Förkortad tid för styrelseledamöters personliga betalningsansvar

Regeringskansliet har den 13 december 2012, genom Justitiedepartementet, meddelat att man i en lagrådsremiss föreslagit, att det personliga betalningsansvar som ett aktiebolags företrädare och aktieägare i vissa situationer kan få för bolagets förpliktelser, inte ska kunna göras gällande lika länge som i dag.

Enligt förslaget måste talan om personligt betalningsansvar väckas inom tre år från förpliktelsens uppkomst, men får alltid väckas inom ett år från det att förpliktelsen senast skulle ha fullgjorts. Om talan inte väcks inom dessa tidsfrister, upphör det personliga betalningsansvaret för förpliktelsen.

Syftet med förslaget är att underlätta för företagare vars aktiebolag har gått i konkurs eller likvidation att återgå till att driva näringsverksamhet. På det sättet främjas entreprenörsanda och vilja att starta nya företag. Denna lagändring föreslås träda i kraft den 1 maj 2013.

Förbundet har i ett remissvar i ämnet den 28 mars 2012, meddelat att man tillstyrker förslaget till ändring i Aktiebolagslagen. Detta utan att borgenärernas intressen skadas. Redan vid tidpunkten för en eventuell bevakning i konkursen brukar en borgenär normalt kunna överblicka vilka åtgärder som bör vidtas mot konkursboets ledning och styrelse.

Förbundet föreslog först en preskriptionstid på fyra år men vid ett personligt möte med företrädare för departementet, förslogs en ytterligare förkortning av tiden till 3 år.

Det är nu med stor tillfredsställelse som vi inom Förbundet kan konstatera att regeringen delar förbundets uppfattning eftersom preskriptionstiden nu föreslås till tre år. Det är dessutom glädjande att vi lyckats få gehör för våra synpunkter hos regeringsens företrädare.

Det är nu förbundets förhoppning att riksdagen verkligen tar förslaget så att vi får en ny regel från och med den 1 maj nästa år.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen