EN ANDRA CHANS

Small Business Act (SBA). Princip 2. I december år 2008 fattade EU:s medlemsländer genom det Europeiska rådet beslut om att anta ”Small Business Act for Europe”. Den gemensamma ambitionen för alla medlemsländer skall vara att skapa ett gynnsamt företagsklimat i Europa med tonvikt på förhållanden för små och medelstora företag. ”Tänk småskaligt först” skall vara utgångspunkten i den politiska verksamheten i dessa frågor.

SBA består av 10 principer som skall vägleda den politiska utvecklingen på såväl EU-nivå som på nationell nivå.

Princip 2 handlar om en andra chans och kan sammanfattas så här:

Ärliga företagare som gjort konkurs ska snabbt få en andra chans.

Konkurser ligger bakom ca 15 procent av alla företagsnedläggningar. I genomsnitt drabbas ca 700 000 små och medelstora företag årligen och ca 2,8 miljoner arbetstillfällen blir årligen lidande runt om i Europa. Inom EU är det fortfarande stigmatiserande att misslyckas och samhället underskattar potentialen hos de företagare som vill starta om. Samtidigt är det på grund av utdragna konkursförfaranden komplicerat att starta om. Tiden för att slutföra en konkurs kan vara allt mellan 4 månader och nio år.

Medlemsländerna bör säkerställa att ärliga företagare som misslyckats med ett företag och gått i konkurs ska kunna få en andra chans. Därigenom önskar man ta bättre vara på den kompetens som finns hos dessa entreprenörer.

Medlemsländerna uppmanas att främja en positiv inställning i samhället till att ge entreprenörer en nystart, t.ex. genom upplysningskampanjer.

Regeringens egen granskande myndighet Tillväxtanalys bedömer implementeringen av SBA när det gäller detta på följande sätt: Den genomförda kartläggningen har inte kunnat identifiera några specifika insatser för att främja en positiv inställning i samhället till att ge entreprenörer en andra chans efter ett misslyckande. Genom en proposition som trädde i kraft den 1 juni 2011 har det emellertid blivit lättare för näringsidkare att beviljas skuldsanering. Sammantaget bedöms dock detta åtgärdsförslag i liten utsträckning ha implementerats.

Medlemsländerna uppmanas försöka avsluta alla rättsliga förfaranden för att avveckla företaget inom ett år vid konkurser där det inte rör sig om bedrägeri.

Kronofogdemyndigheten, som är tillsynsansvarig för svenska konkursförvaltare, uppger att tiden för avveckling har minskat under de senare åren. För 2010 gällde att 56 % av alla konkurser avslutades inom ett år och att man arbetar med att effektivisera konkursförfarandet. Arbetet går dock numera på sparlåga eftersom en del frågor, enligt finansdepartementet, måste utredas närmare. Tillväxtanalys menar att denna uppmaning har implementerats i viss utsträckning.

Medlemsländerna uppmanas att se till att den som startar om får samma behandling som nyetableringar, bl.a. i förhållande till olika stödsystem.

Även denna uppmaning menar Tillväxtverket i viss mån ha implementerats. Stödsystem i form av information och rådgivning tycks uteslutande riktas till personer som startar företag för första gången men inte i någon omfattning till de som startar om efter konkurs. Dock gäller att bidrag och förmåner är lika oavsett om man tidigare drivit företag eller ej.

Sammantaget bedömer Småföretagarna att Sveriges implementering av SBA vad gäller Princip 2 knappast kan godkännas. Mot bakgrund av medvetenheten om att småföretagandet är oerhört väsentligt för landets ekonomi och utveckling, menar vi att uppmaningen att tänka småskaligt, inte trängt igenom tillräckligt i lagstiftning och åtgärder för främjande av småföretagande. Inte minst när det gäller omstart efter konkurs.

Med utgångspunkt i att svenska regler för konkurs och omstart bedöms vara förhållandevis strikta och därigenom riskerar att begränsa såväl de faktiska möjligheterna till omstart som incitament för företagande, förefaller det finnas argument för att Sverige bör arbeta vidare med denna fråga.

Småföretagarna arbetar aktivt med att stödja ett lagsförslag som går ut på preskription av betalningsansvar för styrelseledamöter m.fl. En ändring i Aktiebolagslagen kan förväntas i början på år 2013 med innehåll att fristen för väckande av talan om personligt betalnings-ansvar, kortas ned väsentligt mot vad som gäller idag. Genom detta kommer man ifrån att dagens regler om personligt betalningsansvar kan användas av ett antal privata företag för oseriös indrivning av fordringar. Samtidigt gör man det möjligt för företagare som genomgått en konkurs, och därefter kommit på ”grön kvist” igen, att slippa börja om från början igen, ytterligare en gång.

Småföretagarna instämmer helt i att krafttag behövs för att ge svenska företagare en andra chans och för att vi ska få ”ett företagsklimat i världsklass”.
 
 
 
 
För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl; 042 – 34 28 50
På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen