Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Socialdemokraterna svarar på småföretagarnas frågor

Inom vilka områden är partiet uttalat positivt till en ökad gemensam lagstiftning från EU?
Stoppa hormonstörande ämnen, förbjuda PFAS, gemensamma reglering för AI är några exempel av många. Sedan finns det områden där ökat samarbete behövs – inte minst för att stärka Europas säkerhet.

Inom vilka områden är partiet uttalat emot en ökad gemensam lagstiftning från EU?
En av våra viktigaste uppgifter är att skydda den svenska arbetsmarknadsmodellen. Vi vill inte heller se EU-gemensamma skatter för att ta ytterligare ett exempel.

Finns det någon särskild fråga partiet arbetar med inom EU vars syfte är att främja småföretagen i Sverige?
Socialdemokraterna vill se konkurrenskraftiga bolag växa fram i Sverige och i EU. När vi hade regeringsmakten gjorde vi en rad insatser för att bättre ta tillvara på digitaliseringens möjligheter att undanröja onödig byråkrati och administration. Vidare arbetade vi med att stärka de höginnovativa små- och medelstora företagen för att stärka svensk konkurrenskraft inom innovationsområdet, vi startade det statliga riskkapitalbolaget Saminvestoch ökade resurserna till Vinnova för att skapa ett världsledande ekosystem för innovationer i Sverige. I EU ser vi att flera länder satsar på sina höginnovativa bolag och vi välkomnar det. Vi arbetar för EU-gemensamma initiativ som tar sikte mot ett konkurrenskraftigt EU genom att öka stödet och genomföra regelförbättringar för att främja innovationer. Sverige är EU:s mest innovativa land och vi ser hur sådana arbeten på EU-nivå kommer gynna svenska företag. Slutligen arbetar vi för att EU-lagstiftning inte ska vara för betungande för svenska företag samtidigt som vi har höga miljö- och klimatkrav samt krav på att följa såväl fackliga som mänskliga rättigheter. Med det sagt arbetar vi för att EU ska ha ett ”Think small first” perspektiv i utformandet av nya regler och ny lagstiftning.

Finns det någon regelförenklingsfråga som partiet driver och som skulle förenkla för just småföretagen?
När vi slog fast de förenklingspolitiska målen 2021 var det i syfte att på både systemnivå och sektoriell nivå minska krånglet i de regelverk vi har. Den här regeringen behöver fortsätta på den inslagna vägen och genomföra de regelförbättringar som krävs men även lyssna till hela näringslivet för att skapa ett bättre företagsklimat i hela Sverige. Digitaliseringens möjligheter behöver bättre tas tillvara på för att förbättra servicen i den statliga förvaltningen och på så sätt skapa en regelförenklingspolitik som utgår ifrån företagens behov och bidrar till att stärka hela det svenska samhället. Vi vill att myndigheter ska fortsätta arbeta med regelförbättringar och vi vill se över möjligheterna att göra det enklare att starta innovationsdrivna bolag i Sverige för att stärka vår konkurrenskraft.

På vilket sätt samverkar partiet med småföretagen och för dialog om partiets politik inför det kommande EU valet?
Vi socialdemokrater har förmånen att ha många politiska företrädare på många olika nivåer som ofta träffar och samtalar med både företrädare för olika intressen, men också med många enskilda småföretagare.

Vad är partiets inställning till att Sverige har en arbetsgivaravgift som är avsevärt högre än EU’s snitt?
Socialdemokraterna ser i nuläget inget behov av någon generell höjning eller sänkning av arbetsgivaravgiften. Däremot kan specifika och riktade justeringar ibland vara effektiva som jobbpolitiska verktyg, till exempel var tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter en del av de krispaket för småföretag som infördes under pandemin.

Vad är partiets inställning till att gränsen för revisionsplikt för svenska småföretag är 3,5 miljoner vilket är långt under EU’s rekommenderade gräns för småföretag?
Alla företag ska bedrivas seriöst. Därför föreslår Socialdemokraterna att revisionsplikten ska återinföras för småföretag. En återinförd revisionsplikt skulle öka transparensen och göra det svårare för brottsliga aktörer att utnyttja bolag för olagliga syften.

Vad är partiets inställning till att ändra gränsen för momsfrihet för Svenska småföretag från den nu föreslagna nivån på 120.000 SEK närmare EUs maxnivå € 85 000?
Socialdemokraterna anser att det är viktigt att värna konkurrens på lika villkor och att inte lägga orimliga bördor på de minsta företagen Samtidigt är det viktigt att regelverket kring moms inte skapar negativa effekter, exempelvis konkurrenssnedvridningar och ökad risk för skattefusk vilket en så stor höjning skulle kunna innebära.  

Vad är partiets inställning till Småföretagarnas begäran att fråga EU om justeringar i prissättningsmetoden för Prisområde 4 avseende internationell el-handel är möjlig?
Moderaterna arbetar med att minska prisskillnaderna mellan Sveriges elområden. Det sker genom byggande av ny planerbar kraftproduktion i södra Sverige för att åtgärda effektunderskottet som skapades när flera kärnkraftverk stängdes. Vi effektiviserar ävenutbyggnaden av elnätet för att bygga bort flaskhalsarna i systemet. Med tiden kommer detta göra det möjligt för Sverige att återigen bli ett elprisområde där inflödet av de tyska elpriserna kan stoppas. Att instifta en särlösning för enbart elprisområde 4 ser vi inte som en framkomlig väg. Det viktigaste är att motverka sjukdomen, det vill säga bristen på planerbar produktion, och inte enbart behandla symptomen.

Vad är partiets inställning till hur drivmedelspriserna i Sverige bör utvecklas i förhållande till övriga EU?
Vi har lämnat ett förslag här, Sverigebränslet. Förslaget innebär att skapa en stabil inblandning av biodrivmedel, enligt de nivåer som branschen själva anser vara fördelaktig. Det skulle skapa stabilitet i branschen och bidra till att Sverige inte behöver använda miljarder av skattebetalarnas pengar i dyra utsläppsrätter och böter. Utöver detta vill Socialdemokraterna sänka reduktionspliktsavgiften i kombination med att gå över till så kallad MK3-diesel (miljöklass 3-diesel). Genom detta bedömer S att priset för konsumenter skulle kunna sänkas med 4 kronor jämfört med dagens pris.

Vad är partiets inställning till EU’s förslag avseende EUs naturrestaureringslag och dess påverkan på svenskt lantbruk?
Vi välkomnar EU:s ambition att restaurera natur. Men det krävs en flexibilitet i lagen som gör att man ser till det enskilda landets förutsättningar.  

Vad är partiets inställning till EU’s uttalade avsikt att besluta om obligatorium för användandet av e-faktura?
Vi är i grunden positiva till en ökad digitalisering av fakturaprocessen. E-fakturor kan bidra till ökad effektivisering, de ger en minskad miljöpåverkan och de kan fungera som ett vapen mot ekobrott. Flera myndigheter, däribland Skatteverket och Bolagsverket, pekar även de på fördelarna med e-faktura. Arbetet med frågan om e-fakturor måste ske på ett sätt som gynnar både samhälle och företag.

Vad är partiets inställning till möjligheten att införa ett lärlingssystem i Sverige mer liknande vad som finns i Danmark, Tyskland, Finland m. fl.?
För att fler ska komma i jobb och möta kompetensbehovet bland företag och i välfärden vill vi stärka möjligheten att studera parallellt med att man lär sig ett yrke. Vi vill utveckla lärlingssystem i samverkan med arbetsmarknadens parter som är attraktiva för både elever och arbetsgivare att använda sig av och som stärker kompetensförsörjningen.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen