Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Småföretagarnas Riksförbund håller telefonväkteri inför valet

Känner du att politiken inte lyssnar? Att småföretagarfrågor inte alls diskuteras?

Nu lanserar vi ett Ring P1 för småföretagare i form av ett telefonväkteri.

Politiken måste förstå att det är vi som är jobbskapare, det är oss de möter när de letar hantverkare, den där lilla trevliga butiken, caféet, jordbrukaren och så mycket mer! Bränsle- och energipriser påverkar oss småföretagare i allra högsta grad. För oss är det viktigt att man ska kunna vara småföretagare i hela landet.

Torsdag 1 september kl 15.30-19.30 samt fredag kl 9-12 lyssnar vi på dig! Ring 010-70 99 599

Småföretagarnas Riksförbund ger dig en starkare röst! Vi tar med dina frågor och driver framåt i vårt påverkansarbete.

De tio viktigaste frågorna vi driver är:

1. Skrota nuvarande 3:12-regler – KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER
2. Normalisera arbetsgivaravgiften gentemot omvärlden – KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER
3. Kommunala tillsynsavgifter ska tas ut endast när faktisk tillsyn sker – KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER
4. Brott mot företag/företagare – KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER
5. Lagen om offentlig upphandling måste anpassas till småföretagens villkor – KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER
6. Minska regelbördan – KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER
7. Sociala förutsättningar – KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER
8. Modernisera LAS – KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER
9. Inför ett företagarvänligt lärlingssystem – KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER
10. Kommuner ska säkerställa god service, inte driva företag – KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

1. Skrota nuvarande 3:12-regler 

De så kallade 3:12-reglerna är diskriminerande för de mindre företagen. Om det nu finns ett politiskt behov av att skilja på reglerna för stora och små företag så borde det vara till fördel för det lilla företaget.

2. Normalisera arbetsgivaravgiften gentemot omvärlden

Nivån på arbetsgivaravgift och egenavgift är en av Sveriges viktigaste företagarfrågor. När arbetsgivaravgiften ursprungligen infördes i Sverige var nivån 3,4 procent att jämföra med dagens 31,42 procent (vilket blir 37,2 procent med avtalade avgifter). Detta innebär att vi numera har en mycket omfattande extraskatt på arbete, något som drabbar både företag och anställda. Dessutom går en del av denna avgift rätt in i statskassan utan koppling till sociala system. Tyvärr är hanteringen av denna skatt sådan att den uppfattas enbart drabba arbetsgivarna vilket således inte är sant. Denna höga beskattning av arbete får inte oväntat till följd att Sverige dras med en hög arbetslöshet. Småföretagarnas Riksförbund anser att arbetsgivaravgiften borde sänkas till minst nivån i jämförbara länder. Förbundet anser vidare att sänkningen borde vara större utanför storstadsområden.

3. Kommunala tillsynsavgifter ska tas ut endast när faktisk tillsyn sker

Tillsyn och tillståndsavgifter kan bli en dyr affär för många företag när de ska etablera sig i kommunerna. Småföretagarnas Riksförbund vill minska dessa avgifter som i princip kan likställas med kommunala bolagsskatter. Även antalet besök kan ibland ifrågasättas. Avgiften ska inte heller komma som en obehaglig överraskning i efterhand.

4. Brott mot företag/företagare

I dagens Sverige framställs ofta företagare som presumtiva brottslingar, men får oftast inte det stöd man borde kunna förvänta sig som brottsoffer när man utsatts för brott. Många småföretagare får dessutom lägga stora kostnader på brottsförebyggande åtgärder för att i så stor utsträckning som möjligt hindra att bli utsatta för stöld, häleri, utpressning, bedrägerier, hot, och IT-relaterad brottslighet.

En väl fungerande rättsstat är en förutsättning för all företagsamhet. Därför måste rättsstaten återupprättas. Brott mot företag måste tas på allvar, oavsett hur litet brottet är. Lagstiftningen måste göras om så att företag ges möjlighet att effektivt skydda sin personal och sin verksamhet. Sverige behöver fler närvarande poliser och polisen måste få den kompetens som behövs för att motverka och klara upp brott mot företag. Polisen måste även ge högre prioritet åt insatser då företag drabbats av brott. Det är först då som Sveriges företagare återfår tron på rättsstaten. Det är först då som vi får trygga företagare som kan fokusera på jobb och tillväxt.

Från politikerhåll talas det om att det är de små företagen som ska stå för tillväxten. Det hävdas att det är dessa som ska skapa de nya jobben. Men frågan är vem som vill bli företagare när varken företagets, företagarens eller den anställdes säkerhet kan garanteras. För att företagen ska kunna arbeta effektivt, ge trygga jobb och bidra till ökad välfärd krävs en fungerade rättsstat. Den enskilde företagaren måste kunna lita på att polisen kommer då han/hon ringer, att försäkringsbolagen är beredda att stå för uppkomna skador och att brotten som de utsätts för klaras upp.

5. Lagen om offentlig upphandling måste anpassas till småföretagens villkor

Den offentliga sektorn i Sverige gör varje år inköp för minst 700 miljarder kronor per år, vilket motsvarar en sjättedel av BNP. Krångliga regler, irrelevanta krav och omfattande administration har sedan länge skrämt bort många mindre företag från den offentliga upphandlingsbranschen. De 2 500 största leverantörerna tar hand om merparten och Sveriges resterande 1,1 miljoner företag får dela på det som är kvar. Trenden mot att allt färre och större företag får delta i offentlig upphandling fortsätter. I praktiken utestängs många redan genom kravet på att det ska finnas kollektivavtal (eller motsvarande).

Småföretagarnas Riksförbund anser småföretagens möjligheter att delta i offentlig upphandling skulle förbättras avsevärt genom:

• Enklare förfrågningsunderlag
• Slopande av orealistiska omsättningskrav

6. Minska regelbördan

Regelkrångel upplevs av många som ett mycket påfrestande inslag i företagandet. De regler som behövs för sunt företagande måste bli så pass enkla att även små företagare kan hålla reda på dem och därmed följa dem. Småföretagarnas Riksförbund har följande förslag:

Förenklad revisionsplikt
• Inget krav på att lämna årsredovisning till Bolagsverket, det ska räcka med inkomstdeklarationen till Skatteverket
• Förenkla krav på jämställdhetsplaner
• Förenkla systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Småföretagarnas Riksförbund är aktiv medlem i Näringslivets Regelnämnd och har deltagit framtagandet av en lista med 104 förslag till regelförenkling

7. Sociala förutsättningar

Trygga företagare är friska företagare – ett socialt skyddsnät lika för alla
Idag omfattas de flesta anställda av flera olika personförsäkringar, men för egenföretagare ser det annorlunda ut. Idag måste företagaren teckna sina egna försäkringar och dessutom betala skatt till det allmänna. Trots detta råder det en stor okunskap i ämnet och här måste den allmänna informationen till nystartade företagare bli både tydligare och bättre. Det är inte ovanligt att företagare som drabbas av sjukdom och arbetslöshet plötsligt inser att det sociala skyddsnätet inte ger den trygghet som förväntats. Småföretagarnas Riksförbund tar sig an informationsuppdraget och vill även erbjuda medlemmar ett trygghetspaket med de mest prisvärda försäkringarna.

Småföretagarnas Riksförbund har varit drivande i frågan beträffande möjligheten för ett företag i uppbyggnadsskedet att tillgodoräkna sig en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) baserad på en likvärdig arbetstagares SGI. Förbundets arbete har resulterat i att regeringen genomfört en sådan förändring för både enskild firma och aktiebolag där uppbyggnadsskedet varar i tre år, helst skulle förbundet se en förlängning av uppbyggnadsskedet till fem år. Småföretagarnas Riksförbund vill även att det ska vara lika karensregler oavsett företagsform så att alla oberoende av hur man försörjer sig har 1 karensdag.

8. Modernisera LAS

En övergripande reformering av Lagen om anställningsskydd (LAS) är nödvändig och nya regler måste utformas så att arbetstagarnas kompetens, erfarenhet och personliga förmåga att utveckla verksamheten väger tyngre vid driftsinskränkningar och omorganisationer än antalet anställningsår. Sverige har idag ett föråldrat och otidsenligt system kring anställningsskydd och kollektivavtal som inte är anpassat till dagens affärsintensiva tillverknings- och tjänsteföretag med behov av en rörlig arbetsmarknad. En förändring av LAS måste ge en ökad rörlighet på arbetsmarknaden, större trygghet för småföretag att anställa samt ge minskad ungdomsarbetslöshet då företagen skulle våga anställa och satsa på de personer som står utanför arbetsmarknaden.

9. Inför ett företagarvänligt lärlingssystem

För att klara framtidens kompetensförsörjning måste yrkesinriktade utbildningar få större utrymme. Det handlar både om rena yrkesutbildningar och ett väl fungerande arbetsplatsförlagt lärlingssystem anpassat efter det moderna näringslivets förutsättningar. Småföretagarnas Riksförbund vill se att ett företagarvänligt lärlingssystem införs i Sverige, i likhet med till exempel Danmark, Tyskland, Österrike och Schweiz.

10. Kommuner ska säkerställa god service, inte driva företag

Det behövs krafttag för rättvis konkurrens. De verksamheter som inte ingår i offentlig sektors kärnuppdrag måste konkurrensutsättas, i första hand i så små delar att även de minsta företagen kan vara med och lämna anbud. Förutsättningarna för privata och offentliga företag är på många sätt olika. Det finns många exempel på hur offentliga medel används för att snedvrida konkurrensen, vilket missgynnar småföretagen på den lokala marknaden. Småföretagarnas Riksförbund har ett uppdrag att lyfta in dessa exempel i politikernas medvetande.

Utöver punkterna ovan:

Bränsle- och energipriser/beskattning

Vi har argumenterat emot den typ av åtgärder som regeringen infört för att bemöta pris- och kostnadsexplosionen, bl a i en debattartikel med rubriken ”Mer valfläsk än hållbara åtgärder”. Förbundet efterlyser åtgärder som:

  • Halvera energiskatten från 36 öre/kWh till 18 öre/kWh.
  • Sänk reduktionsplikten till EU:s minimikrav för inblandning av biobränslen eftersom dessa kan vara upp till 3 ggr dyrare.
  • Sänk därefter beskattningen på diesel så att priserna i Sverige vid pump hamnar ungefär på genomsnittspriset inom EU vilket i dagsläget skulle innebära ett pris runt cirka 18 kr/l.

En annan sak som finns anledning att reagera på är storföretagens rabatter på elskatt, det rör sig om många miljarder årligen medan småföretagen får betala dessa skatter. Enbart denna rabatt till serverhallarna i Norrland som innehas av Facebook, Microsoft och Amazon uppgår till cirka 300 MSEK per år.

Beskattning av lätta lastbilar

Såsom bilismen behandlas i Sverige kan inte beskrivas som företagarvänligt, det finns flera exempel som förbundet reagerat på, mest iögonfallande:

  • Det går inte av skatteskäl att ha en bil som fungerar både som firmabil och privatbil.
  • Beskattningen av lätta lastbilar slår hårt mot företagen efter att skatten höjts mycket kraftigt på ett sätt som saknar motsvarighet i omvärlden.

Småföretagare på landsbygden

Det finns många hinder för småföretagsamhet på landsbygden vilket förbundet argumenterar kring, det kan t ex gälla:

  • Bilismen där fossilbilar missgynnas och där elbil inte är ett alternativ.
  • Dålig offentlig service, t ex post, utryckningstider för blåljus, kontanthantering osv.
  • Mackarna på landsbygden som utsätts för nya kostnadskrävande investeringskrav.
  • Stelbent arbetsmarknad med brist på yngre arbetskraft

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation, skapad och driven av småföretagare för småföretagare.

Förbundet företräder idag mer än 30 000 företag med cirka 150 000 anställda, i alla branscher och i alla delar av landet. Större delen av medlemsföretagen är så kallade mikroföretag, företag som har färre än 10 anställda och högst 2 miljoner euro i årsomsättning och balansomslutning, enligt EU:s definition.

Som organisation gör vi skillnad genom att utveckla relationer med makthavare oavsett politisk färg och genom en regelbunden dialog med tjänstemän på olika myndigheter. Förbundet ser ett stort behov av förändring för att uppnå ett företagsklimat i världsklass.
Förbundets arbete bedrivs till största del av styrelsemedlemmar, vilka själva är aktiva företagare. Vi är ödmjuka inför uppdraget att förbättra förutsättningarna för mikroföretag och tar denna arbetsuppgift på allra största allvar.

Denna sida har nyligen korrigerats och redigerats: 22.08.26 kl 10:10

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen