Betänkandet SOU 2012:11. Utredningen om snabbare betalningar

Sammanfattning

Betänkandet är mycket omfattande och går på djupet i många av de detaljerade juridiska frågorna. Förbundet kan därför i detta sammanhang endast uttala sig om de frågor som direkt berör våra medlemmar som småföretagare.

Vi inom Småföretagarnas Riksförbund uppskattar att man vill värna om små och medelstora företags möjligheter att få betalt i tid för levererade varor och utförda tjänster. Den nuvarande svenska lagstiftningen uppfyller i och för sig dessa krav men direktivet är ägnat åt att ytterligare förbättra företagens likviditet och lönsamhet.

Långa betalningstider försämrar verkligen företagens likviditet och lönsamhet. Detta kan i förlängningen också få negativa effekter för samhällsekonomin. Förbundets medlemmar drabbas alltför ofta av s.k. dåliga eller sena betalare, vilket medför att både kraft och tid helt i onödan måste ägnas åt indrivning av fordringar. Många medlemmar är inte heller insatta i hur detta går till.

Betalningsperioden om längst 60 dagar är för en småföretagare alltför lång eftersom en betalning av en faktura om möjligt helst bör ske inom 30 dagar. Det är ändå bra att alla fakturor måste betalas inom 60 dagar då längre betalningsperioder förekommer till stor nackdel för många mindre företag.

Den svenska rättens regler om dröjsmålsränta fungerar bra. Förslaget innehåller en bestämmelse som anger att ett avtalsvillkor som innebär att gäldenären inte är skyldig att betala dröjsmålsränta, ska vara utan verkan mot borgenären. Detta förslag är bra.

När det gäller indrivningskostnader har förbundet inga särskilda synpunkter annat än att det är tillfredsställande att ersättningsbeloppen för indrivningsåtgärder  nu justeras uppåt mot bakgrund av nuvarande inflation.

Tanken med en Informationsportal, som ska inriktas på små och medelstora företag, är kanske inte så dum. Genom denna portal kan kommersiella aktörer få en bättre kännedom och kunskap om handelskrediter och kredithantering. Ett sätt att åstadkomma snabbare  betalningar.

I  övrigt har förbundet inga synpunkter på förslaget.

I detta ärende har förbundsordföranden Leif Svensson beslutat och förbundsjuristen, advokat Wiggo Lindgren varit föredragande.
Klicka här för att ladda ner SOU 2012:11

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen