagande i beslut och omröstning tillkommer varje medlem som erlagt medlemsavgift för den månad stämman hålls och som till stämman i föreskriven tid anmält sitt deltagande. Begränsning gäller för förbundsstyrelsens ledamöter och suppleanter att ej få utöva rösträtt vid val av revisorer eller revisorssuppleanter eller vid beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. En medlem som inte är personligen närvarande vid föreningsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud. Ombudet ska ha en fullmakt som är skriftlig, daterad och undertecknad av medlemmen. En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. Ett ombud får företräda högst tre medlemmar.” Beslut fattas med enkel majoritet utom i de fall som stadgarna undantar. Vid lika röstetal skall lottning ske. Omröstning som avser person skall ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 9 Förbundsstyrelse, utskott och valberedningens åligganden Förbundsstyrelsen har näst förbundsstämman högsta beslutanderätt i alla frågor. Förbundsstyrelsen kan upphäva beslut av avdelnings- och/eller distriktsråd om dess beslut strider mot förbundets stadgar, ideologi och policy eller kan lända förbundet till skada. För sådana beslut krävs 2/3 majoritet. Förbundsstyrelseledamot, som är involverad i sådant beslut av avdelnings- eller distriktsråd, äger ej rätt att delta i beslutet. Vid första förbundsstyrelsesammanträdet efter förbundsstämman skall förbundsstyrelsen inom sig utse arbetsutskott (AU) bestående av minst 3 ledamöter, varav 1 väljs till ordförande. Förbundsstyrelsen fastställer AU:s mandat. AU skall vara idégivande, utreda och bearbeta ärenden av löpande karaktär samt förelägga förbundsstyrelsen material med rekommendation till beslut. Förbundsstyrelsen kan också utse utskott och kommittéer för särskilda uppgifter. Valberedningen är suverän i sitt arbete och deras nomineringsförslag skall tillställas förbundsstyrelsen senast 4 veckor före stämman.

§ 10 Förbundets oberoende Förbundet skall inte liera sig med någon politisk falang i mer långtgående engagemang eller på så sätt låsa förbundet till näringspolitiska ställningstaganden som kan äventyra förbundets ställning. Förbundet får inte liera sig med annan näringspolitisk organisation på så sätt att det kan äventyra förbundets ställning. Förbundet får inte motta bidrag eller andra ekonomiska bidrag som kan äventyra förbundets ställning.

§ 11 Firmateckning, räkenskaper och revision Firman tecknas av styrelsen. Förbundets firma tecknas av förbundets ordförande. Eller av två av styrelsens medlemmar i förening. Revision av förbundets räkenskaper och förvaltning skall ske av godkänd revisor/revisionsfirma utsedd av årsmötet. Revisorernas granskning skall vara verkställd och rapporterad samt revisionsberättelse överlämnad till förbundsstyrelsen senast 4 veckor före stämman.

§ 12 Hedersomnämnande Person som av förbundets årsmöte utsetts till hedersordförande eller hedersmedlem skall erhålla livslångt gratis medlemskap med rösträtt på förbundets stämmor och skall inbjudas till förbundets stämma, förbundsmiddagar och större arrangemang på förbundets bekostnad. Sådan medlem skall löpande hålla informerad om förbundets verksamhet genom medlemsinformationen.

§ 13 Stadgeändring Ändring eller tillägg av dessa stadgar sker genom beslut på förbundets stämma. Förslag om ändring av stadgarna skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 8 veckor före ordinarie stämma.

§ 14 Upplösning av förbundet Upplösning av förbundet sker på ordinarie förbundsstämma. Frågan om upplösning skall delges medlemmarna i förbundsstämmokallelsen. För beslut krävs 2/3 majoritet och att beslutet antas av 2 på vardera följande ordinarie förbundsstämmor. Beslut om upplösning av förbundet skall även innehålla beslut om dispositioner av kvarvarande tillgångar. Dispositionsförslaget skall bifogas förbundsstämmokallelsen. Med upplösning jämställs beslut om förbundets nedläggning, uppgående i eller samgående med annan organisation. lokalavdelning som önskar upplösa sig skall till förbundet inge skriftlig hemställan härom.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen