Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Det är dags att globalisera Sverige!

Sveriges företag har betydligt fler begränsningar än vad som förekommer bland våra konkurrenter. Vi har regelverk och byråkrater som lägger sig i alltför mycket av vad företagare själva måste få bestämma. En av dessa gäller lagkrav på revisorer.

Att bekosta revisorer i sitt aktiebolag har sin grund i att ägarna ska kunna få en pålitlig granskning av hur styrelse och VD bedriver verksamheten. Är det många delägare ser många ett värde i detta, men om styrelse, vd och ägare är samma person upplevs det ofta som mycket märkligt. Det skapar t.o.m. en rent löjlig situation att man ska granska sig själv via en byråkrat (läs revisor).

EU har genom direktiv 78/660/EEC och 83/349/EEC definierat gränsvärden för företag som är större, av allmänt intresse eller börsnoterade. För många länder i Europa har dessa gränser även utgjort grund för när revisor ska krävas och inte ägarna själva ska få avgöra detta.

Från och med 1 november 2010 infördes en liten lättnad för mindre aktiebolag avseende kravet på revisor i Sverige. Aktiebolaget ska varaktigt uppfylla minst 2 av de 3 kriterierna:

Som framgår av sammanställningen nedan har våra konkurrenter andra gränser, och därmed större möjlighet att få bestämma själva. Svenska företagare får anses lika kompetenta att avgöra behovet av revisor som i dessa närliggande länder.

Omsättning (€) Tillgångar (€) Anställda
Sverige

Tyskland

England

Frankrike

Italien

     300 000

 12 000 000

 13 100 000

   3 100 000

   8 800 000

     150 000

   6 000 000

   6 500 000

   1 550 000

   4 400 000

     3

    50

    50

    50

    50

Österrike
Danmark
10 000 000
  9 700 000
  5 000 000
  4 800 000
   50
   50
Norge      625 000   2 500 000    10
Finland      200 000      100 000      3
Angivna värden avser 2016.

Revision kan i många fall vara en riktig och nödvändig process för ett företag. Vad som är avgörande är dock de individuella företagens struktur och behov, och detta måste avgöras på frivillig basis. Det finns inte något gemensamt behov som medför att man via lagstiftning kan styra vilka företag som ska ha revision och vilka som kan avstå. Den internationella trenden av avreglering inom flera områden bör därför även på detta område innebära att revision ska vara ett frivilligt val.

Vi föreslår därför att de nuvarande gränsvärdena för lagstadgad revision höjs till EU-nivåer. Alla företag som understiger gränsvärdena för större företag enligt ÅRL 1 kap 3 § bör undantas från lagstadgad revisionsplikt. Detta innebär alla företag som inte under 2 år överstiger mer än ett av följande gränsvärden:

  • 80 mkr i omsättning
  • 40 mkr i balansomslutning
  • 50 anställda

Leif Svensson
förbundsordförande
Småföretagarnas riksförbund

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen