Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Moderaterna svarar på småföretagarnas frågor

Inom vilka områden är partiet uttalat positivt till en ökad gemensam lagstiftning från EU?
Moderaterna vill se ett starkare EU-samarbete om bl.a. handel, inre marknad, migration, säkerhet, klimat och miljö. EU:s fokus ska ligga på att lösa gemensamma och gränsöverskridande problem, som Sverige inte ensamt kan hantera, och på frågor där det finns ett tydligt mervärde av att EU agerar gemensamt.

Inom vilka områden är partiet uttalat emot en ökad gemensam lagstiftning från EU?
Beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå, det vill säga så nära medborgarna som möjligt. Moderaterna är därför emot ökad överstatlighet på områden som medlemsländerna hanterar bättre själva, såsom skatte-, arbetsmarknads- och socialpolitiken. Dessutom borde en mindre andel jämfört med nuvarande EU-budget läggas på ekonomiska transfereringar mellan medlemsstaterna, för att i stället göra plats åt satsningar på verkligt gemensamma och gränsöverskridande frågor.

Finns det någon särskild fråga partiet arbetar med inom EU vars syfte är att främja småföretagen i Sverige?
Arbetet med att förbättra företagsklimatet är grundläggande. Det handlar bl.a.om att minska regelbördan och riva handelshinder både inom EU och med tredjeland. EU behöver bättre lagstiftning – inte mer lagstiftning.

Finns det någon regelförenklingsfråga som partiet driver och som skulle förenkla för just småföretagen?
En av de viktigaste frågorna är att minska regelbördan för inte minst små- och medelstora företag. EU:s nuvarande ambition om ”en regel in, en regel ut” signalerar att status quo räcker. Det gör det inte. Därför förespråkar vi en princip om ”en regel in, två regler ut.”

På vilket sätt samverkar partiet med småföretagen och för dialog om partiets politik inför det kommande EU valet?
För Moderaterna är dialogen med företagen mycket viktig. De regler och lagar som politiken beslutar behöver fungera i praktiken. Lyhördhet inför småföretagen är extra viktigt då onödig byråkrati och kostnadsdrivande regleringar särskilt drabbar dem och kan försämra deras konkurrenssituation gentemot större företag och företag utanför EU. EU behöver också bli bättre på att ha verklig dialog med företagen redan under framtagningsarbetet av ny lagstiftning.

Vad är partiets inställning till att Sverige har en arbetsgivaravgift som är avsevärt högre än EU’s snitt?
Sverige har under lång tid haft för hög beskattning av arbete, där arbetsgivaravgifterna självfallet är en betydande del. Det behöver bli mer lönsamt att arbeta och genom bl.a.jobbskatteavdraget har löntagare fått behålla en större del av sin lön. Moderaterna kommer att fortsätta genomföra reformer som gör det mer lönsamt att arbeta, och inför höstens budgetförhandlingar har vi exempelvis remitterat förslag som ett utökat jobbskatteavdraget, en mer generös expertskatt och ett utvidgat växa-stöd.

Vad är partiets inställning till att gränsen för revisionsplikt för svenska småföretag är 3,5 miljoner vilket är långt under EU’s rekommenderade gräns för småföretag?
Moderaterna är i många avseenden positiva till att höja gränsen för revisionsplikten i Sverige och underlätta för svenska småföretagare. Detta behöver samtidigt dock vägas mot att revisionsplikten fyller en roll i bekämpningen av den kriminella ekonomin som slår hårt mot såväl företagare som vårt samhälle i stort.

Vad är partiets inställning till att ändra gränsen för momsfrihet för Svenska småföretag från den nu föreslagna nivån på 120.000 SEK närmare EUs maxnivå € 85 000?
Moderaterna anser att den nuvarande gränsen är för låg och regeringen har därför gått fram med ett förslag om att höja den nuvarande gränsen från 80 000 till 120 000 kr. Det är förvisso en betydande förbättring jämfört med dagens regelverk, men moderaternakommer fortsatt att arbeta för genomförandet av fler reformer som underlättar för företagande i Sverige.

Vad är partiets inställning till Småföretagarnas begäran att fråga EU om justeringar i prissättningsmetoden för Prisområde 4 avseende internationell el-handel är möjlig?
Moderaterna arbetar med att minska prisskillnaderna mellan Sveriges elområden. Det sker genom byggande av ny planerbar kraftproduktion i södra Sverige för att åtgärda effektunderskottet som skapades när flera kärnkraftverk stängdes. Vi effektiviserar ävenutbyggnaden av elnätet för att bygga bort flaskhalsarna i systemet. Med tiden kommer detta göra det möjligt för Sverige att återigen bli ett elprisområde där inflödet av de tyska elpriserna kan stoppas. Att instifta en särlösning för enbart elprisområde 4 ser vi inte som en framkomlig väg. Det viktigaste är att motverka sjukdomen, det vill säga bristen på planerbar produktion, och inte enbart behandla symptomen.

Vad är partiets inställning till hur drivmedelspriserna i Sverige bör utvecklas i förhållande till övriga EU?
De svenska drivmedelspriserna har under lång tid varit för höga, både till följd av en allt för hög beskattning och den tidigare regeringens experiment med en extrem reduktionsplikt. Moderaterna har därför i regeringsställning agerat för sänkta drivmedelspriser genom att både sänka skatten och anpassa reduktionsplikten till att ligga i linje med EU:s krav.

Vad är partiets inställning till EU’s förslag avseende EUs naturrestaureringslag och dess påverkan på svenskt lantbruk?
Moderaterna är mycket skeptiska till förslag som utmanar det svenska självbestämmandet över skogen och inskränker äganderätten. Därför röstade vi nej till naturrestaureringslagen. Moderaterna kommer alltid stå på skogsägarnas sida. Vi kommer inte klara av vare sig den gröna omställningen eller konkurrenskraften utan att skapa goda förutsättningar för ett aktivt och levande skogsbruk.

Vad är partiets inställning till EU’s uttalade avsikt att besluta om obligatorium för användandet av e-faktura?
Det hade funnits flera fördelar för EU:s utveckling ifall vi kan enas kring en gemensam standard där bolag skickar E-fakturor. Exempelvis hade det skapat större möjligheter till spårbarhet vid bluffakturor och har samtidigt potential att minska mängden administration. Omställningen måste dock ta hänsyn till företagarnas perspektiv så att nya administrativa bördor undviks.

Vad är partiets inställning till möjligheten att införa ett lärlingssystem i Sverige mer liknande vad som finns i Danmark, Tyskland, Finland m. fl.?
Moderaterna har drivit frågan om att införa ett lärlingssystem i Sverige, likt det som finns i andra länder. I februari överlämnades utredningen ”Växla yrke som vuxen” till regeringen, som föreslår utökat lärlingsprogram, där arbetsmarknadens parter ska få större inflytande över urval och utbildning. De förslagen vill vi gå vidare med.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen