HÄV LÅNEFÖRBUDET

Nu är det dags att häva låneförbudet i ABL för att underlättafinansieringen av företagsöverlåtelser i samband med kommande generationsväxlingar

Som vi tidigare redovisat i en artikel i vår tidning Bra Affärer, planerar var fjärde   småföretagare i Sverige att gå i pension inom fem år. Det rör sig då om 180 000 företagare som vill överlåta eller avveckla sina verksamheter, och det är inte omöjligt att 10 procent av dessa företag kommer att läggas ned. Med tanke på detta borde det vara lättare att finansiera överlåtelser av småföretag till släkt och familj.

 

Bakgrunden och fakta bakom låneförbudet är följande.
Enligt 21 kap ABL får ett aktiebolag till exempel inte lämna penninglån till den som äger aktier i bolaget eller den som är styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget eller till den s.k. närståendekretsen, dvs. den som är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till den som avses ovan.

 

Det finns olika syften bakom detta generella låneförbud. De två mest debatterade är borgenärsskyddet och skatteflyktsmotivet. Det är för de flesta skattekonsulterna bekant att det finns luckor i denna lagstiftning och att man kan kringgå reglerna med hjälp av andra rättsobjekt t. ex handelbolag som inte lyder under ABL. Dessa handlingar rör sig inom ett grått område inom juridiken och gör låneförbudet till ett tämligen trubbigt redskap. Den som bryter mot förbudet drabbas civilrättsligt genom att lånet blir ogiltigt och blir dessutom straffad genom böter eller fängelse. Slutligen måste lånesumman tas upp som intäkt av tjänst.

 

Förbundets uppfattning är den att man borde kunna upphäva denna bestämmelse utan risk för vare sig borgenärerna eller statens intresse av att få in skatt. Åtminstone vid generationsväxlingar. Ett upparbetat och beskattat kapital i ett bolag borde få användas vid en överlåtelse som har med en generationsväxling att göra. Om till exempel en son vill ta över sin faders företag borde han få låna tillgängligt kapital till betalning av faderns aktier. Som det nu är får han vända sig till en bank eller en annan kreditgivare och betala skyhög ränta. Förutom att han får ställa alla former av säkerhet för bankens förbindelse.

 

Förbundets förslag är man vid generationsväxling ska få använda aktiebolagets egna kapital till att finansiera en överlåtelse av företaget. Om man här ställer lika stora krav på säkerheter som bankerna gör, finns det ingen risk för bolagets borgenärer. Åtminstone inte större risk än om förvärvaren tar ett stort banklån med skyhög ränta och krav på snabb amortering som därmed äventyrar hela verksamhetens likviditet och framtid.

 

Låneförbudet är sedan det tillkom egentligen bara ett bevis för politikernas och myndigheterna misstro mot småföretagarnas förmåga att bedriva seriös verksamhet. Denna tid borde nu vara över. Det är alltså dags att försöka finna alla tänkbara nya möjligheter till att finansiera de kommande många generations-växlingarna.

 

Ett välmående företagarsamhälle, där företagen tillåts gå i arv och utvecklas mellan generationerna, är grogrunden för tillkomsten av flera mellanstora och stora företag.

 

Förbundet menar att regeringen snarast möjligt borde tillsätta en utredning som ska utreda vilka konsekvenser ett slopande av låneförbudet skulle få. Som det nu är fyller reglerna ändå inte fullt ut sina syften – och kan kringgås – varför de borde tas bort.

 

 

 

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl; 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top