Mattias Andersson, Näringspolitisk samordnare

Hänt i vecka 18!

Veckan startade med en röd dag, 1 maj. Socialdemokraternas förstamajparoll var i år “Svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas”. För mig innebär den svenska modellen ett ömsesidigt förtroende mellan företagsamhet och arbetarrörelse samt att det finns en maktbalans mellan dessa två parter. Därför är det intressant att höra hur regeringspartierna i så liten utsträckning talar om företagsamhet och istället skapar en obalanserad förskjutning mot arbetarrörelsen.

Ska den svenska modellen utvecklas måste politiken skapa en tydligare och modernare samverkan mellan parterna, vilket borde leda till fler reformer och förbättrade villkor för små företag att växa. Tyvärr fanns det inga sådana inspel i årets 1:a maj tal.

Däremot så kommer vi framöver kunna berätta för regeringen att Småföretagarnas Riksförbund deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt pilotprojekt där ett 20 tal medlemmar med rekryteringsbehov fått erbjudande att matchas med personer som varit utanför arbetsmarknaden under lång tid. I veckan fick vi rolig information om att detta projekt nu skapat en första anställning. Det visar att ett gott samarbete mellan Småföretagare, myndigheter, arbetsmarknadsinsatser och forskning skapas det förtroende mellan parterna som krävs för att det ska ske en utveckling av den svenska modellen anpassad för det tjugoförsta århundradet.

För att Småföretagarnas Riksförbund ska kunna fortsätta utvecklas och vara en viktig part i att stärka företagsamheten så krävs bra strategier, en kunnig och engagerad styrelse, god kommunikation och en stark organisationsstruktur. Därför känns det så bra att i veckan träffat den nya styrelsen på ett styrelsemöte som var effektivt, strukturerat och målmedvetet samt visar att det även fortsättningsvis kommer vara ett rejält sting i vårt arbete. Jag är övertygad om att förbundet under de kommande åren kommer föra småföretagarnas villkor högt upp på den politiska agendan.

I denna fullmatade vecka har vi förutom styrelsemöte hunnit delta på en offentlig utfrågning i riksdagen anordnat av näringsutskottet, om framtidens innovations- och entreprenörskapsklimat. Syftet med utfrågningen var att belysa hur innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige kan utvecklas och hur politiken kan bidra till att nya företag startar och växer. Mötet hade goda intentioner men utifrån den politiska obalansen i den svenska modellen så finns det en tydlig förtroendeklyfta mellan näringslivet och det offentliga kring företagandets avsikter. Den tidiga 1900-tals bilden av fabrikören som utnyttjar arbetskraften för egen vinnings skull finns tyvärr kvar och blir en mental blockering för ökad samverkan i delningsekonomins tecken.

Vi deltog även på ett sakråd på regeringskansliet om utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Det ligger ett förslag att även företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare ska omfattas av förbudet, om företaget i sin näringsverksamhet tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten. Småföretagarnas Riksförbund var i vårt tidigare remissförslag kritiska till att ta bort undantaget och tillsammans med Almega, svenskt näringsliv och NNR var vi tydliga i den kritik som vi framförde till statssekreteraren. Förhoppningsvis kan våra synpunkter leda till en kompromisslösning men min uppfattning var att man rent politiskt redan bestämt sig för att föra fram förslaget i riksdagen.

Denna vecka har vi publicerat följande debattartiklar/pressmeddelande:

 

Avslutar denna vecka med följande citat

”Man behåller sin balans och känsla av trygghet endast när man går framåt”

 

Mattias Andersson
Näringspolitisk samordnare
Småföretagarnas riksförbund

Epost: mattias.andersson@smaforetagarna.eu

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen