Small Business Act (SBA). Princip4.

I december år 2008 fattade EU:s medlemsländer genom det Europeiska rådet beslut om att anta ”Small Business Act for Europe”.  Den gemensamma ambitionen för alla medlemsländer skall vara att skapa ett gynnsamt företagsklimat i Europa med tonvikt på förhållanden för små och medelstora företag. ”Tänk småskaligt först” skall vara utgångspunkten i den politiska verksamheten i dessa frågor.

SBA består av 10 principer som skall vägleda den politiska utvecklingen på såväl EU-nivå som på nationell nivå.

Princip 4 handlar om lyhörda offentliga förvaltningar och sammanfattas så här:

EU och medlemsstaterna bör se till att offentliga förvaltningar blir lyhörda för de små och medelstora företagens behov, så att tillvaron i görligaste mån förenklas för dessa företag, bl.a. genom att främja e-förvaltning och modeller med ett enda kontaktställe (one-stop-shops).”.

Medlemsländerna uppmanas att sänka de avgifter som medlemsstaternas myndigheter uppbär för att registrera företag, med utgångspunkt i de bästa exemplen i EU.

Genom att kunna registrera och ändra företag elektroniskt har avgifterna minskat, men fortfarande använder inte alla småföretagare datorer och internet i tillräckligt hög utsträckning. Att kravet på lägsta aktiekapital sänkts till 50 000 kr är bra, men inte i jämförelse med övriga EU. Det är ju också typiskt att de AB som vill sänka sitt aktiekapital tvingas till så höga avgifter att det i praktiken är en regel utan funktion för befintliga AB.

Medlemsstaterna uppmanas att fortsätta arbeta på att minska den tid det tar att starta ett företag till mindre än en vecka, om detta mål inte redan har uppnåtts.

Enligt World Bank Doing Business tar det 15 dagar att starta ett företag i Sverige, och enligt myndigheternas egna uppgifter tar det 16 dagar. Det finns ju lite att jobba på här, men som regel fungerar det bra i Sverige att registrera företag.

Medlemsländerna uppmanas att påskynda inledandet av små och medelstora företags verksamhet, genom att minska och förenkla tillstånden för näringsverksamhet. Medlems­staterna skulle kunna fastställa en maximitid på en månad för att utfärda dessa tillstånd, utom när det handlar om att ta hänsyn till allvarliga risker för människor eller miljön.

Tillväxtanalys hänvisar till verksamt.se och anser därmed att Sverige ligger hyfsat till. I bl.a. Tillväxtverkets rapport ”Företagens villkor och verklighet” (2011) framgår det att drygt var fjärde småföretagare inte ens kände till att verksamt.se fanns. Till detta ska läggas alla de långa handläggningstider som förekommer hos kommunala byggnadsnämnder och lokala skattekontor. I NNR:s Regelrapport 2012 framgår t.ex. att 25 % av berörda företagen ansåg att kortare handläggningstider var den fråga kommunen borde prioritera, men även att avgifter som debiterades för tillsyn måste vara proportionella till erhållen motprestation. Vi anser inte att Sverige är något föredöme i denna del. En nyligen publicerad rapport från PWC (Småföretagens vardag, 2012) visar att mer än var fjärde småföretagare upplever det krångligare att driva företag under de senaste fem åren. NNR:s Regelrapport 2012 visar att 16 % av småföretagen anser det blivit krångligare att driva företag i Sverige under det senaste året.

 

Medlemsländerna uppmanas att avstå från att begära in sådan information från små och medelstora företag som redan är tillgänglig hos myndigheten, om det inte handlar om att den behöver uppdateras.

Bolagsverkets arbete med detta går inte särskilt fort. Dessutom finns det nu ett förslag om att företagen ska lämna kontrolluppgifter för löner och förmåner månadsvis i stället för årligen.  Om den regeln införs innebär det ett jättestort avsteg från SBA princip 4! Det finns ett gott exempel i det norska systemet Oppgaveregistret när det gäller att samordna deras statliga myndigheters behov av uppgifter.

 

Medlemsstaterna uppmanas att se till att mikroföretag högst vart tredje år uppmanas att delta i statistiska undersökningar som anordnas av statliga, regionala eller lokala statistik­byråer, om inte behovet av statistisk och annan information kräver annat.

För denna uppmaning hänvisar Tillväxtanalys till vad SCB har lovat(?), men det finns faktiskt en hel del övriga som ”kräver” oss småföretagare på uppgifter. Det kan vara Arbetsförmed­lingen, Försäkringskassan, kommunala instanser m.fl. som är i ”trängande behov” av våra uppgifter. Vi menar att varje småföretagare ska ha rätt att låta bli att svara på statliga under­sökningar mer än vart 3: dje år utan att hotas med straff.

Medlemsstaterna uppmanas att inrätta en kontaktpunkt dit berörda parter kan rapportera om regler och förfaranden som anses orimliga och anses hämma företagens verksamhet i onödan.

I Sverige finns enklareregler.se, vilket är en sida hos Tillväxtverket där man ska kunna påverka myndigheter att förenkla ”onödiga” regler. Det är inte så många förslag som kommit in (kanske för att så få småföretagare känner till att det finns) och de förändringar som har någon större betydelse, som Skatteverkets ansvarsområde, ändras inte eller tar i vart fall lång tid innan det behandlas. Vi anser att det räcker med NNR och Regelrådet, vilka tar mer aktiv del i detta arbete, för att kanalisera minskade regelkrångel.

Medlemsländerna uppmanas att se till att tjänstedirektivet genomförs i rätt tid och fullt ut, bland annat så att gemensamma kontaktpunkter inrättas så att företagen genom dessa kan få all relevant information och fullgöra alla nödvändiga förfaranden och formaliteter elektroniskt

Utvärderaren på enklareregler.se påpekar ett antal brister när det gäller implementeringen av tjänstedirektivet, såsom att den gjorda operationaliseringen av tjänstedirektivet har lett till vissa oklarheter och motstridigheter. Kan det vara idé för regeringen att utse någon speciell myndighet att ta ansvar för detta? Dit småföretagare också kan vända sig om man har betänkligheter i frågan?

Sammantaget bedömer Småföretagarna att Sveriges implementering av SBA vad gäller Princip 4 inte kan godkännas. Mot bakgrund av medvetenheten om att småföretagandet är oerhört väsentligt för landets ekonomi och utveckling menar vi att uppmaningen att tänka småskaligt inte trängt igenom tillräckligt i lagstiftning och åtgärder för främjande av småföretagande.

Regeringens egen granskande myndighet Tillväxtanalys bedömer implementeringen av SBA som ”skaplig” vad gäller entreprenörsnivå men rosar inte det totala resultatet.  Småföretagarna instämmer helt i att krafttag behövs för att ge svenska företagare ”ett företagsklimat i världsklass”.

Redan i Förvaltningslagens § 4 anges myndigheters serviceansvar, och den borde vara en ledstjärna för alla Sveriges tjänstemän. Småföretagarna menar att alla de kompetenta tjänstemän som finns inom Skatteverket, Bolagsverket, Försäkringskassan o.s.v. skulle koncentrera sina relationer till småföretagare på service i stället för kontroll. En helt över­väldigande majoritet av Sveriges småföretagare vill göra både rätt och rätt för sig, men de behöver hjälp med regeltolkningar. I En nyligen publicerad rapport från PWC (Småföretagens vardag, 2012) visar att mer än var fjärde småföretagare arbetar så mycket att de inte hinner sköta sin hälsa. Tidsåtgången för att hålla ordning och reda på företagets siffror går ut över den personliga ekonomihanteringen.

Småföretagarna vill att aktiva småföretagare får ett direkt inflytande över hur myndigheters tjänstemän kan hjälp till i småföretagarens vardag.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen