Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Small Business Act (SBA). Princip 1.

I december år 2008 fattade EU:s medlemsländer genom det Europeiska rådet beslut om att anta ”Small Business Act for Europe”.  Den gemensamma ambitionen för alla medlemsländer skall vara att skapa ett gynnsamt företagsklimat i Europa med tonvikt på förhållanden för små och medelstora företag. ”Tänk småskaligt först” skall vara utgångspunkten i den politiska verksamheten i dessa frågor.

SBA består av 10 principer som skall vägleda den politiska utvecklingen på såväl EU-nivå som på nationell nivå.

Princip 1 handlar om entreprenörskap och sammanfattas så här:

”EU och medlemsstaterna bör skapa ett klimat som gynnar småföretagare och familjeföretag och belönar entreprenörskap.  De bör bättre ta hand om framtidens entreprenörer, särskilt genom att väcka intresse för entreprenörskap och stödja talanger på detta område, inte minst bland ungdomar och kvinnor och genom att förenkla villkoren för handelstransaktioner”.

Medlemsländerna uppmanas att införa entreprenörskap som ett viktigt inslag i skolornas kursplaner, särskilt i den allmänna gymnasiala utbildningen, och se till att utbildningsmaterialet anpassas efter detta.

Den svenska regeringen antog ganska snabbt (2009) en strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet och skolverket har sedan 2010 börjat undersöka (!) hur det kan vara lämpligt att främja entreprenörskap i skolan. I läroplanen för grundskolan, förskolor och fritidshem (2011) nämns entreprenörskap medan läroplanen för gymnasieskolan inte innehåller något sådant. I nuvarande gymnasiereformen ingår entreprenörskap som kurser i 4 av totalt 18 nationella program. Förutom detta har Skolverket fått i uppdrag att dela ut bidrag för verksamhet och kompetensutveckling. Man kan sammantaget säga att en hel del har hänt i detta avseende men att mycket saknas och att det går alldeles för långsamt. Varför inte låta aktiva småföretagare kopplas till skolan och mot ersättning delta i undervisningen som inspiratörer och handledare?

Medlemsstaterna uppmanas att se till att entreprenörskapets betydelse för samhället återspeglas korrekt i lärarutbildningen.

Regeringens proposition (2009/10:89) om ny lärarutbildning saknar helt skrivningar om entreprenörskap. Sådana finns i såväl danska som norska skrivningar. Här blir det ett klart minus och ingenting tycks vara gjort.

Medlemsländerna uppmanas öka samarbetet med näringslivet för att utveckla strategier för utbildning i entreprenörskap på alla nivåer.

Spridda initiativ har tagits för att utöka samarbetet mellan näringsliv och skola, men mycket återstår att göra. Tillväxtverket (sorterar under Näringsdepartementet) har fått i uppdrag (regeringsbrev för 2011) att utveckla denna samverkan, men än har inte så mycket skett. Småföretagarna har uppmanat till att studera de utmärkta och bevisligen fungerande system för lärlingsutbildningar som finns i ett antal andra länder i Europa, vilka som till följd av detta har väsentligt lägre ungdomsarbetslöshet än Sverige. Det pratas mycket om detta, men mycket lite har egentligen skett. Ska det vara så svårt att lära av andra?

Medlemsländerna uppmanas att se till att beskattningen inte ställer onödiga hinder i vägen för företagsöverlåtelser.

Detta är en av de uppmaningar som Sverige svarat upp till ganska bra. Som bekant har såväl gåvoskatten som förmögenhetsskatten avskaffats. Detta skedde dock redan innan SBA antogs (2005 resp. 2007) och kan inte anses vara som följd av denna. De så kallade 3:12 reglerna vid överlåtelse av fåmansföretag är emellertid mycket krångliga och kostnadskrävande. Förslag till smärre förändringar finns i regeringens budgetproposition för 2012. Ytterligare förbättringar behövs för att underlätta företagsöverlåtelser, i synnerhet för företagsöverlåtelser utanför familjen.

Medlemsstaterna uppmanas att inrätta system för att föra samman företag som kan överlåtas med tänkbara köpare.

Tillväxtverket finansierar några regionala projekt kring detta, men annars finns inget pågående arbete. Även om det inte tillhör Arbetsförmedlingens kärnverksamhet så har Småföretagarna i möte med representant därifrån diskuterat möjligheter att samarbeta lokalt i frågan.

Medlemsstaterna uppmanas att erbjuda mentorskap och stöd till kvinnliga entreprenörer.

Tillväxtverkets program ”Främja kvinnors företagande” har funnits sedan 2007 och regeringen beslöt 2010 att förlänga programmet med ytterligare 4 år. Utfallet bedöms av Tillväxtanalys (regeringens egen granskande myndighet) vara gott. 32 % av nya företag 2010 startades av kvinnor och ytterligare 7 % av kvinnor och män gemensamt. Det är en ökning mot befintlig fördelning.

Medlemsländerna uppmanas att erbjuda mentorskap och stöd till invandrare som önskar bli entreprenörer.

Tillväxtverket genomförde 2008-2010 riktade insatser för invandare och resultaten anses enligt verket vara lyckade.  Satsningen tycks dock vara ganska liten (20 miljoner) och utvärdering skall ske 2013.

Sammantaget bedömer Småföretagarna att Sveriges implementering av SBA vad gäller Princip 1 inte kan godkännas. Mot bakgrund av medvetenheten om att småföretagandet är oerhört väsentligt för landets ekonomi och utveckling menar vi att uppmaningen att tänka småskaligt inte trängt igenom tillräckligt i lagstiftning och åtgärder för främjande av småföretagande.

Regeringens egen granskande myndighet Tillväxtanalys bedömer implementeringen av SBA som ”skaplig” vad gäller entreprenörsnivå men rosar inte det totala resultatet. De pekar på den turbulenta världsekonomin som delförklaring och menar att insatser behövs för att främja den svenska ekonomiska utvecklingen. Småföretagarna instämmer helt i att krafttag behövs för att ge svenska företagare ”ett företagsklimat i världsklass”.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen