Small Business Act (SBA). Princip 3

I december år 2008 fattade EU:s medlemsländer genom det Europeiska rådet beslut om att anta ”Small Business Act for Europe”.  Den gemensamma ambitionen för alla medlemsländer skall vara att skapa ett gynnsamt företagsklimat i Europa med tonvikt på förhållanden för små och medelstora företag. ”Tänk småskaligt först” skall vara utgångspunkten i den politiska verksamheten i dessa frågor.

SBA består av 10 principer som skall vägleda den politiska utvecklingen på såväl EU-nivå som på nationell nivå.

Princip 3 handlar om att ”tänka småskaligt först” och kan sammanfattas så här:

EU och medlemsstaterna bör utarbeta regler i överensstämmelse med principen om att tänka småskaligt först, så att de små och medelstora företagens särdrag beaktas när lagstiftningen utformas och bör förenkla befintliga regler.

I det ursprungliga meddelandet från Kommissionen till Rådet säger man att:

Som den största belastningen utpekar de små och medelstora företagen alla administrativa bestämmelser som måste följas. Faktiskt har dessa företag en orimligt stor administrativ börda i förhållande till större företag. 35 % av dessa företag anger att byråkratin har hämmat deras affärsverksamhet under de senaste två åren.

I den översyn av SBA som publicerades av EU-kommissionen i början av 2011 pekades princip 3 ut som en av de viktigaste i SBA. Om man betänker att över 4 år har gått sedan SBA togs i Europeiska Rådet och att princip 3 pekats ut som viktigast är det märkligt att så lite skett vad gäller implementeringen i Sverige. Ännu märkligare är att Alliansregeringen redan efter övertagandet av regeringsmakten 2006 pekade på en av huvudpunkterna i SBA som sitt stora mål nämligen att genomföra regelförenklingar för företagen med 25 % fram till 2010. Det verkade då något framsynt och sågs som ett tydligt tecken på att nu skulle äntligen saker och ting ske.

 

Princip 3 innehåller inte mindre än 9 olika förslag till policyåtgärder inom SBA, varav punkten om minskandet av de administrativa bördorna sticker ut kraftigt. De andra 8 har i sammanhanget något mindre betydelse, varför vi endast lyfter den väsentligaste här. På vår hemsida (www.smaforetagarna.se) finns en mera fullständig genomgång.

Medlemsstaterna uppmanas att se till att politiken ger resultat samtidigt som kostnader och bördor för företagen blir de minsta möjliga.

Regeringens egen granskande myndighet Tillväxtanalys har bedömt implementeringen av denna punkt som ”i stor utsträckning implementerad” vilket stämmer oerhört dåligt med den bedömning som Riksrevisionen gjort på samma underlag. I en granskningsrapport från mars 2011 säger de att regeringen är långt ifrån detta mål och det betyder i klartext att regeringen totalt misslyckats med att infria sina löften från 2006. Av de utlovade 25 % regelförenklingar blev det, enligt vår näringsminister, bara 7 % inom vissa områden och hon uppmanar nu alla berörda att ta nya tag och intensifiera arbetet med regelförenklingar. Dessutom läger man nu fram ett nytt mål om att:

”Andelen små och medelstora företag som upplever regler som ett tillväxthinder skall fortsätta att minska till år 2020 jämfört med 2006”.

Som synes är ambitionsnivån fortsatt synnerligen låg och Småföretagarna har i flera sammanhang tidigare påpekat detta. En nyligen publicerad rapport från PricewaterhouseCoopers (Småföretagens vardag, 2012) visar att mer än var fjärde småföretagare upplever det krångligare att driva företag under de senaste fem åren. Vi undrar med fog vart intresset för småföretagarna tog vägen och förundras över den likgiltighet som delar av regeringen visar i frågan.

Sammantaget bedömer Småföretagarna (i likhet med Riksrevisionen) att Sveriges implementering av SBA vad gäller Princip 3 inte kan godkännas.
 
 
 
 
För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl; 042 – 34 28 50
På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top