Så fungerar framtidsfullmakt

I juli förra året trädde en ny lag i kraft, lagen om framtids­fullmakter. Genom denna lag kan du nu på förhand utse en person som tar hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du i fram­tiden förlorar din beslutsför­måga, till exempel på grund av ålder eller sjukdom.

En framtidsfullmakt börjar gälla när du själv inte längre förmår att fatta nödvändiga beslut av personlig eller ekonomisk karak­tär. Tanken med fullmakten är att den ska vara ett alternativ till att utse en god man eller förvaltare. Fullmakten ger den enskilde på så sätt en större integritet och självbe­stämmanderätt i sina egna ekonomiska och personliga angelägenheter. För den enskilde ger den även möjlighet att planera inför en i övrigt oförutsägbar framtid.

För att få upprätta en framtidsfullmakt måste du ha fyllt 18 år och ha beslutsför­måga, det vill säga en förmåga att ta hand om dina angelägenheter. Fullmakten måste vara skriftlig och bevittnas. Vittnena ska ha kännedom om att själva handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta detta med sina underskrifter. Den som du väljer som fullmaktstagare får inte agera vittne och i övrigt gäller samma regler för vittnen som vid testamente.

Framtidsfullmakten träder i kraft när en person på grund av sjukdom, skada, psykisk störning eller liknande förhållande är ur stånd att ta hand om de angelägen­heter som fullmakten omfattar. Det ska framgå tydligt vad fullmakten avser, dels för att fullmaktshavaren ska veta ramen för sitt uppdrag, men också för fullmaktens användbarhet gentemot tredje man såsom banker och myndigheter. Fullmakten får dock inte omfatta åtgärder inom hälso- och sjukvård eller tandvård eller vissa frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente eller liknande frågor av personlig karaktär.

Det är fullmaktshavaren som gör be­dömningen om framtidsfullmakten har trätt i kraft. Man kan dock villkora att ikraftträdandet av fullmakten ska prövas av domstol. Även fullmaktshavaren kan få till stånd en sådan prövning när det behövs för att uppdraget ska kunna fullgöras på för­utsatt sätt. Fullmaktshavaren ska, när han eller hon gjort bedömningen att fullmakten trätt i kraft, snarast underrätta fullmakts­givaren och fullmaktsgivarens make eller sambo och närmaste släktingar. Fullmakts­havaren har rätt att utföra de uppgifter som omfattas av fullmakten och har härutöver alltid en lojalitets- och samrådsplikt. Detta innebär att fullmaktshavaren alltid ska se till dina intressen och är skyldig att agera därefter. Är det möjligt, ska fullmaktshava­ren även samråda med dig i viktiga frågor.

Du bestämmer vem som ska vara full­maktshavare. En fullmaktshavare kan vara en familjemedlem, släkting, nära vän eller annan av dig utsedd person. Du kan utse en eller flera fullmaktshavare som tillsammans eller var för sig ska utföra uppdraget. I de fall då det finns en fullmaktshavare kan det vara bra att även utse en reserv för det fall den första fullmaktshavaren är för­hindrad att utföra sitt uppdrag. Det är även möjligt att utse en granskare som har rätt att begära redovisning av uppdraget. Även överförmyndaren har sådan rätt och kan agera om fullmaktshavaren missbrukar sitt uppdrag. Framtidsfullmakten upphör att gälla vid en återkallelse av fullmaktsgivaren, eller av granskaren om sådan är utsedd och granskaren har getts den befogenheten i fullmakten. Framtidsfullmakten upphör även för det fall fullmaktsgivaren får god man eller förvaltare utsedd.

Det är viktigt att man noga tänker igenom hur man vill ha det för det fall man inte längre förmår att fatta nödvändiga beslut och vem man vill ska hjälpa till när detta inträffar. En framtidsfullmakt ger dig möjligheten att behålla kontrollen och på förhand bestämma och utse en person som ska hjälpa dig när du inte längre förmår. Kontakta oss på Nordbro så hjälper vi dig att upprätta din framtidsfullmakt.

Linn Tennman,
Jurist, Nordbro AB

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen