Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Miljöpartiet svarar på småföretagarnas frågor

Inom vilka områden är partiet uttalat positivt till en ökad gemensam lagstiftning från EU?
Vi ser det som avgörande att EU fortsätter stärka sitt miljö- och klimatarbete. Artdöd och klimatförändringar är gränsöverskridande problem, och då behöver vi gemensamma lösningar. EU kan vara en stark kraft inom miljö- och klimatpolitiken och vi ser att ännu mer kan göras inom detta område. Specifikt behövs också mer samordning och EU-initiativ inom transportfrågorna, i allt för stor utsträckning är gränser idag ett hinder för att åka tåg mellan EU:s olika länder, vilket även drabbar småföretagare som verkar i gränsregioner. Vi vill också stärka EU:s utrikespolitiska samarbete. Ungerns Victor Orbán ska inte kunna stoppa EU:s sanktioner mot Ryssland, därför bör vi ta bort kravet på enhällighet i rådet i vissa utrikespolitiska frågor, som exempelvis sanktioner och EU:s utvidgning.

Inom vilka områden är partiet uttalat emot en ökad gemensam lagstiftning från EU?
Vi är positiva till försvarssamarbete, men vi vill inte se ett militärt samarbete med en gemensam EU-armé. Vi anser också att frågor om beskattning ska fortsätta avgöras av medlemsstaterna, även om viss samordning kring till exempel miniminivåer kan vara motiverad. Vi vill inte heller flytta över mer makt till EU i sociala frågor som utbildning och omsorg, frågor som i huvudsak redan idag styrs av medlemsstaterna.

Finns det någon särskild fråga partiet arbetar med inom EU vars syfte är att främja småföretagen i Sverige?
Vi arbetar för att skapa lika spelregler inom EU för företagen. Sverige ligger i framkant i flera avseenden gällande till exempel djurskydd. Att exempelvis skärpa minimireglerna inom EU för djurtransporter gynnar därför svenska lantbrukare, då det utjämnar konkurrensförutsättningarna mot lantbrukare från andra delar av EU. Ett annat exempel är momsen för second hand, där EU:s mervärdesskattedirektiv idag gör att medlemsstaterna inte får ha nedsänkt moms eller momsbefria second hand. Detta leder till den absurda situationen att moms betalas både när en vara sålts första gången, och sedan igen om den dyker upp på andrahandsmarknaden. Miljöpartiet går till val på att ta bort den här dubbelbestraffningen, och vårt förslag skulle både underlätta för småföretagare som säljer varor second hand och bidra till en cirkulär och hållbar ekonomi. 

Finns det någon regelförenklingsfråga som partiet driver och som skulle förenkla för just småföretagen?
Regler ska aldrig finnas i onödan, utan ha tydligt syfte, vara begripliga och rättssäkra. Miljöpartiet är positiva till det förslag om att reglera betalningstider för offentlig sektor och företag som just nu är i slutfasen av att klubbas inom EU. Detta gynnar särskilt småföretag som kan hamna i underläge mot stora företag där betalningstiderna är oreglerade eller mer flexibla. Det ska till exempel inte vara så att en småföretagare inte vågar ta till rättsliga åtgärder för att få betalt av rädsla för att förlora ett större företag som kund.

På vilket sätt samverkar partiet med småföretagen och för dialog om partiets politik inför det kommande EU valet?
Som del av vår valkampanj genomförs bland annat luncher med småföretagare och arbetsplatsbesök. Vi tycker att det ofta är ett problem att när näringslivsintressen omhändertas så är det ofta de stora företagen man har lyssnat på, de har makt att höras i Bryssel. Därför tycker vi det är viktigt att som politiker inte bara föra dialog med de företag som aktivt hör av sig, utan att själv söka upp andra perspektiv från både småföretagare och ideell sektor. 

Vad är partiets inställning till att Sverige har en arbetsgivaravgift som är avsevärt högre än EU’s snitt?
Vi vill se en lägre arbetsgivaravgift för de allra minsta företagen men har i övrigt inga förslag på generellt sänkta arbetsgivaravgifter i Sverige.

Vad är partiets inställning till att gränsen för revisionsplikt för svenska småföretag är 3,5 miljoner vilket är långt under EU’s rekommenderade gräns för småföretag?
Miljöpartiet vill inte återinföra revisionsplikt för alla företag, däremot ser vi allvaret i att företag används som verktyg för brott och den utvecklingen behöver stävjas. Vi anser att en allmän revisionsplikt kommer slå oproportionerligt hårt mot hederliga företagare, som är i majoritet. Miljöpartiet ser det även som väldigt viktigt att värna om små företag, att införa allmän revisionsplikt skulle i detta fall vara skadligt.

Vad är partiets inställning till att ändra gränsen för momsfrihet för Svenska småföretag från den nu föreslagna nivån på 120.000 SEK närmare EUs maxnivå € 85 000?
Vi har ännu inte tagit ställning till vilken nivå vi vill se. Vi är positiva till den höjning av gränsen från 30 000 kronor till 80 000 kronor som genomfördes 2022.

Vad är partiets inställning till Småföretagarnas begäran att fråga EU om justeringar i prissättningsmetoden för Prisområde 4 avseende internationell el-handel är möjlig?
Miljöpartiets ser det som oerhört positivt och angeläget att olika aktörer i samhället letar innovativa lösningar på svåra utmaningar i kristider. Vad gäller själva förslaget är vi inte emot att det utreds, men vi ser många frågetecken kring om det vore möjligt att genomföra. Miljöpartiet vill sänka elpriserna för företagare i södra Sverige genom kraftfulla satsningar på stöd till energieffektiviserande åtgärder till såväl företag som fastighetsägare och hushåll. Vi ser också att Tyskland skyndsamt måste införa elprisområden, vilket skulle sänka elpriset i södra Sverige, och vi är beredda att villkora utbyggnad av nya elöverföringskablar till Tyskland med att de inför elprisområden. 

Vad är partiets inställning till hur drivmedelspriserna i Sverige bör utvecklas i förhållande till övriga EU?
Miljöpartiet ser att Sveriges fossilberoende i industrin och transportsektorn är en stor svaghet som gör både företag och hushåll sårbara och helt beroende av fossilexporterande skurkstater och omvärldshändelser. Vi ser att Sverige behöver bli kvitt fossilberoendet, satsa stort på elektrifiering och bli självförsörjande på hållbart producerade biobränslen. För att fasa ut det fossila och stimulera en övergång till förnybara bränslen måste priset på fossila drivmedel öka. Samtidigt måste politiken ta ansvar för att ge stöd till de hushåll och företag som drabbas av höga drivmedelspriser. Det är helt avgörande med stöd, men stöden får inte vara knutna till konsumtionen av fossila drivmedel.

Vad är partiets inställning till EU’s förslag avseende EUs naturrestaureringslag och dess påverkan på svenskt lantbruk?
Miljöpartiet menar att EU:s förslag om naturrestaurering är helt avgörande för att EU ska kunna nå sina åtaganden enligt överenskommelserna i Paris för klimatet och i Montreal för den biologiska mångfalden. Lagens målsättning att motverka ytterligare försämring av jordbruksmark och ekosystem är också helt avgörande för att garantera tillräcklig avkastning för jordbrukare och trygg livsmedelsförsörjning i framtiden. Vi ser lagen som ett viktigt steg mot en omställning till att vi främjar mindre och mer diversifierade gårdar, och att mer finansiering till småföretagare som agerar planetskötare. 

Vad är partiets inställning till EU’s uttalade avsikt att besluta om obligatorium för användandet av e-faktura?
Miljöpartiet har inte specifikt tagit ställning till det förslaget. 

Vad är partiets inställning till möjligheten att införa ett lärlingssystem i Sverige mer liknande vad som finns i Danmark, Tyskland, Finland m. fl.?
Gymnasial lärlingsutbildning är ett av två sätt att gå ett yrkesprogram i Sverige idag. En elev som går lärlingsutbildning i gymnasiet gör minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildning är möjlig för alla yrkesprogram i gymnasieskolan och alla nationella program i den anpassade gymnasieskolan. Miljöpartiet anser att lärlingsutbildningen är en oerhört viktig del av utbildningssystemet, och vi är öppna för att reformera den till det bättre med lärdomar från våra grannländer.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen