Svar från: Pernilla Tollin

Hej!

Tack för era skrivelser och beklagar att svaret kommer sent.

Kommer här att besvara båda de brev ni sänt till riksdagsledamöterna, det ena gällde arbetsgivarens sjuklöneansvar (ställt till Gunnar Axén 4/2), det andra  huruvida skattepliktiga förmåner ska räknas in i SGI (10/3)

Frågan om arbetsgivarens sjuklöneansvar:

Ni skriver att det inte blivit särskilt mycket enklare att driva företag i Sverige.

Regelförenklingsarbetet är ett pågående arbete. Arbetet omfattar alla departement och ett stort antal myndigheter. Vi har en bit innan vi når målet. Det innebär inte att vi varit sysslolösa. Den största minskningen i procent av företagens administrativa kostnader under perioden 2006-2010 har skett på jordbruksområdet (- 41,7 procent), följt av energiområdet (- 39,8 procent) och livsmedelsområdet (-36,5 procent). Den största minskningen i reella tal finner för livsmedelsområdet med drygt 3 miljarder kronor och därefter associationsrättsområdet med en minskning på drygt 2,5 miljarder kronor.

Regeringen vill ta nästa steg genom att under perioden 2011-2014 bredda, utveckla och fördjupa arbetet för att förenkla företagens vardag ytterligare. Ett nytt förenklingsprogram håller på att utarbetas som kommer att fokusera bl.a. på regelförenkling lokalt och regionalt för större avtryck i företagens vardag

Vi vill utveckla verktyg för att på ett tydligare sätt avläsa den upplevda vardagen för företagen och följa utvecklingen av en märkbar förändring i denna vardag. Vi ska också utveckla verktyg för att kontinuerligt följa upp att regler, processer och förfaranden inom den offentliga förvaltningen utformas så att de är bättre anpassade till företagens villkor och verklighet.

Nu till de övriga frågorna i brevet:

– Senast sjuk försäkringen var underfinansierad var perioden 1999–2002 vilket framgår av Försäkringskassans budgetunderlag för 2011.

– Anledningen till att 258 miljarder fördes över från pensionssystemet till statsbudgeten år 2003 var att förtidspensionerna lyftes över från pensionssystemet till sjukförsäkringen.

– I ett par nyligen genomförda internationella jämförelser av sjukförsäkringen beskrivs situationen för arbetsgivare i Sverige som gynnsam. Finanspolitiska rådet skriver i en rapport från 2010 (rapport 2010/5) att ”Till skillnad från många andra länder har den nuvarande regeringen valt att inte lägga något större kostnadsansvar på arbetsgivaren. Snarare har regeringen gjort tvärtom genom att avskaffa medfinansieringen. Sjuklöneperioden på två veckor är kort i ett internationellt perspektiv”. Långtidsutredningen skriver i sin rapport 2011 att ”Medan arbetsgivare i exempelvis Nederländerna möter en betydande finansiell risk om deras anställda är (långvarigt) frånvarande från sina arbeten, står staten för den största delen av risken i Sverige. Skillnaderna visar sig bland annat i längden på den tidsperiod som den sjukes arbetsgivare betalar sjuklönen. I Sverige är denna tidsperiod 14 dagar, medan motsvarande tidsperiod i Nederländerna är två år”…”Speciellt skulle Sverige kunna överväga att förlänga den tidsperiod som arbetsgivaren ansvarar för sjuklönen.

Eftersom Alliansregeringen strävar efter ett företagarvänligt klimat har vi dock inte för avsikt att lägga någon ytterligare börda på arbetsgivarna utan är stolta över de förbättringar vi genomfört för arbetsgivarna.

Slutligen frågan om skattepliktiga förmåner i SGI:n:

Skattepliktiga förmåner som grund för sjukpenning togs bort 1 januari 1997. I den utredning som lagförslaget i huvudsak baseras på (SOU 1995:149) framgår att detta främst gjordes av besparingsskäl. Man kan alltid diskutera rimligheten i denna regel men det är inte aktuellt att genomföra några förändringar SGI:n i nuläget. Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har i uppdrag att se över hela regelverket för SGI och vi inväntar därför utredningens förslag.

Det går bra att kontakta mig om ni har fler frågor.

Trevlig helg!

Pernilla Tollin

Politisk handläggare
Socialförsäkringsutskottet

Nya moderaterna
Riksdagskansliet
08-786 53 61
070-830 72 09

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen