Yttrande över Arbetsmarknadsdepartementets promemoria Ds 2012:25 angående Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat

Småföretagarnas riksförbund, nedan benämnt Småföretagarna, har genom remiss beretts tillfälla att yttra sig över rubricerade promemoria och vill anföra följande.

Sammanfattning

2-4 §§ LAS och 46 § MBL

Småföretagarnas har inget att anföra beträffande de föreslagna ändringarna i 2-4 §§LAS eller i 46 § MBL.

6 g § LAS

Förbundet tillstyrker den föreslagna ändringen av 6 g § LAS. Enligt Småföretagarnas uppfattning torde bestämmelsen medföra praktiska fördelar för såväl arbetsgivare som anställda med tidsbegränsad anställning genom att den framtida planeringen underlättas av att den sammanlagda anställningstiden dokumenteras.

5 a § LAS

Småföretagarna avstyrker införandet av den föreslagna bestämmelsen i 5 a § LAS.

Småföretagarna delar inte den uppfattning som kommit till uttryck i promemorians avsnitt 7 Konsekvensbeskrivning, nämligen att införandet av 5 a § LAS inte skulle få några särskilda konsekvenser för små företag.

Vikariat som anställningsform används i små företag främst i situationer när arbetsgivaren inte har något egentligt behov av att öka arbetskraften/antalet anställda. Vikariatsanställning är i första hand till för att bibehålla arbetskraft när medarbetare av en eller annan orsak är frånvarande, t.ex. vid tjänstledighet och sjukdom. Redan den nuvarande lagstiftningen i 5 § LAS innebärande att vikariat konverteras till tillsvidareanställning om den sammanlagda anställningstiden som vikarie överstiger två år under en femårsperiod är synnerligen olämplig för små företag och även anställda vikarier. Det beror bland annat på att bestämmelsen, när den tillämpas, skapar en övertalighet helt i onödan.

 
Den frånvarande är ju fortfarande anställd och kan förutsättas återkomma. För vikarien vars anställning blivit en tillsvidareanställning ökar inte anställningstryggheten, snarare tvärtom, eftersom en tillsvidareanställning kan sägas upp med stöd av saklig grund t.ex. arbetsbrist. Bestämmelsen i 5 § LAS medför inte sällan att arbetsgivare med få anställda väljer att avsluta vikariat före tvåårsgränsen för att i stället anställa en annan vikarie i syfte att inte få fler tillsvidareanställda än som behövs i verksamheten. Småföretagarna anser att ett införande av 5 a § LAS, i vart fall med föreslagen lydelse som omfattar vikariat, inte medför ökad anställningstrygghet för anställda med vikariatsanställning. Tvärtom torde småföretagare i högre grad än för närvarande överväga att avstå från att erbjuda en tidigare tidsbegränsat anställd en ny vikariatsanställning när behov uppstår om risken för att anställningen konverterar till tillsvidareanställning ökar.

 
Småföretagarnas uppfattning är således att vikariatsanställningar i små företag överhuvudtaget inte ska omfattas av 5 a § LAS (eller konverteringsregeln i 5 § LAS).

Beträffande allmän visstidsanställning gör Småföretagarna en något annorlunda bedömning. Den anställningsformen används normalt när arbetsgivaren har ett längre eller kortare behov av att öka arbetskraften/antalet anställda. Den nuvarande bestämmelsen i 5 § LAS, som innebär att visstidsanställningen konvertertas till en tillsvidareanställning om arbetstagarens sammanlagda anställningstid på allmän visstidsanställning varat mer än två år under en femårsperiod, kan sägas vara rimlig eftersom anställningstidens omfattning under denna begränsade period talar för att det ökade arbetskraftsbehovet är tämligen permanent. Om lagstiftaren går på Småföretagarnas linje beträffande vikariat enligt vad som anförts ovan, saknas det emellertid någon rimlig praktisk möjlighet för arbetsgivare att ”missbruka” enbart provanställning, allmän visstidsanställning och säsongsanställning på det sätt som befaras i promemorian varför något behov av en lagbestämmelse med det föreslagna innehållet inte föreligger.

Sammanfattningsvis anser Småföretagarna att införandet av 5 a § LAS skulle skapa ytterligare krångligheter i första hand för små företag och i synnerhet vid anställning av vikarier. Dessutom ökar inte anställningstryggheten i någon nämnvärd grad. Bestämmelsen är snarare ägnad att motverka dels småföretagarens incitament att anställa och dels arbetstagarens möjlighet att hos en och samma arbetsgivare få upprepade vikariat eller allmän visstidsanställning när behov föreligger.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top