REGELGILJOTINEN

Under kommande 8 veckor kommer Småföretagarnas Riksförbund presentera varje vecka regelförenklingar
som medskick till den nya regeringen för att kunna förenkla den administrativa eller byråkratiska bördan för Sveriges alla småföretagare. 

Vi presenterar samtliga förslag nedan under det Småföretagarnas Riksförbund har valt att kalla “regelgiljotinen”.

REGELGILJOTINEN - 8 konkreta förslag för att kunna underlätta för landets småföretagare

Avskaffa skatt på egenkonsumerad förnybar el

Ta bort effektgränserna i Lag (1994:1776) om skatt på energi, 11 kap. 2 och 10§§ samt lägg till 5§ punkt 1 med undantag för sådana egenanvändare av förnybar energi som avses i artikel 21 i direktivet (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor Sverige står inför

Läs mer »
REGELGILJOTINEN - 8 konkreta förslag för att kunna underlätta för landets småföretagare

Förenklad revisionsplikt

Ersätt nuvarande gränser för revisionsplikt i Aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap 1 § med ”enligt högsta gräns enligt EU”. I Sverige har aktiebolag redan vid en ringa storlek en skyldighet att betala för revisor. Revisorns viktigaste uppgift är att för ägarnas skull granska så att redovisningen är riktig, men detta blir ju märkligt om du är

Läs mer »
REGELGILJOTINEN - 8 konkreta förslag för att kunna underlätta för landets småföretagare

Ta bort trösklar för återbetalning av elskatt

Ta bort 11 kap 12 § i Lag (1994:1776) om skatt på energi och använd rätt skattesats från början. Elskatten för år 2022 är i normalfallet 36 öre/kWh. Det finns en massa undantag, vilket främst ska gynna stora företag, och gärna multinationella datorhallar. 36 öre/kWh kan synas lite, men för många tillverkande mindre företag blir

Läs mer »
REGELGILJOTINEN - 8 konkreta förslag för att kunna underlätta för landets småföretagare

Förbättra effektiviteten i den arbetskraftövervakning som hanteras genom personalliggare

Ta bort personalliggare (som finns på 33 ställen) ur Skatteförfarande­lagen (2011:1244) Kraven på personalliggare utgör en kostsam och ineffektiv reglering. Skötsamma företag drabbas av omfattande kontrollavgifter för små oavsiktliga fel, trots att det inte finns någon som helst misstanke om skattefusk. Kontrollavgifterna kan även leda till att företagens serveringstillstånd ifrågasätts, vilket är förödande för företagen.

Läs mer »
REGELGILJOTINEN - 8 konkreta förslag för att kunna underlätta för landets småföretagare

Flexiblare tillämpning av sanktionsavgifter för kör- och vilotider

Inför Rättviksmodellen för efterlevnaden av kör- och vilotider. Reglering av kör- och vilotider grundar sig bl.a. på Förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet, tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 om färdskrivare vid vägtransporter, regeringens Förordning (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare,

Läs mer »
REGELGILJOTINEN - 8 konkreta förslag för att kunna underlätta för landets småföretagare

Ta bort 55-årsgränsen

Ta bort bisatsen ”om han eller hon inte har fyllt 55 år vid anmälan till Försäkringskassan om ändrad karenstid” ur Socialförsäkringsbalken (2010:110) 27 kap 31 § Den som bedriver enskild firma får bestämma vilken karenstid man vill ha i sin sjukförsäkring. Vid kortare karenstid så betalar man högre egenavgift. Fast när man fyllt 55 år

Läs mer »
REGELGILJOTINEN - 8 konkreta förslag för att kunna underlätta för landets småföretagare

Tillåt gårdsförsäljning av alkoholdrycker

Ändra Alkohollagens (2010:1622) 5 kap 2 § till: Endast detaljhandelsbolaget får bedriva annan detaljhandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker och med alkoholdrycksliknande preparat än gårdsförsäljning. En viktig del i turismens och besöksnäringens utveckling är att kunna erbjuda upplevelser av olika slag – och inte minst nya upplevelser. I andra länder i Europa

Läs mer »
REGELGILJOTINEN - 8 konkreta förslag för att kunna underlätta för landets småföretagare

Avskaffa danstillstånd

Ta bort ”danstillställningar” från Ordningslagen (1993:1617) 2 kap. 3 Enligt Ordningslagen behövs det tillstånd för anordna en danstillställning, vad det nu kan vara. Om man bryter mot den bestämmelsen kan det leda till böter eller sex månader fängelse. Det kan räcka med att människor rör sig i takt med musik för att det ska räknas

Läs mer »

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen