Rättssäkerhet äventyras

Förbundet har i ett pressmeddelande tidigare redogjort för sin syn på ett utredningsförslag som skulle kunna utmynna i att rättssäkerheten i skattemål riskerar att bli ännu sämre.

Detta förslag har nu varit ute på remiss, och efter det att remisstiden gått ut den 21 januari 2001, kan förbundet konstatera följande.

Småföretagarnas Riksförbund har varnat för regeringens förslag eftersom det i allra högsta grad kan komma att drabba oss småföretagare.

 

Bakgrunden är den att ett flertal näringslivsorganisationer och skatteverket för några år sedan vände sig till regeringen med en begäran om snabba åtgärder för att uppnå en ökad specialisering i skattemål i förvaltningsdomstolarna. Istället för att återkoma med ett förslag på sådana åtgärder har regeringen nu tänkt sig att det i skattemål ska införas spärrar till en andra domstolsprövning så kallat prövningstillstånd.

 

Målutredningens förslag går ut på att det ska införas prövningstillstånd i skattemål i kammarrätt. Till stöd för sitt förslag åberopar målutredningen Domstolsverkets rapport 2002:4 som enligt utredningen visar ett positivt resultat vad gäller utvärderingen av de måltyper i kammarrätten där prövningstillstånd införts.

Förbundets erfarenheter är att den ändring som genomförts med prövningstillstånd för vissa mål i hovrätterna utsatts för ganska allvarlig kritik och att det därför är för tidigt att genomföra en liknande reform i förvaltningsrätten.  Granskningsdispens innebär i korthet att ett mål ska tas upp till prövning om det av domen inte går att bedöma om den är riktig eller inte. De utvärderingar som målutredningen åberopar är enligt vår mening inte tillförlitliga eftersom statistiken om ändringfrekvenser inte ger ett tillräckligt underlag för att bedöma om effektivitetsvinster verkligen uppkommit.

Förbundet motsätter sig förslaget på följande grunder. Vi inom förbundet vill här som alltid uttrycka oss ”litet mer rakt på”. Vi vill inte ha någon ändring i enlighet med förslaget till dess regeringen säkerställt kompetensen i förvaltningsrätterna i form av skatterättsliga specialavdelningar. Först när man genomfört en sådan förändring kan vi tänka oss någon form av spärr för överprövningar i andra instans.

 

Detta är en utomordentligt viktig fråga för oss småföretagare eftersom skatteprocesser är mycket långdragna och kostar mycket pengar. I detta sammanhang kan nämnas att det är nästan omöjligt att få något väsentligt ekonomiskt stöd för skatteprocesser i form av rättshjälp eller rättsskydd. Inte sällan är det också så att en del företag hinner gå i konkurs innan ett skattemål slutligt avgjorts. Detta kan ju vara förödande i synnerhet som om företagaren vinner målet.

Om regeringen verkligen vill ha ett framtidsinriktat och positivt småföretagande i Sverige är förslaget helt kontraproduktivt.

 

Remissinstansernas synpunkter kan i korthet sammanfattas enligt följande. Av de viktigaste kan nämnas Sveriges Advokatsamfund och Skatteverket. Skatteverket avstyrker förslaget om generellt krav på prövningstillstånd i kammarrätt för skattemål, fastighetstaxeringsmål och andra måltyper som faller inom ramen för myndigheternas verksamhetsområde. Detta för att kravet på domstolsintern specialisering är av stor vikt inom skatterätten och för att detta krav ännu inte uppfyllts. Advokatsamfundet menar att det vore oförenligt med grundlagens rättssäkerhetsprinciper att ”inte som huvudregel ge den enskilde rätt att få sin sak prövad i ytterligare en instans i mål som kan leda till så långtgående rättsverkningar som straffrättsliga påföljder, administrativa frihetsberövanden liksom skatte- och avgiftstillägg innebär”.

 

Förbundet kan nu avslutningsvis efter remisstidens utgång konstatera att man är i mycket gott sällskap eftersom så tunga remissinstanser som Advokatsamfundet och Skatteverket motsatt sig förslaget. Man har inte bara motsatt sig förslaget utan även riktat hård kritik mot detta.

 


Förbundet anser
det vara mycket viktigt att varje medborgare och företagare måste ha rätt att i skattemål få sin sak prövad även i andra instans. I annat fall är man utlämnad åt domstolarnas och myndigheternas godtycke. I synnerhet om dessa organ inte företräds av skickliga, erfarna och välutbildade yrkesmän. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna bygga upp ett förtroende mellan de rättsvårdanden myndigheterna och företagarna i Sverige.

 

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Telefon; 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top