Betänkandet SOU 2010:44

Sammanfattning

Betänkandet är mycket omfattande och går på djupet i många av de detaljerade juridiska frågorna. Vi kan därför i detta sammanhang endast uttala oss om de frågor som direkt berör oss som företagare.

 

Vi inom Småföretagarnas Riksförbund vill därför varna för regeringens förslag eftersom det i allra högsta grad kan komma att drabba oss småföretagare.

 

Vi motsätter oss förslaget på följande grunder. Vi vill inte ha någon ändring i enlighet med förslaget till dess regeringen säkerställt kompetensen i förvaltningsrätterna i form av skatterättsliga specialavdelningar. Först när man genomfört en sådan förändring kan vi tänka oss någon form av spärr för överprövningar i andra instans.

 

Bakgrunden är den att ett flertal näringslivsorganisationer och skatteverket för några år sedan vände sig till regeringen med en begäran om snabba åtgärder för att uppnå en ökad specialisering i skattemål i förvaltningsdomstolarna. Istället för att återkoma med ett förslag på sådana åtgärder har regeringen nu tänkt sig att det i skattemål ska införas spärrar till en andra domstolsprövning så kallat prövningstillstånd.

 

Målutredningens förslag går ut på att det ska införas prövningstillstånd i skattemål i kammarrätt. Till stöd för sitt förslag åberopar målutredningen Domstolsverkets rapport 2002:4 som enligt utredningen visar ett positivt resultat vad gäller utvärderingen av de måltyper i kammarrätten där prövningstillstånd införts.

 

Detta är en utomordentligt viktig sak för oss småföretagare eftersom skattefrågor är en röd tråd genom allt företagande. Skatteprocesser är också långdragna och kostar mycket pengar. I detta sammanhang kan nämnas att det i dagsläget är nästan omöjligt att få något väsentligt ekonomiskt stöd för skatteprocesser i form av rättshjälp eller rättsskydd. Inte sällan är det också så att en del företag hinner gå i konkurs innan ett skattemål slutligt avgjorts. Detta kan ju vara förödande i synnerhet om företagaren vinner målet.

Om regeringen verkligen vill ha ett framtidsinriktat och positivt småföretagande i Sverige är förslaget helt kontraproduktivt.


Nya åtgärder som bör beaktas

Våra erfarenheter är att den ändring som genomförts med prövningstillstånd i hovrätterna utsatts för ganska allvarlig kritik och att det därför är för tidigt att genomföra en liknande reform i förvaltningsrätten.  Granskningsdispens innebär i korthet att ett mål ska tas upp till prövning om det av domen inte går att bedöma om den är riktig eller inte. De utvärderingar som målutredningen åberopar är enligt vår mening inte tillförlitliga eftersom statistiken om ändringfrekvenser inte ger ett tillräckligt underlag för att bedöma om effektivitetsvinster verkligen uppkommit.

 

Enligt praktiserande juristers allmänna uppfattning hinner man idag knappt med att bevaka nyhetsflödet inom det egna specialområdet. Hur ska då domarna i förvaltningsrätterna kunna göra det. Skatteområdet är mycket omfattande och alltmer komplicerat och kräver en utomordentlig sakkunskap och erfarenhet.

Vi vill inte ha någon ändring i enlighet med förslaget till dess regeringen säkerställt kompetensen i förvaltningsrätterna i form av skatterättsliga specialavdelningar. Först när man genomfört en sådan förändring kan vi tänka oss någon form av spärr för överprövningar i andra instans.

 

Ett annat alternativ vore att återinföra en skattedomstol av den typ som den Mellan-kommunala skatterätten var.
I detta ärende har förbundsordföranden Leif Svensson beslutat och förbundsjuristen, advokat Wiggo Lindgren föredragande.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Leif Svensson

Förbundsordförande

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen