Debattartikel; Small Business Act (SBA). Princip 5.

I december år 2008 fattade EU:s medlemsländer genom det Europeiska rådet beslut om att anta ”Small Business Act for Europe”.  Den gemensamma ambitionen för alla medlemsländer skall vara att skapa ett gynnsamt företagsklimat i Europa med tonvikt på förhållanden för små och medelstora företag. ”Tänk småskaligt först” skall vara utgångspunkten i den politiska verksamheten i dessa frågor.

SBA består av 10 principer som skall vägleda den politiska utvecklingen på såväl EU-nivå som på nationell nivå.

Princip 5 handlar om offentlig upphandling och statligt stöd, vilket kan sammanfattas så här:

”EU och medlemsstaterna bör anpassa offentliga politiska instrument till de små och medelstora företagens behov. De bör tillämpa koden för bästa praxis som ger vägledning till upphandlande myndigheter om hur dessa kan tillämpa EU:s ramlagstiftning för offentlig upphandling på ett sådant sätt att det blir lättare för små och medelstora företag att delta. För att komma tillrätta med de marknadsmisslyckanden som drabbar små och medelstora företag upprepade gånger under deras livscykel bör de bättre utnyttja de möjligheter som gemen-skapens regler för statligt stöd ger dem att stödja nyetableringar och erbjuda incitament för små och medelstora företag”.

Medlemsländerna uppmanas att inrätta elektroniska portaler för att bredda tillgången till information om möjligheter till offentlig upphandling under EU:s tröskelvärden.

Genom Kammarkollegiet har portalen www.upphandlingsstod.se satts upp. Här finns information om upphandling och EUs upphandlingsdirektiv, tröskelvärden m.m. Det finns alltså information på Internet, men väldigt få småföretagare känner till detta eller har någon praktisk nytta av informationen. För att komma åt vissa databaser där aktuella upphandlingar genomförs kan det dock tillkomma en avgift för leverantörsföretaget. Vad som behövts är ett verkligt och praktiskt användbart stöd för att det ska bli enklare att lämna in anbud till offentlig upphandling. Alltså mindre snack och mer verkstad!

Medlemsstaterna uppmanas att uppmuntra sina upphandlande myndigheter att dela in kontrakten i delavtal där så är lämpligt och synliggöra tillfällena till underleverantörskontrakt.

Av denna form av uppmaning kan inte mycket spåras i den svenska offentliga upphandlingen. Utvecklingen går åt helt motsatt håll genom omfattande inköpssamarbeten mellan olika landsting, kommuner eller statliga myndigheter. Systemet med enorma ramavtal gör det i allmänhet helt omöjligt för småföretag att delta i upphandlingar. I USA finns regler om att viss andel av federala upphandlingar ska undantas för småföretag. Även Frankrike har regler att dela kontrakt i mindre delar, men någon liknande regel verkar inte ens finnas vid den svenska horisonten.

Miljöpartiet i Linköping har under våren 2012 motionerat för ett bättre lokalt företagande genom att peka på de kommunala upphandlingarnas möjlighet att använda lokala leverantörer. Detta skulle inte bara stimulera det lokala företagandet, utan också vara till nytta för miljön. Genom att ”släppa in” lokalt producerad mat skulle säkert kvalitet på maten till skolbarn och åldringar förbättras.

Upphandlingar skulle kunna delas upp och kommunen skulle kunna underlätta för små leverantörer genom att använda en gemensam distributionscentral. (Vi utgår från att denna distributionscentral ska drivas av någon lokal företagare och inte kommunalanställda.)

Medlemsländerna uppmanas påminna sina upphandlande myndigheter om deras skyldighet att undvika orimliga kvalificeringskrav och finansiella krav.

Den svenska regeringen har uppdragit åt Kammarkollegiet att utveckla och förvalta upphandlingsstödet så att denna typ av orimliga krav undviks. De faktiska åtgärder som genomförts inom området lyser med sin frånvaro och utvecklingen är snarast att alltfler ”orimliga” krav ställs. För att inte utestänga mindre leverantörer måste kraven stå i proportion till vad som ska upphandlas. Alltför ofta förekommer krav på mycket hög balansomslutning eller omfattande kvalitetssäkringsprogram för små upphandlingar. Det skulle behövas något opartiskt organ (men ingen domstol) för att kunna ”städa” förfrågningsunderlag från onödiga krav av byråkratisk natur.

Medlemsländerna uppmanas att uppmuntra till konstruktiv dialog och ömsesidig förståelse mellan små och medelstora företag och stora uppköpare genom information, utbildning, över-vakning, utbyte av goda exempel m.m.

Regeringen har tillsatt en upphandlingsutredning för att främjas denna typ av dialog. Genom webbaserat arbete kompletterat med planerade möten, hearingar, workshoppar och studieresor tror man sig uppnå dialog. Vilka småföretagare av kött och blod tror man kommer att delta i dessa arrangemang? För dialog behövs parter som har möjlighet och tid till utbyte av idéer och förslag. Utvecklingen går tyvärr inte emot att stora inköpare samtalar med småföretagare, utan snarare dikterar villkor för företagare. Här fordras nog tydligare krav på att de offentliga upphandlarna ”måste” redovisa vilka småföretagare de fört dialog med inför sina upphandlingar.

Medlemsstaterna uppmanas att ändra inriktning på sin politik för statligt stöd så att de små och medelstora företagens behov beaktas i högre grad, bl.a. så att mer målinriktade åtgärder utformas.

Enligt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser så har Sverige använt sig av merparten av de av EU tillåtna stöden för SMF. Man konstaterar dock att det inte är möjligt att fastslå om stöden faktiskt möter företagens behov, men att portalen www.verksamt.se borde underlätta för företagen att hitta och söka de stöd som finns. Verkligheten är att långsam hantering och krav som är svåra att svara upp till innebär att småföretagare inte ens söker de stöd de är berättigade till. Det finns en hel del att göra för att även statsstöd ska vara tillgängliga för småföretagare i praktiken.

Sammantaget bedömer Småföretagarna att Sveriges implementering av SBA vad gäller Princip 5 inte kan godkännas. Mot bakgrund av medvetenheten om att småföretagandet är oerhört väsentligt för landets ekonomi och utveckling menar vi att uppmaningen att tänka småskaligt inte trängt igenom tillräckligt i lagstiftning och åtgärder för främjande av små-företagande, i synnerhet inte när det gäller den offentliga upphandlingen.
Alla undersökningar av offentlig upphandling i Sverige visar på felaktiga trender. Det lämnas in färre anbud till offentliga upphandlingar, men framför allt minskar antalet anbud från småföretag. 56 % av småföretag som deltagit i offentlig upphandling uppger att det blivit krångligare under den senaste 3-årsperioden.

Mindre än 30 % av svenska småföretag deltar i offentlig upphandling, vilket innebär en tydlig underrepresentation jämfört med resten av EU. I t.ex. Tyskland och Irland är däremot små-företag överrepresenterade vid offentlig upphandling. Denna utveckling inte bara miss¬gynnar småföretagares möjlighet att utvecklas utan innebär även att de offentligt inköpta varorna och tjänsterna inte blir tillräckligt bra och prisvärda.

Inte ens den teoretiska genomgången som Tillväxtanalys genomfört (Rapport 2011:13) visar att Sverige kommit särskilt långt med implementeringen av princip 5. Finansdepartementet har försökt med sitt ”Nationella upphandlingsstöd” och Näringsdepartementet har försökt via Konkurrensverket. I inget av fallen har man utgått från vad SBA anger, d.v.s. att utgå från de små företagens villkor. Hade man låtit småföretagare medverka hade resultaten antagligen blivit bättre än vad statsbyråkrater kan förmå.

Småföretagarna instämmer helt med Tillväxtanalys i att krafttag behövs för att använda offentlig upphandling så att det kan bidra till att ge svenska företagare ”ett företagsklimat i världsklass”.

 

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson
Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl; 042 – 34 28 50

—————————————————————————————————Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top