Offentlig upphandling – Se småföretagen som den viktigaste kunden

Att stå som vinnare i en offentlig upphandling är för en del småföretag ett drömscenario, som tyvärr ofta stannar vid just en dröm. Småföretags delaktighet i offentlig upphandling ligger stadigt på en alltför låg och sjunkande nivå. Många skulle vilja delta, men få väljer detta på grund av komplicerade upphandlingsprocesser och orimligt många detaljkrav från beställaren. Det behövs en radikal förändring där upphandlande myndigheter bryter sin monopol-logik till förmån för en betydligt attraktivare konkurrens-logik.

Offentlig sektors köpkraft är enorm och den gör inköp för mer än 800 mdr årligen. Det är därför anmärkningsvärt att intresset bland småföretag att delta i upphandlingar minskar trots att det ständigt pratas om vikten av att öka mängden anbud bland småföretag. Det verkar helt enkelt finnas en kultur bland myndigheternas upphandlare som styrs av monopol-logik.

Monopol-logiken karakteriseras av att leverantören förväntas vara förutbestämbar, lydig och följa direktiv, men även att de organiseras på samma vis som myndigheten. Leverantören har inget val och ges sällan något alternativ. Leverantören har ingen annanstans att ta vägen och kommer därför i ett mycket starkt beroendeförhållande till upphandlande myndighet. Denna beroenderelation verkar göra något med myndigheternas chefer och upphandlare. Det styr deras tankemönster och deras handlande vilket leder till att kommunikationen och bemötandet av leverantören utgår ifrån att denne inte kan vända sig till någon annan. Detta invanda mönster skapar en kultur av fyrkantighet, försiktighet snäva ramar och oförmåga att ha ett kundperspektiv till leverantörerna. Den goda affären har fått ge vika inför juridiska spetsfundigheter och fördomar mot små företag.

För att lyckas skapa större delaktighet för småföretagare att delta i upphandlingar behövs en förändring från monopol-logik till konkurrens-logik.

Konkurrens-logiken karakteriseras av att upphandlande myndighet, chefer och upphandlare, är fullt medveten om att leverantören har olika val, är förändrings- och utvecklingsbenägna. Detta medför i motsats till monopol-logik att myndigheterna är beroende av leverantörerna för sin överlevnad. Det gör också något med chefer och medarbetare. När jag vet att min organisation är beroende av leverantören för sin överlevnad och jag är beroende av organisationen för att ha jobb, vet jag att jag är beroende av en god dialog med leverantören för min egen överlevnad. Detta kommer göra leverantören mer värdefull för mig.

Genom en sådan förändring i tankemönster uppstår helt förändrade spelregler för upphandlingsprocesserna. Den dagen då offentlig upphandling ser småföretagen som en viktig leverantör kommer detta avspegla sig i upphandlingsunderlaget.

Upphandlande myndigheter måste ställa sig frågan För vem gör vi denna upphandling – kommunen slutanvändaren eller leverantören? Med en monopol-logik kan kommunen göra som den vill men med en konkurrens-logik måste kommunerna se leverantörerna som en samarbetspartner.

Småföretagarnas Riksförbunds fyra förslag för att underlätta för småföretagare att lämna anbud:

  1. Enklare förfrågningsunderlag.
    I dag kräver många upphandlingar alltför många mindre relevanta redovisningar, vilket tar så mycket tid och resurser att små företag inte har en chans att delta. Att det växt upp en hel bransch som hjälper företag att vinna upphandlingar säger en del om hur krångligt det är.
  2. Slopa orealistiska omsättningskrav.
    Det finns många exempel när omsättningskrav som ställts har gjort det omöjligt för mindre företag att ens lägga anbud. Upp till 2 gånger anbudets storlek kan vara ett realistiskt omsättningskrav och det ligger i linje med EU-direktivet som ska vara till grund för nya LOU.
  3. Gör upphandlingarna så små som möjligt (utan att bryta mot reglerna) och använd funktions- eller innovationsupphandlingar i större utsträckning. Den lille företagaren har inte en massa avdelningar att skicka runt förfrågningsunderlag till, utan kan enklare vara med för att utveckla verksamheter.
  4. Tänk till.
    Om regeringen verkligen vill att fler småföretag ska kunna växa sig stora – fundera på hur offentliga upphandlingar ska kunna göras mer tillgängliga för både dem och de som ska genomföra upphandlingarna. Så svårt kan det inte vara.

Erik Sjölander, Lars Strömberg

Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund är en partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obunden organisation som arbetar för att främja privat företagsamhet. I styrelsen sitter aktiva småföretagare som driver medlemmarnas intressen bland annat genom opinionsarbete, debatt och möten med politiker.

Bli medlem!

Stå starkare tillsammans

Bli medlem