Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Liberalerna svarar på småföretagarnas frågor

Inom vilka områden är partiet uttalat positivt till en ökad gemensam lagstiftning från EU?
Liberalerna vill att Sverige byter ut kronan mot euron. Att delta i valutasamarbetet skulle ge Sverige inflytande och en plats vid bordet när viktiga beslut fattats. Att byta den svajiga kronan mot en stark euro minskar osäkerheten för småföretagen. Europas småföretag ska inte behöva tampas med 27 olika regelverk för att konkurrera på EU:s inre marknad. Därför behöver vi stärka den inre marknaden och riva de hinder som finns kvar för handel med varor och tjänster i EU. Europas småföretag ska inte drabbas av orimliga och onödiga detaljregleringar som ökar den regelbördan. Den gröna omställningen är inte bara nödvändig för att möta klimatkrisen, utan utgör också en rejäl möjlighet för Europas småföretag. EU:s klimatgiv sätter långsiktiga och tydliga regler, vilket näringslivet efterlyser.  

Inom vilka områden är partiet uttalat emot en ökad gemensam lagstiftning från EU?
Liberalerna vill inte se lagstiftning på EU-nivå om minimilöner, eftersom frågor kring lönebildning bäst sköts av parterna på arbetsmarknaden. Vi har därför röstat nej till direktivet om lagstadgade minimilöner i Europaparlamentet, och medverkat till att Sverige röstat nej i ministerrådet.

Finns det någon särskild fråga partiet arbetar med inom EU vars syfte är att främja småföretagen i Sverige?
Den inre marknaden är EU:s vassaste verktyg på den globala spelplanen. De hinder som kvarstår för att säkra fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer måste rivas. Varken företag eller arbetstagare ska behöva brottas med 27 olika regelverk och därför behövs fler harmoniserade regler. I en tid då Sverige både skriker efter arbetskraft måste det bli enklare att flytta hit från andra EU-länder. EU-länderna ska vara skyldiga att öppet redovisa hur de genomför EU-direktiv i nationell lag för att säkerställa att eventuella regler som läggs till, så kallad “goldplating”, tydligt redovisas. Alla lagförslag från kommissionen ska föregås av gedigna konsekvensutredningar och man bör särskilt förenkla för småföretagare. Små och medelstora företag är de stora vinnarna när nya frihandelsavtal kommer på plats. Liberalerna kommer jobba hårt för att se till att fler handelsavtal kommer på plats nästa mandatperiod, gärna med USA, Mercosur och Australien. 

Finns det någon regelförenklingsfråga som partiet driver och som skulle förenkla för just småföretagen?
Flera. Liberalerna har under mandatperioden konsekvent röstat för att samarbete och handel ska bli enklare över gränserna. Vi har också arbetat för att förenkla de rapporteringskrav som EU-kommissionen infört för småföretag och som många gånger är alldeles för långtgående. Regelförenklingar behöver komma på plats snabbare och småföretagare ska kunna ha all kontakt med myndigheter på ett ställe – inte rapportera samma sak till flera. Alla statliga myndigheter ska ha i uppdrag att gynna företagande, alla nya regler ska granskas ur ett företagarperspektiv och Sverige ska inte överimplementera EU-direktiv i onödan.

På vilket sätt samverkar partiet med småföretagen och för dialog om partiets politik inför det kommande EU valet?
Liberalerna är ständigt i dialog med småföretag, inte bara under valrörelser. Vi vill att vår politik ska göra skillnad och då är det viktigt att lyssna till näringslivets behov, och särskilt verkligheten för småföretag är viktig för oss. Vi samverkar på olika sätt via våra riksdagsledamöter, vår Europaparlamentariker och våra statsråd.

Vad är partiets inställning till att Sverige har en arbetsgivaravgift som är avsevärt högre än EU’s snitt?
Liberalerna vill sänka arbetsgivaravgiften för småföretag. Småföretagen är avgörande för svensk ekonomi och välfärd, och vi vill att det ska bli enklare att driva företag. Att sänka arbetsgivaravgiften blir särskilt gynnsamt eftersom företag får det lättare att hitta arbetskraft samtidigt som fler kan få jobb när företag kan utvecklas och växa.

Vad är partiets inställning till att gränsen för revisionsplikt för svenska småföretag är 3,5 miljoner vilket är långt under EU’s rekommenderade gräns för småföretag?
Ska svenska småföretag kunna vara konkurrenskraftiga på den inre marknaden måste vi arbeta för att alla företag, oavsett vilket EU-land de verkar i, har samma förutsättningar. Liberalerna prioriterar regelförenklingar. Småföretag ska inte åläggas en orimligt stor administrativ börda, det är både kostsamt och hämmar konkurrenskraften. Samtidigt får vi inte hamna i ett läge där oseriösa företag tillåts fortsätta sin verksamhet på grund av bristande redovisningskrav. Sverige bör se över regelverket för revisionsplikt och ta större hänsyn till småföretagare.

Vad är partiets inställning till att ändra gränsen för momsfrihet för Svenska småföretag från den nu föreslagna nivån på 120.000 SEK närmare EUs maxnivå € 85 000?
Onödiga krav ska inte stå i vägen för drömmarna om ett eget företag. Ska svenska småföretag kunna vara konkurrenskraftiga på den inre marknaden måste vi arbeta för att alla företag, oavsett vilket EU-land de verkar i, har samma förutsättningar. Höjd gräns för momsfrihet hade stärkt incitamenten för att starta företag och samtidigt gjort det enklare för nyetablerade bolag att verka i Sverige. Det vore därför på plats att se över hur moms regleras för svenska småföretag, för att ge dem samma förutsättningar som småföretagare i resten av EU. 

Vad är partiets inställning till Småföretagarnas begäran att fråga EU om justeringar i prissättningsmetoden för Prisområde 4 avseende internationell el-handel är möjlig?
Dagens elpriser är orättvisa med omotiverade skillnader. Sverige behöver rättvisa elpriser. I Europa har vi en integrerad elmarknad där marknadspriser sätts i balans mellan utbud och efterfrågan över alla de sammanlänkade elområdena. Det är Putins krig som gett höga priser på el i Europa, men att Sverige drabbas beror på de rödgrönas stängningar av kärnkraft och kraftvärme i södra Sverige har försvagat elsystemet. Fram till dess Ringhals 2 stängde hade vi samma låga elpris i hela landet. Prissättningsmodellen på el i EU bör i första hand ses över och förbättras för att det ska vara en rättvis prissättning i hela unionen.  

Vad är partiets inställning till hur drivmedelspriserna i Sverige bör utvecklas i förhållande till övriga EU?
Klimatet är fortsatt en viktig fråga för Liberalerna. Vi vill inte sänka koldioxidskatten som är den miljöstyrning vi har på bensin och diesel. Men nu är vi i en unik situation med krig i Europa. Drivmedelspriserna är på nivåer vi aldrig sett tidigare och vanligt folk ska inte behöva betala priset för Putins framfart. Många svenskar tycker det är stötande att staten tjänar pengar på de höga priserna som människor får betala vid pump. Samtidigt måste vi på sikt fasa ut fossila drivmedel från marknaden, men det får inte ske med en onödigt stor börda för vare sig konsumenter eller näringsliv. 

Vad är partiets inställning till EU’s förslag avseende EUs naturrestaureringslag och dess påverkan på svenskt lantbruk?
En ambitiös naturvård och främjande av biologisk mångfald bottnar i vår syn på vetenskap och har alltid varit en hjärtefråga för oss Liberaler. För Liberalerna har det dock varit viktigt att förtydliga lagtexten. Det ska inte råda något tvivel om att kraven på restaurering ska riktas mot faktiska behov, och inte mot all mark och alla ekosystem. Inte heller ska kommuner få en omöjlig uppgift eller orimlig börda att öka ytan för grönområden. Effekterna av klimatförändringarna märks redan och den svenska temperaturökningen går i genomsnitt dubbelt fort som ökningen på jorden som helhet. Även om alla utsläpp stoppats idag kommer vi behöva leva med de klimatförändringar som redan sker under lång tid framöver. Framföralltpåverkar dessa klimatförändringar våra ekosystem och riskerna för extremväder. Liberalerna vill se skarpa krav på klimatanpassningsåtgärder från EU-nivå så att alla medlemsländer tar sitt ansvar. Särskilt viktigt är att vi får på plats en EU-strategi för en effektiv vattenanvändning för ett livskraftigt jordbruk i hela EU trots extremväder och torka. Det som sker i ett land påverkar inte sällan ekosystem i ett annat. Skydd och återställande av natur är en investering i framtiden. Den nya lagen om naturrestaurering är ett viktigt steg mot ökad klimatresiliens och den behöver implementeras på ett effektivt sätt i medlemsländerna under kommande mandatperiod.  

Vad är partiets inställning till EU’s uttalade avsikt att besluta om obligatorium för användandet av e-faktura?
För oss Liberaler är målet är att näringsidkare som önskar ska kunna använda e-faktura istället för i fysiskt format. En förutsättning för eventuella uppmjukningar av lagstiftningen i den riktningen är dock att de inte ökat utrymmet för skatte- eller bokföringsfusk. Vi ser redan hur svenska myndigheter endast använder e-fakturor och står bakom en gradvis övergång även på EU-nivå, förutsatt att det finns säkra lösningar på plats.

Vad är partiets inställning till möjligheten att införa ett lärlingssystem i Sverige mer liknande vad som finns i Danmark, Tyskland, Finland m. fl.?
Svenska företag skriker efter duktiga hantverkare. Med ett system för lärlingsutbildningar kan fler lära sig sitt yrke i verkligheten istället för vid skolbänken. De svenska yrkesutbildningarna är överakademiserade. Hantverksyrken lär man sig bättre på en arbetsplats än i skolan. Gymnasieutbildning till hantverksyrken ska därför ske som lärlingsutbildning. Ungdomar som vill lära sig ett hantverk ska kunna jobba som lärlingar och gå bredvid någon som redan kan yrket. Lärlingsutbildning ska vara ett alternativ till gymnasieskolans yrkesprogram för hantverksyrken där undervisningen i huvudsak är förlagd ute på företagen. Det är onödigt att verkstäder, frisersalonger och restauranger byggs upp i undervisningssyfte i skolans regi när eleverna istället kan öva ute på företagen. Flera länder som har ett väl utbyggt lärlingssystem har en låg ungdomsarbetslöshet. Sverige saknar massvis med elektriker, golvläggare och snickare. Genom att flytta ut utbildningen till företagen kan vi stärka kopplingen till arbetsmarknaden och locka fler framtida hantverksmästare.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen