Hantering av Småföretagarnas Riksförbund medlemsuppgifter

GDPR eller General Data Protection Regulation är EU:s nya allmänna dataskyddsförordning. Förordningen antogs 2016 och träder i kraft i hela EU den 25 maj 2018 och ersätter nationell register- och personuppgiftslagstiftning. På Småföretagarnas Riksförbund värnar vi om våra medlemmars integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder er information. Den beskriver också era rättigheter och hur ni kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår policyn och känner dig trygg i vår behandling av uppgifterna. För att Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Om du vill att vi ska ta bort dina personuppgifter enligt GDPR, kan du mejla till gdpr@smaforetagarna.se

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Småföretagarnas Riksförbund, org. nr 802428-5820, med adress Götagatan 5, 263 31 Höganäs, Ordförande Peter Thörn personnummer 730118-3559, är personuppgiftsombud för förbundets behandling av personuppgifter.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål (varför)?

Ändamål

Tecknande av medlemskap

Behandlingar som utförs

Medlemsuppgifter registreras i Småföretagarnas medlemsregister och får ett unikt medlemsnummer

Kategorier av personuppgifter

 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Kontaktperson (inkl. e-post och telefonnummer)
 • Företagets adress

Laglig grund: Fullgörande av medlemsregistrering. Denna insamling av dina uppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt ditt medlemskap. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.

 Lagringsperiod: Från dess att medlemskapet är godkänt och för en tid om enligt rättslig grund med hänvisning till Bokföringslagen.

Ändamål

För att kunna ta del av de förmåner som medlemskapet medför

Behandlingar som utförs

Kommunikation av medlemsnummer till avtalsparter

Kategorier av personuppgifter

 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Medlemsnummer

Laglig grund: Fullgörande av medlemskapet. Denna insamling av dina uppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden till dig som medlem. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.

 Lagringsperiod: Från dess att medlemskapet är godkänt och för en tid om enligt rättslig grund med hänvisning till Bokföringslagen.

Ändamål

För att kunna hantera dina förmåner och erbjudanden.

Behandlingar som utförs

Skapandet av dina företagsanpassade erbjudanden och generella medlemserbjudanden, anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration, förmåner kopplade till ditt medlemskap och inbjudningar till event. Vi tittar t.ex.på din:
Bransch (SNI)Verksamhetsort för att kunna specialanpassa erbjudanden.

Kategorier av personuppgifter

 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Medlemsnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Köp-och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik
 • SNI-kod

Laglig grund: Berättigat intresse. Denna insamling av dina personuppgifter görs för att kunna medlemsanpassa erbjudanden och förmåner.

Lagringsperiod: Från dess att köpet har genomförts och för en tid om 18 månader efter medlemskapets upphörande.

Ändamål

För att kunna erbjuda medlemmar trygghetsförsäkring

Behandlingar som utförs

Småföretagarna hämtar via Försäkringsutveckling AB, personuppgiftsbiträde, uppgifter om bolagsmän knutna till medlemsföretaget.

Kategorier av personuppgifter

Personnummer

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berättigade medlemsförmåner.

Lagringsperiod: Från dess att köpet har genomförts och för en tid om 18 månader efter medlemskapets upphörande.

Ändamål

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra medlemskapet med dess förmåner.

Behandlingar som utförs

Småföretagarna samlar information om medlemmens nyttjande av förmåner.

Kategorier av personuppgifter

Köp-och användargenererade data (t.ex. klick-och besökshistorik)

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose våra medlemmars berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 18 månader efter medlemskapets upphörande.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Utöver de uppgifter du själv lämnar till vår medlemstjänst, eller som vi samlar in från dig utifrån dina aktiviteter som medlem och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredjepart). För att kunna erbjuda trygghetsförsäkringar hämtar vi via vår försäkringsagent information från Bolagsverket uppgifter om bolagsmän knutna till medlemsföretaget. Uppgifterna behövs även för att kunna ge möjlighet till säker inloggning via Bank-id/E-legitimation.
De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:
Bolagsmän knutna till medlemsföretaget.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Adress
 • E-post adress
 • Namn på kontaktperson

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som medlem). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna ITsystem finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller agrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler).

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

 Vad har du för rättigheter som registrerad?
Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande).

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

 Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Tänk på att du som är medlem hos Småföretagarna kan ändra dina uppgifter genom att kontakta Småföretagarnas kansli på info@smaforetagarna.se eller på tfn:042-342850.

 Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Kontakta oss på mejladress gdpr@smaforetagarna.se om du önskar att vi ska radera dina personuppgifter enligt GDPR.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

 Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

 Berättigat intresse: I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål): Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex.via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring(t.ex. produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden).

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden. T.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan utan istället begränsa våra kommunikationskanaler (genom att kontakta Småföretagarnas kansli).

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

 Hur hanterar vi ett personnummer?
Vi kommer bara att behandla ett personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering vid inloggning eller vid tecknande av person-/trygghetsförsäkring. Vi minimerar alltid användandet av personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt medlemsnummer.

Vad är cookies och hur använder vi det?
Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På smafaretagarna.se använder vi följande cookies:

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).

2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).

3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).

4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).

5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du kan läsa mer om cookies specifikt för Småföretagarna på smaforetagarna.se

Uppdaterad 2020.02.26

Angående trackers och insamling av data via cookies.

Vi använder oss av primära och sekundära funktioner för insamling av data för att skräddarsy din upplevelse som besökare på vår sajt. SFR kan inte på förhand veta om du är medlem i Riksförbundet eller bara besökare som söker information eller vill teckna ett medlemskap. För att kunna ge samtliga besökare en så pass bra upplevelse samtidigt kunna följa lagstiftning kring integritets och GDPR har vi delat in våra trackers och cookies i två kategorier för att skräddarsy din upplevelse.

1) Primära funktioner, dessa är allmänna för att vi ska få veta hur många besök vi har till sajten och vilka sidor som besöks. Ingen personlig information samlas in genom trackers eller cookies. Dessa funktioner finns för att vi ska kunna optimera sajten för alla våra besökare. Vill du endast ha primära funktioner igång så klickar du NEJ i vår cookie-notice-bar.
2) Sekundära funktioner, dessa funktioner lagrar data på individnivå för att kunna skräddarsy besökarens upplevelse enligt personens beteende på vår sajt. Tredjeparts marknadsföring, cookies och trackers, är därmed aktiverade för att till exempel möjliggöra att medlemserbjudanden kan synas både i inloggad och utloggad läge.
Vill du ha samtliga funktioner igång så klickar du JA i vår cookie-notice-bar.

Du kan vid vilket tillfälle som helst rensa dina cookies från din browser, men då är risken att en personlig upplevelse försvinner. Vid framtida besök kan du då välja att inte acceptera sekundära funktioner i vår cookie-notice-bar och enbart gå vidare med primära funktioner. Återigen är då risken stor att du inte kommer uppleva sajten så som du hade tänkt dig.
Du kan också använda dig av säkersurf in din browser för att neutralisera dessa.

Exempel på primära funktioner:
Google Analytics, Facebook pixel, Pardot

Exempel på sekundära funktioner:
AdRoll, AdThis, Doubleclick

Om du känner dig trygg med att installera plugins till din desktop browser för att bevaka trackers så undersök verktyg som till exempel Ghostery. Ghostery kan berätta vilka trackers som är aktiva och för vilken sajt.

Kan du själv styra användningen av cookies?
Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

 Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

 Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?
Eftersom vi tar dataskydd på stort allvar har vi särskilda medarbetare på kansliet som hanterar just dessa ärenden, och du kan alltid nå dem på gdpr@smaforetagarna.se.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på smaforetagarna.se och via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen