Vikten av en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess för småföretagare

Småföretagarnas Riksförbund har under flera år påtalat det problematiska i att många företagare faller utanför trygghetssystemet. Många företagare vittnar om att de känner att det hos myndigheter finns en stor okunskap om deras situation. Sjukförsäkringssystemet måste vara förutsebart. För att aktörerna ska ges möjlighet till en god förståelse för varandras uppdrag är det viktigt att aktörerna också delar synen på sjukförsäkringen som en försäkring.

Det sociala skyddsnätet måste vara lika tryggt för företagare som för anställda. Det är inte ovanligt att företagare som drabbas av sjukdom och arbetslöshet plötsligt inser att det sociala skyddsnätet inte ger den trygghet som förväntats. Småföretagarnas Riksförbund kan inte acceptera att villkoren för småföretag ska vara sämre än villkoren för anställda.

En utredning Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess har tagit fram förslag som ska ge fler människor ett bättre stöd för att komma åter i arbete efter en tid med sjukdom samt förslag som direkt syftar till att underlätta individens väg genom processen.

Utredningen lämnar flera rekommendationer som ska stärka stödet till individen och förbättra förutsättningarna för samverkan mellan sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessens aktörer.

Gällande företagare som grupp framgår tydligt av utredningen att samtidigt med den aktuella utredning, pågår även en utredning som fokuserar på företagares villkor och förutsättningar i de allmänna trygghetssystemen med fokus på bland annat sjukförsäkringen. Företagare utgör en grupp med delvis särskilda omständigheter för sjukförsäkringsfrågor och stöd för återgång i arbete. Utredningen har därför inte särskilt undersökt utvecklingen av förebyggande åtgärder och stödet för återgång för företagare. Däremot görs en sammanfattning och kort kommentar till sådana frågor om företagares villkor som tas upp i den andra utredningen Företagare i de sociala trygghetssystemen.

En annan viktig aspekt som företagare har att förhålla sig till är arbetsgivaransvaret. I utredningen görs bedömningen att problemen finns i tillämpningsfrågor hos myndigheten snarare än faktiska hinder. Utredningen identifierar också ett antal frågor avseende rehabilitering för företagare som behöver analyseras. Det handlar om hur egenföretagare ska få tillräckligt stöd i den rehabiliteringsprocess där de själva är både sjukskrivna och har ett arbetsgivaransvar. Småföretagarnas Riksförbund har nära följt utredningen om företagens villkor och tycker att den hamnat rätt då den belyser såväl problemområden som vad som behöver förbättras.

Caroline Szyber
Styrelseledamot Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund är en partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obunden organisation som arbetar för att främja privat företagsamhet. I styrelsen sitter aktiva småföretagare som driver medlemmarnas intressen bland annat genom opinionsarbete, debatt och möten med politiker.

Bli medlem!

Stå starkare tillsammans

Bli medlem