Promemorian Preskription av betalningsansvar för styrelseledamöter m. fl.

Ds 2011:45 Promemorian Preskription av betalningsansvar för styrelseledamöter m. fl.

Sammanfattning

Småföretagarnas Riksförbund har endast några få år på nacken men har ändå redan nu över 20 000 medlemmar. Förbundets verksamhet är att driva frågor som rör företagandets villkor när det gäller lagar och författningar. Förbundet växer hela tiden och det är inte uteslutet att man har över 25 000 småföretagare som medlemmar vid årets slut. Merparten av dem är soloföretagare och de är jämnt fördelade över landet.

Även om förbundet i detta fall inte finns med på regeringens sändlista över remissinstanser, är den aktuella frågan av så stor betydelse för våra medlemmar,  att förbundet i alla fall vill göra sin röst hörd. Förbundet har tidigare anmält sitt intresse till Justitiedepartementet att få bli remissinstans i frågor liknande den nu aktuella. Förbundet har också lämnat några remissvar tidigare.

Småföretagarna har medlemmar som blivit utsatta för denna typ av oetisk skuldindrivning. Den typ av verksamhet som förslaget till lagstiftning är avsedd att stoppa. I det aktuella fallet har medlemmen blivit utsatt för indrivning och stämning mer än 7 år efter det att konkursens avslutats.  Medlemmens hela ekonomi är på grund av detta helt äventyrad av att kravföretagets talan kan ogillas.

Förbundet tillstyrker förslaget till ändring i Aktiebolagslagen. Måhända borde preskriptionstiden kunna sättas till ännu kortare tid t. ex fyra år. Detta utan att borgenärernas intresse skadas. Redan vid tidpunkten för en eventuell bevakning i konkursen brukar en borgenär normalt kunna överblicka vilka åtgärder som bör vidtas mot konkursboets ledning och styrelse.

Det är av största intresse för alla småföretagare som hamnat i en konkurs att så snabbt som möjligt få tillfälle att börja om på nytt. Att lämna det tidigare ekonomiska haveriet bakom sig. En konkurs beror inte sällan på omständigheter  som ligger utanför företagarens rådighet. I sådana fall är det orimligt att en konkurs eller ett personligt styrelseansvar ska hänga över honom i mer än fyra eller fem år.

Nya åtgärder som bör beaktas

Förbundet arbetar för ett sunt och positivt företagsklimat i Sverige. Enligt mottot ”Småföretagande i världsklass ”. Inom ramen för detta finns inget utrymme för oetiska eller kriminella affärsmetoder. Om man nu inte lagstiftar om en kortare preskriptionstid i enlighet med förslaget, finns det stor risk för att de oetiska aktörerna bidrar med ytterliga argument till varför man inte bör starta nya företag. Eller medverka i bolagsstyrelser i bolag som är underkapitaliserade. Exemplen avskräcker!

Förbundet vill samtidigt väcka frågan om varför regeringen och lagstiftaren inte kan gå snabbare fram när det gäller att stoppa oetiska affärsmetoder i näringslivet. Man borde i detta fall kunna göra en jämförelse med ”bluffakturorna”.

I båda de nu föreliggande fallen borde man kunna förordna om provisoriska bestämmelser  – till skydd för marknadens aktörer – i avbidan på mer omfattande utredningar om en kommande större lagändrings konsekvenser för hela det aktuella regelsystemet.

I detta ärende har förbundsordföranden Leif Svensson beslutat och förbundsjuristen, advokat Wiggo Lindgren föredragande.

 

Med vänlig hälsning

 

Leif Svensson

Förbundsordförande

 

leif.svensson@smaforetagarna.eu

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top