Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Sverigedemokraterna svarar på småföretagarnas frågor

Inom vilka områden är partiet uttalat positivt till en ökad gemensam lagstiftning från EU?
Generellt vill vi se färre EU-regler. Ett undantag är lagstiftning kopplad till djurskydd. Svenska bönder har idag en konkurrensnackdel på EU:s inre marknad då våra nationella djurskyddsbestämmelser är mer långtgående än övriga länders motsvarighet. Detta medför ökande produktionskostnader för svenska bönder och således konkurrerar man inte på samma villkor. Här vill vi dock förtydliga att vi inte vill tumma på det svenska djurskyddet utan det handlar om att övriga EU-länder bör komma till svensk nivå. Det går inte snabbt, men utvecklingen går åt rätt håll.

Inom vilka områden är partiet uttalat emot en ökad gemensam lagstiftning från EU?
Den listan är lång, men skogspolitiken är ett bra exempel. Skogsbruk ska vara en nationell angelägenhet och vi ser med oro på EU:s försök att utöka sitt inflytande över svenskt skogsbruk. LULUCF och de ökade kraven på upptag av koldioxid som Sverige har ålagts ser vi som djupt problematiska, inte mist eftersom skogsråvara är en viktig del i EU:s omställning till fossilfria material. Ett annat exempel är när EU ska reglera hur stor andel av marken som ska brukas ekologiskt, här tror vi att marknaden bäst reglerar detta. Vi är också mycket tveksamma till svepande mål till exempel kring användande av växtskyddsmedel.  

Finns det någon särskild fråga partiet arbetar med inom EU vars syfte är att främja småföretagen i Sverige?
Framförallt är det viktigt att Sverige undviker att överimplementera regler från Bryssel. Men vi driver även på för att tillåta gårdsförsäljning av alkohol i Sverige samt verkar för att det ska bli tillåtet med export av svenskt snus. Grundläggande är dock att säkerställa att Sverige har ett kostnadsläge för företagare som inte avviker för mycket från omvärldens och att brottsligheten pressas tillbaka. Lag och ordning är viktigt.

Finns det någon regelförenklingsfråga som partiet driver och som skulle förenkla för just småföretagen?
Regelbördan för företag medför onödiga kostnader och en minskad produktivitet genom att en ökad administration tar fokus från företagens egentliga verksamhet. Därför behöver regelverken för företag genomlysas och där så är möjligt behöver regelkrånglet minskas. Regeringen avser att gå fram med ett förslag om ett implementeringsråd och ett förenklingsråd vilket är positivt. Sverigedemokraterna verkar för att dessa blir så effektiva som möjligt och uppnår de tilltänkta syftena. För att det ska ske behöver implementeringsrådet placeras centralt och vi har förslagit att det placeras under statsrådsberedningen. Det måste också få i mandat att inte enskilt titta på implementeringen av nya EU-direktiv utan även se över befintlig lagstiftning som bygger på EU-direktiv och som redan har implementerats i Sverige. Både implementeringsrådet och förenklingsrådet behöver ges breda mandat och utgöra ett nav för förenklingsarbete.

På vilket sätt samverkar partiet med småföretagen och för dialog om partiets politik inför det kommande EU valet?
Vi har en öppen och konstant dialog med branschorganisationer, vi gör också återkommande studiebesök för att lyssna in näringslivets röster vare sig dessa kommer från större eller mindre företag. Därutöver har våra företrädare ofta nära kontakt med småföretagare i respektive valkrets. Vi har som målsättning att vara lyhörda för småföretagares perspektiv och är alltid tillgängliga för dialog.

Vad är partiets inställning till att Sverige har en arbetsgivaravgift som är avsevärt högre än EU’s snitt?
Välfärden och andra centrala delar av statens verksamhet behöver och ska ha en robust finansiering. Vi ser dock att det finns två problem med arbetsgivaravgifterna. De är internationellt sett höga, viket innebär skatt på något vi vill se mer av – människor i arbete. När utrymme finns för att sänka skattetrycket är det prioriterat att sänka arbetsgivaravgifterna.

Vad är partiets inställning till att gränsen för revisionsplikt för svenska småföretag är 3,5 miljoner vilket är långt under EU’s rekommenderade gräns för småföretag?
Ibland lyfts förslag om att inkludera samtliga bolag i revisionsplikten. Detta kan eventuellt kännas attraktivt om man endast fokuserar på det brottsbekämpande syftet och samtidigt blundar för den kostnad det innebär för näringslivet. Sverigedemokraterna har inte aktivt tagit ställning till att höja gränsvärdet för revisionsplikt men vi är öppna för en sådan diskussion.

Vad är partiets inställning till att ändra gränsen för momsfrihet för Svenska småföretag från den nu föreslagna nivån på 120.000 SEK närmare EUs maxnivå € 85 000?
Det finns anledning att utreda detta och väga för och emot. Vår målsättning är ett vitalt och dynamiskt näringsliv, vilket inte minst innebär att man behöver vända på varje sten och se över villkoren för småföretag. Innan man tar ett sådant steg behöver man dock utvärdera effekterna, vad det skulle innebära i bortfall av moms och om det finns andra mer effektiva åtgärder som kan genomföras med motsvarande finansiering.

Vad är partiets inställning till Småföretagarnas begäran att fråga EU om justeringar i prissättningsmetoden för Prisområde 4 avseende internationell el-handel är möjlig?
De höga men framföralltvolatila elpriserna vi har sett i Sverige de senaste åren är ett problem. Gällande elprisområde 4 och elpriserna där är de delvis ett resultat av den tidigare förda energipolitiken som lett till nedlagd planerbarkraftproduktion i elprisområdet. Detta är en utveckling vi arbetar för att bryta, inte minst genom att möjliggöra för byggandet av ny kärnkraft. Till detta kan också läggas frågan om hur brådskande eller inte brådskande det är att bygga ut överföringskapaciteten till kontinenten ytterligare samt den upphandling av exempelvis Öresundsverketsom skett. Just nu pågår också en utredning som ser över elmarknadens utformning. Utredningens syfte är att tydliggöra systemansvaret, öka leveranssäkerheten, skapa långsiktiga planeringsförutsättningar och att ge fossilfria kraftslag marknadsmässig ersättning för de nyttor de bidrar med till Sveriges energiförsörjning.

Vad är partiets inställning till hur drivmedelspriserna i Sverige bör utvecklas i förhållande till övriga EU?
Bilen är nödvändig för exempelvis en barnfamilj som behöver kombinera hämtning och lämning av barn med att ta sig till jobbet, eller för dem som bor på landsbygden där kollektivtrafiken har få eller inga avgångar. Vi har därför varit pådrivande för sänkta drivmedelskostnader i Sverige. Vi ska generellt sträva efter konkurrenskraftig kostnadsbild för svenska företag, även på detta område.

Vad är partiets inställning till EU’s förslag avseende EUs naturrestaureringslag och dess påverkan på svenskt lantbruk?
Sverigedemokraterna är helt emot Naturrestaureringslagen och ser att den kommer att få stora konsekvenser för jordbruket och svensk livsmedelsproduktion. Vi lever i en tid då behovet av en stark inhemsk livsmedelsproduktion är större än på mycket länge så denna typ av förslag som både kommer att minska vår primärproduktion och samtidigt driva upp livsmedelspriserna är helt förkastliga. Att svenska myndigheter gjort en tolkning som innebär att återställa mark till hur den såg ut på förhistorisk tid kommer att få förödande konsekvenser. Vi kommer att arbeta för att detta förslag aldrig realiseras.

Vad är partiets inställning till EU’s uttalade avsikt att besluta om obligatorium för användandet av e-faktura?
Det finns uppenbart både fördelar och potentiella problem med e-faktura, men allt tyder på att denna utveckling är på väg, med eller utan politiska styrmedel. Vi ser dock ingen anledning för EU att styra upp denna process på överstatlig nivå. Möjligen kan EU ta fram en standard för hur en e-faktura kan vara utformad, men vi ser inga behov av nya tvingande lagar att använda just ett sådant format.

Vad är partiets inställning till möjligheten att införa ett lärlingssystem i Sverige mer liknande vad som finns i Danmark, Tyskland, Finland m. fl.?
Vi är mycket positiva till att utarbeta ett lärlingssystem anpassat till svenska förhållanden tillsammans med parterna på arbetsmarknaden.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen