Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Regeringen stuvar om i ärendehanteringen för att få fart på domstolarna igen

Förbundet har tidigare uttryckt vissa farhågor för att de nya regelsystemen för de ordinarie domstolarna och förvaltningsrätterna, kan komma att utmynna i att rättssäkerheten, framför allt i skattemål, blir ännu sämre. Nu kommer regeringen med ett förslag som kan renodla domstolarnas verksamhet till enbart dömande uppgifter.

Småföretagarnas Riksförbund uppskattar verkligen detta initiativ som på sikt kan komma att vara till stor fördel även för oss småföretagare.

I propositionen föreslås att handläggningen av vissa ärendetyper ska flyttas från tingsrätt till förvaltningsmyndighet, som ett led i arbetet med att renodla domstolarnas verksamhet. Sammantaget motsvarar överflyttningen cirka 26 000 inkomna ärenden per år. Den enskildes rätt till domstolsprövning garanteras genom möjligheten att överklaga förvaltningsmyndighetens beslut.

Handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden flyttas till Bolagsverket. Det gäller t. ex ärenden om att en tillgång i vissa fall ska tillfalla Allmänna Arvsfonden, förordnande av ersättare för styrelseledamot i aktiebolag och förordnande av god man vid inlösen av minoritetsaktier samt vissa ärenden om likvidation av finansiella företag.

Handläggningen av ärenden om dödande av förkommen handling flyttas till Kronofogdemyndigheten. En ansökan om dödande av förkommen handling som avser en handling som blivit inskriven i en inskrivningsbok eller inskrivningsregister, ska dock göras hos den inskrivningsmyndighet som handlägger ärenden om inskrivning av sådan handling.

Skatteverket ska överta hanteringen av äktenskapsregistret från Statistiska Centralbyrån. Därmed möjliggörs också för Skatteverket att överta handläggningen av registreringsärenden enligt äktenskapsbalken, dvs. ärenden om bodelning, bodelningshandling, äktenskapsförord och gåva mellan makar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2011.

Förbundet anser att det är mycket viktigt att regeringen fortsätter på inslagna banan och  renodlar de olika rättsinstansernas uppgifter. Det är viktigt att de allmänna domstolarna får möjlighet att kapa balanserna i tvistemål och att det i förvaltningsrätterna skapas utrymme för en grundlig och rättssäker prövning av skattemål.

Detta gäller som förbundet hävdat tidigare även för högre instanser, där det är ännu viktigare att domstolsorganen företräds av skickliga, erfarna och välutbildade jurister.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen