Inför en lag mot allt för långa betaltider

Tillgången till kapital utgör ofta ett hinder för småföretagare och försvåras bl a av kunders långa betaltider. I värsta fall kan den dåliga betalningsmoralen orsaka likviditetsproblem. Långa avtalade betaltider och/eller försenade betalningar är ett betydande och ständigt återkommande bekymmer. Agerandet förekommer både inom näringslivet och inom offentlig sektor. Trenden mot allt längre betalningstider drabbar inte bara det mindre företaget utan leder till ogynnsamma samhällsekonomiska konsekvenser för landet. Därför anser Småföretagarnas Riksförbund att det är dags för en lagstiftning för att stävja detta problem.

När leverantörer får vänta länge på betalningar samt dessutom betala in moms på fakturan innan kunden betalat denna, så har vi en situation där tillväxten i näringslivet hämmas. Istället för att göra egna investeringar agerar underleverantörer bank åt sina större kunder, åt kunder som egentligen har bättre förutsättning än leverantörerna att hitta konkurrenskraftig finansiering. Tittar man närmare på denna fråga så blir slutsatsen att båda parter skulle tjäna på att göra något åt detta. Landets ekonomi skulle dessutom må väl av mindre skuldsättning eftersom det finns flera samhällssektorer som har en problematik med hög skuldsättning.

Småföretagarnas Riksförbund är remissinstans på Näringsdepartementets promemoria: Krav på rapportering av betalningstider. Förbundet delar uppfattningen som framförs i promemorian att det inte finns någon entydig lösning på de långa betaltiderna. En uppförandekod kan ha ett visst värde, men vad vi kan se genom information från våra medlemmar så finns inga belägg för att koden hittills haft någon nämnvärd påverkan.

Förbundet välkomnar givetvis alla åtgärder som leder till bättre betalningsdisciplin och om vi finge välja skulle vi rangordna olika alternativ enligt nedan:

  • Lagligt reglerade betalningsvillkor anser vi vara mest angeläget
  • I andra hand vill förbundet se ett införande av krav på information om betaltider i hållbarhetsrapporter
  • I tredje hand stöder vi rapportering om betaltider enligt det förslag som presenteras i promemorian

Förbundet är väl medvetet om de olika invändningar som nämns mot förslag till lagstiftning som inte tillåter längre betalfrister än trettio dagar i förhållanden näringsidkare emellan. Utifrån en småföretagares perspektiv skulle det inte upplevas som konstigt att en lag införs som säger att 10 – 30 dagars betaltid är norm mellan företag och den maximalt tillåtna betaltiden som får avtalas är 45 dagar. Detta skulle ligga helt i linje med krav som småföretagare möter i olika sammanhang, t ex i kontakter med myndigheter som Skatteverket.

För att säkerställa att landets småföretag ska kunna stärka sin kapitalförsörjning och få sjysta villkor gentemot större aktörer är det dags att vidta rejäla krafttag mot allt för långa betaltider. Då räcker det inte att med halvhjärtade avtal som sträcker sig över tid, utan det kräver rejäla krafttag omgående.

Sten Lindgren 

Styrelseledamot, Småföretagarnas Riksförbund 

Småföretagarnas Riksförbund är en partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obunden organisation som arbetar för att främja privat företagsamhet. I styrelsen sitter aktiva småföretagare som driver medlemmarnas intressen bland annat genom opinionsarbete, debatt och möten med politiker.

Bli medlem!

Stå starkare tillsammans

Bli medlem